دروس علوم آزمایشگاهی ارائه شده در نیمسال 4011

دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 4011

ورودی 4011 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه مقدمات آزمایشگاه(دکتر جاوید)
کد درس: 2003 گروه:102 کلاس:216
اندیشه 1 (آقای یزدان بخش) کددرس:50011 گروه: 500 کلاس :231 زبان پیش ( آقای آگنج)
کددرس:50070 گروه:5002 کلاس :231
یکشنبه آز شیمی عمومی (خانم کوثری) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1021 آز شیمی عمومی (خانم کوثری) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1022 شیمی عمومی (دکتر جاوید)
کددرس:2001 گروه:102 کلاس:221
دوشنبه آناتومی(دکتر نیک روش)
کددرس:2004 گروه: 102 کلاس:107
کامپیوتر (خانم خیردوست) (کارگاه کامپیوتر3) کددرس:2015 گروه:102
سه شنبه اصول و مبانی خطر و حوادث وبلایا( مجازی و آفلاین)
کددرس: 500400 گروه:5002
فوریت های پزشکی (آقای ملازمیان)
کد درس: 2017 گروه:102 اتاق پراتیک (هفته های زوج)
روانشناسی (خانم هاشمی) کددرس: 2014 گروه 102 کلاس:221
چهارشنبه سلولی و مولکولی(دکتر کیفی)
کددرس: 2009 گروه: 102 کلاس :211
تربیت بدنی 1خواهران (خانم سلیمانی)کددرس:5008 گروه:5002 سالن شهرستانی- ساعت 13:30 الی15 تربیت بدنی 1خواهران (خانم سلیمانی)کددرس:5008 گروه:5003
سالن ایران و جهان  بلوار اقبال- ساعت 15 الی16:30
تربیت بدنی 1خواهران (خانم سلیمانی)کددرس:5008 گروه:5001
سالن ایران و جهان  بلوار اقبال- ساعت 16:30 الی 18


تربیت بدنی 1 برادران (آقای ایزدی)کددرس:5008 گروه:5004 سالن اتوبوسرانی الهیه- ساعت 16:30 الی 18

پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 4002

ورودی 4002 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه میکروب عمومی (دکتر حسن زاده) کلاس کددرس:2020 گروه:102 کلاس:202 فیزیولوژی (دکتر اصغرزاده) کددرس:2010 گروه 102 کلاس :201
یکشنبه آز بافت (دکتر لطیفی)
آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1021


آز بیوشیمی عمومی (خانم آرزم جو) آزمایشگاه 6 کددرس:2008 گروه: 1022

آز بیوشیمی عمومی (خانم آرزم جو)
آزمایشگاه 6 کددرس:2008 گروه: 1021


آز بافت (دکتر لطیفی) آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1022

دوشنبه میکروب عمومی (دکتر حسن زاده) کلاس کددرس:2020 گروه:102 کلاس:211 آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده- آقای آگنج) آزمایشگاه 6 کددرس:2021 گروه: 1021


آزفیزیولوژی (دکتر اصغرزاده) آزمایشگاه 6 کددرس:2011 گروه: 1022

آزفیزیولوژی (دکتر اصغرزاده) آزمایشگاه 6 کددرس:2011 گروه: 1021


آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده-آقای آگنج) آزمایشگاه 6 کددرس:2021 گروه: 1022

سه شنبه بافت شناسی (دکتر لطیفی) هفته های فرد کددرس:2005 گروه:102 کلاس:اتاق پراتیک


روش مطالعه (آقای جعفری) کلاس: 202 کددرس: 60056 گروه: 102-هفته های زوج

ادبیات (خانم دکتر ظریف)
کددرس:5006 گروه: 5001 کلاس:225
ادبیات(خانم دکتر ظریف)
کددرس:5006 گروه: 5001 کلاس :225


زبان عمومی(آقای آگنج)
کددرس:5007 گروه:5002 کلاس :231

زبان عمومی (آقای آگنج )
کددرس: 5007 گروه 5002 کلاس :231
چهارشنبه بیوشیمی عمومی (آقای دکتر جلیلی ) کددرس: 2007 گروه 102 کلاس :201 بیوشیمی عمومی (آقای دکتر جلیلی ) کددرس: 2007 گروه 102 کلاس:201


تربیت بدنی2خواهران(خانم عرفانیان)والیبال کددرس: 50092 گروه: 500 از 12 الی 13:30 سالن اتوبوسرانی الهیه تربیت بدنی2خواهران(خانم عرفانیان)بدمینتون کددرس: 50093 گروه: 500 از 13:30 الی 15-سالن اتوبوسرانی الهیه


تربیت بدنی2پسران(آقای ایزدی)پینگ پنگ در وارستگان کددرس: 50097 گروه: 500 از 14:30 الی 16

تربیت بدنی2خواهران(خانم منتظریان)پیلاتس کددرس: 50096 گروه: 500 از 15 الی 16:30سالن اتوبوسرانی الهیه
پنجشنبه
ورودی 4001

ورودی 4001 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه ایمنی شناسی(1) ( خانم خرمی) کددرس2024 گروه:102 کلاس :225 ویروس شناسی پزشکی (دکتر کتابی) کد درس:2026 گروه:102 کلاس :201 ویروس شناسی پزشکی (دکتر کتابی) کد درس:2026 گروه:102 کلاس :211 (ماهی یک جلسه)
یکشنبه آز انگل 1 (دکتر ده باشی) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:2023 گروه: 1021


آز بیوشیمی پ1(آقای علائی)آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1022

آز بیوشیمی پ1(آقای علائی)آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1021


آز انگل 1 (آدکتر ده باشی) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:2023 گروه: 1022

دوشنبه بیوشیمی پزشکی 1 (دکتر کیفی) کددرس:2018 گروه:102 کلاس:235 انگل شناسی 1(دکتر ده باشی)
کد درس: 2022 گروه :102 کلاس :231
دانش خانواده خواهران (خانم هاشمی)
کددرس:500101 گروه: 5001 کلاس: 235


دانش خانواده برادران (آقای جعفری)
کددرس:500101 گروه: 5002 کلاس: 216

سه شنبه فیزیک حیاتی (آقای زاهدی) کد درس:2012 گروه:102 کلاس :235 آز ایمنی شناسی (خانم خرمی) آزمایشگاه شماره 1 کددرس: 2025 گروه:1021 آز ایمنی شناسی (خانم خرمی) آزمایشگاه شماره 1 کددرس: 2025 گروه:1021
چهارشنبه کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) کد درس:2057 گروه: 102 کارگاه کامپیوتر شماره 3 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) کد درس:2057 گروه: 102 ;کارگاه کامپیوتر شماره 3 آمار و روش تحقیق (دکتر ده باشی/دکتر مقبلی) کد درس: 2016 گروه: 102 کارگاه کامپیوتر شماره 3
پنجشنبه
ورودی 992

ورودی 992 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز خون1( آقای آگنج)
آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1022


آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی(دکتر بالارستاقی) آزمایشگاه 5
کد درس: 2034 گروه 1021

آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی(دکتر بالارستاقی) آزمایشگاه 5
کد درس: 2034 گروه 1022


آز خون1( آقای آگنج)
آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1021

انقلاب اسلامی (آقای عابدی)
کد درس: 50031 گروه:5002 کلاس:216
یکشنبه آز آسیب(آقای طالب زاده)آزمایشگاه5
کددرس:2032 گروه:1021
آز آسیب(آقای طالب زاده)آزمایشگاه5
کددرس:2032 گروه:1022
آسیب شناسی (دکتر تاجیک )
کددرس: 2031 گروه:102 کلاس : 231
قارچ شناسی پزشکی (دکتر زرین فر)
کددرس:2044 گروه: 102 کلاس: 211
دوشنبه آز خون1 ( آقای آگنج) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1021


آزقارچ (آقای گنج بخش)
آزمایشگاه3 کددرس: 2045 گروه:1022

آزقارچ (آقای گنج بخش)
آزمایشگاه3 کددرس: 2045 گروه:1021


آز خون1 ( آقای آگنج) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1022

خون شناسی 1 (دکتر حبیبی)
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس: 201


اندیشه 2 (دکتر نجفی)
کد درس: 50012 گروه: 5002 کلاس:201
سه شنبه بهداشت و اپیدمیولوژی (دکتر حسن زاده)
کد درس:2013 گروه: کلاس:216
خون شناسی 1 (دکتر حبیبی)
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس: 202- هفته های فرد


چهارشنبه داروشناسی و سم شناسی (دکتربالارستاقی)
کددرس:2033 گروه :102 کلاس :202
پنجشنبه
ورودی 991

ورودی 991 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه باکتری شناسی (دکتر حسن زاده) کددرس: 2048 گروه:102
کلاس 231
آز خون2 (دکتر حبیبی) آزمایشگاه2 کددرس:2043 گروه:1021


آز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1022

آز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1021


آز خون2 (دکتر حبیبی) آزمایشگاه2 کددرس:2043 گروه:1022

تاریخ امامت (دکتر علی پور)
کددرس :50043 گروه: 5002 کلاس: 235
یکشنبه آیین زندگی (دکتر مومنی)
کددرس:50022 گروه:500 کلاس 235
خون شناسی 2 (آقای دکتر حبیبی)
کددرس: 2042 گروه:102
کلاس 235
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (دکتر راثی)
کددرس:2051 گروه: 102 کلاس 235


دوشنبه بیوشیمی پزشکی 2 (دکتر جاوید) کددرس: 2029 گروه:102
کلاس 211
بیوشیمی پزشکی 2 (دکتر جاوید) کددرس: 2029 گروه:102 کلاس 211


سه شنبه ژنتیک (دکتر کیفی)
کددرس: 2054 گروه:102 کلاس 221
باکتری شناسی(دکتر حسن زاده)
کددرس:2048 گروه:102
کلاس 201


متون انگلیسی (خانم محمدآبادی) کد درس: 2039 گروه: 102 کلاس 221
چهارشنبه آز بیوشیمی پ2(دکتر جاوید)
کددرس:2030 گروه:1021
آزمایشگاه شماره6


آز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1022

آز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1021


آز بیوشیمی پ2(دکتر جاوید)
کددرس:2030 گروه:1022
آزمایشگاه شماره6

پنجشنبه
ورودی 982

ورودی 982 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز سم(دکتر بالارستاقی)آزمایشگاه5 کددرس:237 گروه:1022


آز هورمون (دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:246 گروه:1021

آز هورمون ( دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:246 گروه:1022


آز سم(دکتر بالارستاقی)آزمایشگاه5 کددرس:237 گروه:1021

یکشنبه روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی (دکتر کیفی)
کددرس:252 گروه:102 کلاس کارگاه کامپیوتر2
هورمون شناسی(دکتر جاوید) کددرس: 245 گروه: 102 کلاس 231 سم شناسی(دکتر بالارستاقی)
کددرس:236 گروه:102 کلاس 201
دوشنبه انگل شناسی 2 (دکتر دهباشی)
کددرس:229 گروه:102 کلاس 221
ایمونوهماتولوژی(دکتر حبیبی)
کددرس:243 گروه:102 کلاس :216
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(آقای حسین زاده)کلاس: مجازی کددرس: 50044 گروه:5002
سه شنبه آز ایمونوهماتو (آقای آگنج) کددرس:244 گروه:1021 آزمایشگاه شماره 2


آز انگل2(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3
کددرس:230 گروه:1022

آز انگل2(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3
کددرس:230 گروه:1021


آز ایمونوهماتو (آقای آگنج) کددرس:244 گروه:1022 آزمایشگاه شماره 2

سمینار
کددرس:257 گروه: کلاس :اتاق کنفرانس طبقه چهارم
چهارشنبه آشنایی با بیماری های داخلی(دکتر طباطبائی)
کددرس:255 گروه:102 کلاس 221
اصول فنی و نگهداری تجهیزات(دکتر ده باشی) کددرس:242 گروه:102 کلاس 216
پنجشنبه
ورودی 981

ورودی 981 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
یکشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
دوشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
سه شنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
پنجشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
ورودی 972

ورودی 972 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
یکشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
دوشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
سه شنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
پنجشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!