دروس ارائه شده نیمسال 982

دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 982

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه  زبان عمومی
(خانم برجی)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس 211
زبان عمومی
(خانم برجی)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس211 هفته در میان


مقدمات آزمایشگاه
(آقای مختاریه)
کددرس:6002421  گروه:102
کلاس 101

آز فیزیک
(خانم محمدیان)
کددرس:202 گروه:1022
(آزمایشگاه 3 -سایت)
آز فیزیک
(خانم محمدیان)
کددرس:202 گروه:1021
(آزمایشگاه 3 -سایت)
یکشنبه  شیمی عمومی
(دکتر جاوید)
کددرس:203 گروه:102
کلاس 101
آناتومی عملی
(دکتر نیک روش)
کددرس:209 گروه: 1022
کلاس 107
دوشنبه سلولی و مولکولی
(دکتر کیفی)
کددرس:207 گروه 1021و1022
کلاس 211
آناتومی نظری
(دکتر نیک روش)
کددرس:208 گروه 102
کلاس 107
فیزیک عمومی
(دکتر علیزاده)
کددرس:201 گروه:102
کلاس 101
سه شنبه  زبان پیش
(خانم برجی)
کد درس 05007 گروه 5002
کلاس 101  هر هفته
اندیشه اسلامی 1
(آقای دکتر نجفی)
کددرس:50011 گروه:5002
کلاس 101


اندیشه اسلامی 1
(خانم بخشی زاده)
کددرس:50011 گروه:5001
کلاس 202

کامپیوتر عملی (کد2)
خانم محمدزاده
کددرس: 217 گروه 1022
(کارگاه کامپیوتر)
چهارشنبه آز شیمی عمومی
(خانم کوثری)
کددرس: 204 گروه 1021
(آزمایشگاه 5)


آز سلولی و ملکولی (کد2)
(خانم حسینی-خانم محمدی)
کددرس:207 گروه:1022
(آزمایشگاه 6)

آز شیمی عمومی
(خانم کوثری)
کد درس: 204 گروه 1022
(آزمایشگاه 5)


آز سلولی و ملکولی (کد1)
(خانم حسینی-خانم محمدی)
کددرس:207 گروه:1021
(آزمایشگاه 6)

تربیت بدنی1برادران
(آقای ساقی) (آمادگی)
کددرس:5008 گروه:5003
شروع:15:30
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 981

روز 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه  زبان عمومی
(خانم برجی)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس 225
 زبان عمومی
(خانم برجی)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس 211-هفته درمیان


ادبیات
(خانم خواجه)
کددرس:5006 گروه:5002
کلاس 221 هفته در میان

 ادبیات
(خانم خواجه)
کددرس:5006 گروه:5002
کلاس 221
یکشنبه روان شناسی
(خانم قائینی)
کددرس:216 گروه:1022
کلاس 211
فیزیولوژی
(دکتر صرافان)
کددرس: 210 گروه 102
کلاس101
 روش مطالعه
(خانم فرزادیان)
کددرس:60056 گروه:102
کلاس 216
دوشنبه آز بافت
(دکتر لطیفی-خانم محمدبیگی)
کددرس:214 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 3


آز بیوشیمی عمومی
(خانم آرزم جو)
کددرس:206 گروه:1022
آزمایشگاه شماره 5

آز بیوشیمی عمومی
(خانم آرزم جو)
کددرس:206 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 5


آز بافت
(دکتر لطیفی-خانم محمدبیگی)
کددرس:214 گروه:1022
آزمایشگاه شماره 3

آز فیزیولوژی
(خانم رحیم زاده)
کددرس:211 گروه: 1022
آزمایشگاه شماره 2


آز میکروب
(دکتر کوهی-دولتخواه)
کددرس:222 گروه: 1021
آزمایشگاه شماره 1

 آز میکروب
(دکتر کوهی-خانم دولتخواه)
کددرس:222 گروه: 1022
آزمایشگاه شماره 1


آز فیزیولوژی
(خانم رحیم زاده)
کددرس:211 گروه: 1021
آزمایشگاه شماره 2

سه شنبه بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده)
کددرس:205 گروه 102
کلاس 201
میکروب عمومی
(دکتر کوهی)
کددرس:221 گروه:102
کلاس 216
چهارشنبه  بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده)
کددرس:205 گروه:102
کلاس 201
بافت شناسی
(دکتر لطیفی)
کددرس:213 گروه:102
کلاس 201
تربیت بدنی 1 خواهران
(خانم سلیمانی)
کد درس5008 گروه 5001
شروع: 14
تربیت بدنی 1 خواهران
(خانم سلیمانی)
کد درس5008 گروه 5002
شروع: 15:30


تربیت بدنی 1 پسران
(آقای ساقی)
کد درس5008 گروه 5003
شروع: 15:30

پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 972

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه  فیزیک حیاتی
(آقای ایمان پرست)
کددرس:212 گروه:102
کلاس201
 آز ایمنی شناسی (آقای یعقوبی-خانم خرمی)
کددرس:226 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 1
ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی)
کددرس:225 گروه:102
کلاس  202
یکشنبه ویروس شناسی پزشکی
(دکتر منصوری)
کد درس:227 گروه:102 کلاس 201
آز ویروس
(دکترکتابی-خانم زیدی)
آزمایشگاه شماره 3 و 4
کددرس:228 گروه:1022
 انگل شناسی 1
(دکتر رضایی)
کددرس:223 گروه:102
کلاس 202
دوشنبه دانش خانواده و جمعیت خواهران
(خانم هاشمی)
کددرس:500101 گروه:5003
کلاس 225
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
کلاس 211
 ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی)
کددرس:225 گروه:102
کلاس 211
سه شنبه آز بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی-آقای علایی)
کددرس:220 گروه: 1021
آزمایشگاه شماره 6
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
هفته درمیان   کلاس   211
ژورنال کلاب دانش خانواده و جمعیت برادران
(آقای جعفری)
کددرس:500101 گروه:5002-
کلاس 221
چهارشنبه آز انگل 1
(آقای گنج بخش)
کددرس:224 گروه: 1021
آزمایشگاه شماره 3
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 971

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:241 گروه:1022
آزمایشگاه شماره 2
آز خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:241 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 2
یکشنبه آسیب شناسی
(دکتر تاجیک)
کددرس:231 گروه:102
کلاس 231
خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:240 گروه:102
کلاس231
دوشنبه فارماکولوژی
(دکتر تابش پور)
کددرس:235 گروه 102
کلاس 221
اندیشه 2
(آقای دکتر نجفی)
کددرس:50012 گروه:5002
کلاس 231


اندیشه 2
(خانم زهانی) خانم ها
کد درس:50012 گروه:5001
کلاس 225

قارچ شناسی پزشکی
(دکتر زرین فر)
کددرس:247 گروه:102
کلاس 221
سه شنبه  آز قارچ
(آقای گنج بخش)
کددرس:248 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 3


آز آسیب
(آقای حیدری-خانم روشن )
کددرس:232 گروه: 1022
آزمایشگاه شماره 5

آز قارچ
(آقای گنج بخش)
کددرس:248 گروه:1022
آزمایشگاه شماره 3


آز آسیب
(آقای حیدری-خانم روشن)
کددرس:232 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 5

 ژورنال کلاب قانون اساسی
(آقای دکتر درودی)
کددرس:50032 گروه:5002
کلاس231
چهارشنبه خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:240 گروه:102
کلاس 231


اصول ایمنی و حفاظت
(آقای پوراسماعیل)
کددرس:239 گروه:102
کلاس 231

 متون انگلیسی
(خانم محمدآبادی)
کددرس:238 گروه:102
کلاس 231
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 962

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه  آز بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه-آقای دانش مقدم)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:234 گروه: 1021
تاریخ امامت
(آقای دانشمندی)
کلاس 2011
کددرس:50043 گروه:5002
 آز بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه-آقای دانش مقدم)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:234 گروه: 1022
یکشنبه  خون شناسی 2
(آقای دکتر حبیبی) کلاس 202
کددرس:249 گروه:102
 بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه)
کلاس 201
کددرس:233 گروه:102
 آیین زندگی
( آقای رمضانی)
کلاس 235
کددرس:50022 گروه:5002
دوشنبه  روان شناسی
(خانم بالندری) کلاس 221
کددرس:216 گروه:1021
باکتری شناسی پزشکی
(دکتر منصوری)
کلاس 202
کددرس:253 گروه:102
سه شنبه  آز باکتری شناسی پزشکی
(دکتر منصوری-مصرزاده)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:254 گروه:1022


آز هماتو 2
(آقای دکتر حبیبی-خانم رحیم زاده)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:250 گروه:1021

آز باکتری شناسی پزشکی
(آدکتر منصوری-مصرزاده)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:254 گروه: 1021


آز هماتو 2
(آقای دکتر حبیبی-خانم رحیم زاده)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:250 گروه1022

ژورنال کلاب
چهارشنبه  باکتری شناسی پزشکی
(دکتر منصوری) کلاس 202
کددرس:253 گروه:102
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
(دکتر ناصری نژاد-دکتر کیفی)
کلاس 211
کددرس:251 گروه: 102


ژنتیک
(دکتر کیفی)
کلاس 211
کددرس:256 گروه:102

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(آقای دکتر ابوالحسنی-دکتر کیفی)
کلاس 211 و کارگاه
کددرس:215 گروه:102
پنجشنبه  
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 961

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز سم
(خانم بالا رستاقی)
کددرس:237 گروه:1022
آزمایشگاه شماره 5


آز انگل 2
(آقای گنج بخش)
کددرس:230 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 3

آز سم
(خانم بالا رستاقی)
کددرس:237 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 5


آز انگل 2
(آقای گنج بخش) کددرس:230 گروه: 1022
آزمایشگاه شماره 3

 سم شناسی
(دکتر تابش پور)
کددرس:236 گروه:102
کلاس 225
یکشنبه انگل 2
(دکتر رضایی)
کددرس:229 گروه:102
کلاس225
 آشنایی با بیماری های داخلی
(دکتر علیرضایی)
کددرس:255 گروه: 102
کلاس 221
 تاریخ فرهنگ و تمدن
(آقای دانشمندی)
کددرس:50044 گروه:5002
کلاس 211
دوشنبه آز ایمونوهماتو
( دکتر حبیبی-آقای یعقوبی)
کددرس:244 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 2


آز هورمون
( آقای مختاریه)
کددرس:246 گروه:1022
آزمایشگاه شماره 6

 آز ایمونوهماتو
( دکتر حبیبی-آقای یعقوبی)
کددرس:244 گروه: 1022
آزمایشگاه شماره 2


آز هورمون
( آقای مختاریه)
کددرس:246 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 6

 روش های کنترل کیفی
(آقای جعفری)
کددرس:252 گروه:102
کلاس 221


اصول فنی نگهداری
(آقای علایی)
کددرس:242 گروه:102
کلاس 221

سه شنبه هورمون
(آقای مختاریه)
کددرس:245 گروه102
کلاس216
 ژورنال کلاب  سمینار
(دکتر منصوری)
کددرس:257
کلاس 225
چهارشنبه  تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
کددرس:50051 گروه:5002
کلاس 2011
 ایمونوهماتو
(آقای دکتر حبیبی)
کددرس:243 گروه:102
کلاس 225
پنجشنبه

علوم آزمایشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *