دروس ارائه شده نیمسال 991

دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 991

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه زبان پیش
(خانم برجی) هر هفته
کد درس 50070 گروه 5002
زیست شناسی سلولی و مولکولی
(دکتر کیفی)
کددرس:2009 گروه 102
مقدمات آزمایشگاه
(دکتر جاوید)
کددرس:2003 گروه:102


 

یکشنبه شیمی عمومی
(دکتر جاوید)
کددرس:2001 گروه:102
فوریت های پزشکی
(آقای ملازمیان)
کددرس: 2017 گروه:102
دوشنبه روان شناسی عمومی
(خانم قائینی)
کددرس:2014 گروه:102
آناتومی نظری
(دکتر نیک روش)
کددرس:2004 گروه 102
اندیشه 1 برادران
( دکتر نجفی)
کددرس:50011 گروه:5002
سه شنبه اندیشه 1 خواهران
( خانم زهانی)
کددرس:50011 گروه:5001
کامپیوتر
(خانم محمدزاده)
کددرس: 2015 گروه 102
چهارشنبه آز شیمی عمومی
(خانم کوثری)
کددرس: 2002 گروه 1021
تربیت بدنی 1 خواهران
(خانم سلیمانی)
کد درس5008


تربیت بدنی 1 برادران
(آقای طهماسبی )
کد درس5008

پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 982

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه  زبان عمومی
(خانم مروارید)
کددرس:5007 گروه:5001
زبان عمومی
(خانم مروارید)
کددرس:5007 گروه:5001 یک هفته درمیان


 

یکشنبه آزمیکروب
( آقای پور اسماعیل)
کددرس:222 گروه: 1021
آز بیوشیمی عمومی
(خانم آرزم جو)
کددرس:206 گروه:1021
روش مطالعه
(خانم فرزادیان)
کددرس:60056 گروه:102
دوشنبه روان شناسی
(خانم قائینی)
کددرس:216 گروه:102
بافت شناسی
(دکتر لطیفی)
کددرس:213 گروه:102
آز بافت
(دکتر لطیفی-خانم محمدبیگی)
کددرس:214 گروه:1021
آز فیزیولوژی
(خانم رحیم زاده)
کددرس:211 گروه: 1021
سه شنبه ادبیات
( خانم خواجه)
کددرس:5006 گروه:5001
ادبیات
( خانم خواجه) یک هفته در میان
کددرس:5006 گروه:5001


 

میکروب عمومی
(دکتر حسن زاده)
کددرس:221 گروه:102
فیزیولوژی نظری
( دکتر صرافان)
کددرس: 210 گروه 102
چهارشنبه بیوشیمی عمومی
(دکتر جلیلی )
کددرس:205 گروه 102
بیوشیمی عمومی
(دکتر جلیلی )هفته در میان
کددرس:205 گروه 102


 

تربیت بدنی 2 خواهران
( بدمینتون : خانم فرجی)
کد درس : 50093
تربیت بدنی 2 خواهران
( والیبال : خانم یوسف زاده)
کد درس : 50092


تربیت بدنی 2 برادران
( آقای طهماسبی)
کد درس: 50094

پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 981

روز 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز ایمنی شناسی
(خانم خرمی)
کددرس:226 گروه:1021
یکشنبه فیزیک حیاتی
(آقای ایمان پرست)
کددرس:212 گروه:102
ویروس شناسی پزشکی
(دکتر کتابی)
کد درس:227 گروه:102
انگل شناسی 1
(دکتر رضایی)
کددرس:223 گروه:102
دوشنبه ایمنی شناسی
( دکتر اکبرین)
کددرس:225 گروه:102
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
دانش خانواده خواهران
(خانم هاشمی)
کددرس:500101 گروه:5001
سه شنبه آز بیوپزشکی 1
(دکتر کیفی-اقای علائی)
کددرس:220 گروه: 1021
آز ویروس
(دکترکتابی-خانم زیدی)
کددرس:228 گروه:1021
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
دانش خانواده و جمعیت برادران
( آقای جعفری)
کددرس:500101 گروه:5002
چهارشنبه ایمنی شناسی
( دکتر اکبرین)
کددرس:225 گروه:102
آز انگل 1
(آقای گنج بخش)
کددرس:224 گروه:1021
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 972

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز خون شناسی 1
(دکتر حبیبی- خانم رحیم زاده)
کددرس:241 گروه: 1021
انقلاب اسلامی
کددرس:50031
آقای دکتر حسین زاده
یکشنبه آسیب شناسی
(خانم تاجیک)
کددرس:231 گروه:102
خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:240 گروه:102
اندیشه 2 خواهران و براردان
( دکتر نجفی)
کددرس:50012 گروه:5002
دوشنبه فارماکولوژی
(دکتر تابش پور)
کددرس:235 گروه 102
قارچ شناسی پزشکی
(دکتر زرین فر)
کددرس:247 گروه:102
سه شنبه آز قارچ
(آقای گنج بخش)
کددرس:248 گروه:1021
آز آسیب
(خانم روشن)
کددرس:232 گروه: 1021
ژورنال کلاب
چهارشنبه خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:240 گروه:102


اصول ایمنی و حفاظت
(آقای پوراسماعیل)
کددرس:239 گروه:102

متون انگلیسی
(خانم محمدآبادی)
کددرس:238 گروه:102
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 971

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز بیوشیمی پزشکی 2
(آقای دکتر جاوید)
کددرس:234 گروه: 1021
یکشنبه خون شناسی 2
(آقای دکتر حبیبی)
کددرس:249 گروه:102
بیوشیمی پزشکی 2
( آقای دکتر جاوید)
کددرس:233 گروه:102
دوشنبه روان شناسی
(خانم قائینی)
کددرس:216 گروه:102
آیین زندگی
( حاج آقای فیض آبادیی -خانم هاشمی )
کددرس:50022 گروه:5001
باکتری شناسی پزشکی
(دکتر حسن زاده)
کددرس:253 گروه:102
سه شنبه آز هماتو 2
(آقای دکتر حبیبی)
کددرس:250 گروه:1021
آز باکتری شناسی پزشکی
(خانم دکتر حسن زاده)
کددرس:254 گروه:1021
ژورنال کلاب تاریخ امامت خواهران
(خانم بخشی) تاریخ امامت برادران ( …….)
کددرس:50043 گروه: 5001 و5002
چهارشنبه باکتری شناسی پزشکی
(دکتر حسن زاده)
کددرس:253 گروه:102


.

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
(دکتر ناصری نژاد-دکتر کیفی)
کددرس:251 گروه: 102


ژنتیک
(دکتر کیفی)
کددرس:256 گروه:102

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(آقای دکتر ابوالحسنی-دکتر کیفی)
کددرس:215 گروه:102
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 962

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز انگل 2
(آقای گنج بخش)
کددرس:230 گروه:1021
آز سم
(خانم بالارستاقی)
کددرس:237 گروه:1021
سم شناسی
(دکتر تابش پور)
کددرس:236 گروه:102


.

یکشنبه آشنایی با بیماری های داخلی
( خانم دکتر سیفی )
کددرس:255 گروه: 102
انگل شناسی 2
( خانم دکتر رضایی)
کددرس:229 گروه:102
تاریخ فرهنگ و تمدن
( ……….)
کددرس:50044 گروه:5001
دوشنبه آز ایمونوهماتو
( دکتر حبیبی- خانم ذبیحی)
کددرس:244 گروه:1021
آز هورمون ( دکتر جاوید)
کددرس:246 گروه:1021
روش های کنترل کیفی
(آقای جعفری)
کددرس:252 گروه:102


اصول فنی نگهداری
(آقای علایی)
کددرس:242 گروه:102

سه شنبه هورمون
( دکتر جاوید)
کددرس:245 گروه102


.

سمینار
( دکتر جاوید)
کلاس 225 کددرس:257 گروه:102
چهارشنبه ایمونوهماتو
(آقای دکتر حبیبی)
کددرس:243 گروه:102
تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
کددرس:50051 گروه:5001
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 961

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه
( دکتر جاوید)
کد 2583 گروه 102
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 952

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه
(دکتر جاوید)
کد 2584 گروه 102
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!