دروس ارائه شده نیمسال 14001

دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 4002

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه مقدمات آزمایشگاه(دکتر جاوید)
کد درس: 2003 گروه:102 کلاس:216
سلولی و مولکولی(دکتر کیفی)
کددرس: 2009 گروه: 102 کلاس :231
شیمی عمومی (دکتر جاوید)
کددرس:2001 گروه:102 کلاس:225
اصول و مبانی خطر و حوادث وبلایا( ) مجازی
کددرس: 500400 گروه:5001
یکشنبه آز شیمی عمومی (خانم کوثری) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1021 آز شیمی عمومی (خانم کوثری) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1022 زبان پیش ( آقای آگنج)
کددرس:50070 گروه:5002 کلاس :225
ا
دوشنبه آناتومی(دکتر نیک روش)
کددرس:2004 گروه: 102 کلاس:107
روانشناسی (خانم قائینی/آقای جعفری) کددرس: 2014 گروه 102 کلاس:231
سه شنبه کامپیوتر (خانم حقانی) (کارگاه کامپیوتر) کددرس:2015 گروه:102 اندیشه 1 (آقای بیدی) کددرس:50011 گروه: 500 کلاس :231 فوریت های پزشکی (آقای ملازمیان)
کد درس: 2017 گروه:102 کلاس :202
چهارشنبه تربیت بدنی1 خواهران(خانم سلیمانی) کددرس 5008 گروه: 5002 از ساعت 15 الی 16:30
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 4001

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه فیزیولوژی (دکتر اصغرزاده) کددرس:2010 گروه 102 کلاس :225
یکشنبه آز بافت (دکتر لطیفی)
آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1021


آز بیوشیمی عمومی (خانم آرزم جو) آزمایشگاه 6 کددرس:2008 گروه: 1022

آز بیوشیمی عمومی (خانم آرزم جو)
آزمایشگاه 6 کددرس:2008 گروه: 1021


آز بافت (دکتر لطیفی) آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1022

دوشنبه میکروب عمومی (دکتر حسن زاده) کلاس کددرس:2020 گروه:102 کلاس:211 آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده- آقای آگنج) آزمایشگاه 6 کددرس:2021 گروه: 1021


آزفیزیولوژی (دکتر اصغرزاده) آزمایشگاه 6 کددرس:2011 گروه: 1022

آزفیزیولوژی (دکتر اصغرزاده) آزمایشگاه 6 کددرس:2011 گروه: 1021


آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده-آقای آگنج) آزمایشگاه 6 کددرس:2021 گروه: 1022

سه شنبه بافت شناسی (دکتر لطیفی) کلاس کددرس:2005 گروه:102 کلاس:231 زبان عمومی (آقای غفاریان )
کددرس: 5007 گروه 5002 کلاس :221


روش مطالعه (آقای جعفری/خانم شریفی) کلاس: 216 کددرس: 60056 گروه: 102

زبان عمومی(آقای غفاریان)
کددرس:5007 گروه:5002 کلاس :221
ادبیات(…………)
کددرس:5006 گروه: 5002 کلاس :225


ادبیات (…….)
کددرس:5006 گروه: 5002 کلاس:225
چهارشنبه بیوشیمی عمومی (آقای دکتر جلیلی ) کددرس: 2007 گروه 102 کلاس :211 بیوشیمی عمومی (آقای دکتر جلیلی ) کددرس: 2007 گروه 102 کلاس:211


تربیت بدنی2 خواهران والیبال(خانم عرفانیان) کددرس: 50092 گروه 5001 از ساعت 13:30 الی 15:00


تربیت بدنی2 برادران فوتسال(آقای ایزدی) کددرس: 50094 گروه 500 از ساعت 14:30 الی 16

تربیت بدنی2 خواهران پیلاتس(خانم منتظریان) کددرس: 50096 گروه 500 از ساعت 16:30 الی 18


تربیت بدنی2 برادران پینگ پنگ(آقای ایزدی) کددرس: 50097 گروه 5002 از ساعت 16 الی 17:30

پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 992

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه ویروس شناسی پزشکی (دکتر کتابی) کد درس:2026 گروه:102 کلاس :211 فیزیک حیاتی (آقای زاهدی) کد درس:2012 گروه:102 کلاس :201 ویروس شناسی پزشکی (دکتر کتابی) کد درس:2026 گروه:102 کلاس :211 (ماهی یک جلسه)
یکشنبه آز انگل 1 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:2023 گروه: 1021


آز بیوشیمی پ1(آقای علائی)آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1022

آز بیوشیمی پ1(آقای علائی)آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1021


آز انگل 1 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:2023 گروه: 1022

ایمنی شناسی(1) ( خانم خرمی) کددرس2024 گروه:102 کلاس :231
دوشنبه انگل شناسی 1(دکتر ده باشی)
کد درس: 2022 گروه :102 کلاس :216
بیوشیمی پزشکی 1 (دکتر کیفی) کددرس:2018 گروه:102 کلاس:211 آز ایمنی شناسی (خانم خرمی) آزمایشگاه شماره 1 کددرس: 2025 گروه:1021 آز ایمنی شناسی (خانم خرمی) آزمایشگاه شماره 1 کددرس: 2025 گروه:1022
سه شنبه آمار و روش تحقیق (دکتر کیفی/دکتر مقبلی) کد درس: 2016 گروه: 102 کارگاه کامپیوتر دانش خانواده خواهران (خانم هاشمی)
کددرس:500101 گروه: 5001


دانش خانواده برادران (آقای جعفری)
کددرس:500101 گروه: 5002

چهارشنبه کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) کد درس:2057 گروه: 102 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) کد درس:2057 گروه: 102 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) کد درس:2057 گروه: 102 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) کد درس:2057 گروه: 102
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 991

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی(دکتر بالارستاقی) آزمایشگاه 5
کد درس:2034 گروه 1021
آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی(دکتر بالارستاقی) آزمایشگاه 5
کد درس: 2034 گروه 1022
داروشناسی و سم شناسی (دکتر تابش پور)
کددرس:2033 گروه :102 کلاس :216
آز خون1(دکتر حبیبی – آقای آگنج)
آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1022


آز آسیب(خانم روشن)آزمایشگاه5
کددرس:2032 گروه:1021

آز خون1(دکتر حبیبی – آقای آگنج)
آزمایشگاه2 کددرس2028 گروه:1021


آز آسیب(خانم روشن)
آزمایشگاه5 کددرس:2032 گروه:1022

یکشنبه خون شناسی 1 (دکتر حبیبی)
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس : 221
آسیب شناسی (دکتر تاجیک )
کددرس: 2031 گروه:102 کلاس : 235
دوشنبه آز خون1 (دکتر حبیبی – آقای آگنج) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1021


آزقارچ (آقای گنج بخش)
آزمایشگاه3 کددرس: 2045 گروه:1022

آزقارچ (آقای گنج بخش)
آزمایشگاه3 کددرس: 2045 گروه:1021


آز خون1 (دکتر حبیبی – آقای آگنج) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1022

بهداشت و اپیدمیولوژی (خانم خورشاهی)
کد درس:2013 گروه: کلاس:225


اندیشه 2 (دکتر نجفی)
کد درس: 50012 گروه: 500
سه شنبه
چهارشنبه خون شناسی 1 (دکتر حبیبی)
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس: 216


انقلاب اسلامی (آقای عابدی) ساعت 14:30
کددرس: 50031 گروه: 5002 کلاس : 231
قارچ شناسی پزشکی (دکتر زرین فر)
کددرس:2044 گروه: 102 کلاس: 216
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 982

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آمار و روش تحقیق(دکتر مقبلی-دکتر کیفی) کددرس:218 گروه:102
کارگاه کامپیوتر
باکتری شناسی(دکتر حسن زاده)
کددرس:253 گروه:102
کلاس 201
ژنتیک (دکتر کیفی)
کددرس: 256 گروه:102 کلاس 216


تاریخ امامت (دکتر علی پور)
کددرس :50043 گروه: 5002 کلاس:235
یکشنبه خون شناسی 2 (آقای دکتر حبیبی)
کددرس: 249 گروه:102
کلاس 221
دوشنبه بیوشیمی پزشکی 2 (دکتر جاوید) کددرس: 233 گروه:102
کلاس 225
باکتری شناسی (دکتر حسن زاده) کددرس: 253 گروه:102
کلاس 202
آز بیوشیمی پ2(دکتر جاوید)
کددرس:234 گروه:1022
آزمایشگاه شماره6
آز بیوشیمی پ2 (دکتر جاوید)
کددرس:234 گروه:1021
آزمایشگاه شماره6
سه شنبهآز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 254 گروه:1022


آز خون2 (دکتر حبیبی) آزمایشگاه2 کددرس:250 گروه:1021

آز خون2 (دکتر حبیبی) آزمایشگاه2 کددرس:250 گروه:1022


آز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 254 گروه:1021

آیین زندگی (آقای کرامتی)
کددرس:50022 گروه:500
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (دکتر راثی-دکتر کیفی)
کددرس:251 گروه: 102 کلاس 216


چهارشنبه بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(دکتر امامی دکتر کیفی)
کددرس:215 گروه:102 کلاس 216


پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 981

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز ایمونوهماتو (دکتر حبیبی – آقای گنج) کددرس:244 گروه:1021 آزمایشگاه شماره 2


آز انگل2(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3
کددرس:230 گروه:1022

آز انگل2(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3
کددرس:230 گروه:1021


آز ایمونوهماتو (دکتر حبیبی – آقای آگنج) کددرس:244 گروه:1022 آزمایشگاه شماره 2

ایمونوهماتولوژی(دکتر حبیبی)
کددرس:243 گروه:102 کلاس :211
سم شناسی(دکتر تابش پور)
کددرس:236 گروه:102 کلاس 221
یکشنبه هورمون شناسی(دکتر جاوید) کددرس: 245 گروه: 102 کلاس 211 اصول فنی و نگهداری تجهیزات(دکتر جاوید) کددرس:242 گروه:102 کلاس 201 آشنایی با بیماری های داخلی(دکتر جعفری)
کددرس:255 گروه:102 کلاس 231
دوشنبه روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی (دکتر کیفی و آقای وهاب زاده)
کددرس:252 گروه:102 کلاس 202


انگل شناسی 2 (دکتر دهباشی)
کددرس:229 گروه:102 کلاس 216
سه شنبه آز هورمون (دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:246 گروه:1021


آز سم(دکتر بالارستاقی)آزمایشگاه5 کددرس:237 گروه:1022

آز سم(دکتر بالارستاقی)آزمایشگاه5 کددرس:237 گروه:1021


آز هورمون ( دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:246 گروه:1022

سمینار
کددرس:257 گروه:
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(آقای حسین زاده)کلاس: مجازی کددرس: 50044 گروه:5002
چهارشنبه روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی (دکتر کیفی) کددرس:252 گروه:102


آز ایمونوهماتو ( دکتر حبیبی) کددرس:244 گروه:1021 آزمایشگاه شماره 2
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 972

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
یکشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
دوشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
سه شنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
پنجشنبه کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 972

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
یکشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
دوشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
سه شنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
پنجشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!