دروس ارائه شده نیمسال 992

دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 992

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه مقدمات آزمایشگاه
(دکتر جاوید)
کد درس: 2003 گروه:102
سلولی و مولکولی
(دکتر کیفی)
کددرس: 2009 گروه: 102
یکشنبه شیمی عمومی
(دکتر جاوید)
کددرس:2001 گروه:102
آناتومی
(دکتر نیک روش)
کددرس:2004 گروه: 102
دوشنبه روانشناسی
(خانم قائینی/
آقای جعفری)
کددرس: 2014 گروه 102
کامپیوتر
(خانم محمدزاده)
(کارگاه کامپیوتر)
کددرس:2015 گروه:102
اندیشه 1 خواهران
(خانم زهانی)
کددرس:50011 گروه:5001


اندیشه1 برادران
(آقای شیبانی )
کددرس:50011 گروه:5002

سه شنبه زبان پیش
( خانم برجی)
کددرس:50070 گروه:5002
فوریت های پزشکی
(آقای ملازمیان)
کد درس: 2017 گروه:102
چهارشنبه آز شیمی عمومی
(خانم کوثری)
(آزمایشگاه 5)
کددرس:2002 گروه: 1021
آز شیمی عمومی
(خانم کوثری)
(آزمایشگاه 5)
کددرس:2002 گروه: 1022
تربیت بدنی (1) خانم ها
(خانم سلیمانی)
(14 تا 15:30)
کددرس: 5008 گروه: 5001
تربیت بدنی (1) آقایان
(آقای ایزدی)
(15:30 تا 17)
کددرس: 5008 گروه: 5003


تربیت بدنی(1) خانم ها
(خانم سلیمانی)
(15:30 تا 17)
کددرس 5008 گروه: 5002

پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 991

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه
یکشنبه آزمیکروب
( خانم صیادی) آزمایشگاه شماره 1
کددرس:2021 گروه: 1022


آز فیزیولوژی
(خانم رحیم زاده) آزمایشگاه شماره 2
کددرس:2011 گروه: 1021

آز فیزیولوژی
(خانم رحیم زاده) آزمایشگاه شماره 2
کددرس:2011 گروه: 1022


آزمیکروب
(خانم صیادی) آزمایشگاه شماره 1
کددرس:2021 گروه: 1021

روش مطالعه
(خانم فرزادیان)
کددرس: 60056 گروه: 102


دوشنبه بافت شناسی
(دکتر لطیفی)
کددرس:2005 گروه:102


میکروب عمومی
(دکتر حسن زاده)
کددرس:2020 گروه:102
زبان عمومی
(خانم برجی)
کددرس: 5007 گروه:5002
زبان عمومی
(خانم برجی)
کددرس:5007 گروه: 5002


سه شنبه ادبیات
( خانم خواجه)
کددرس:5006 گروه: 5002
ادبیات
(خانم خواجه) (یک هفته در میان)
کددرس:5006 گروه: 5002


آز بافت
(دکتر لطیفی) آزمایشگاه 3
کددرس: 2006 گروه 1022


آز بیوشیمی عمومی
(خانم آرزم جو) آزمایشگاه 6
کددرس:208 گروه:1021

آز بیوشیمی عمومی
(خانم آرزم جو) آزمایشگاه6
کددرس:2008 گروه:1022


آز بافت
(دکتر لطیفی)آزمایشگاه 3
کددرس: 2006 گروه1021

چهارشنبه بیوشیمی عمومی
(آقای دکتر جلیلی )
کددرس: 2007 گروه 102
بیوشیمی عمومی
(آقای دکتر جلیلی )
کددرس: 2007 گروه 102


فیزیولوژی نظری
( دکتر صرافان)
کددرس:2010 گروه 102
تربیت بدنی2 آقایان
(آقای ایزدی) فوتسال
کددرس: 50094 گروه: 5001


تربیت بدنی 2 خانم ها
(خانم عرفانیان) والیبال
کددرس:50092 گروه: 5001

تربیت بدنی2 خانم ها
(منتظریان) (پیلاتس)
شروع: 15:30
کددرس: 50096 گروه: 5001
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 982

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز ایمنی شناسی
(خانم خرمی) آزمایشگاه شماره 1
کددرس:226 گروه:1021
آز ایمنی شناسی
(خانم خرمی) آزمایشگاه شماره 1
کددرس: 226 گروه:1022
یکشنبه ویروس شناسی پزشکی
(دکتر کتابی)
کد درس:227 گروه:102
آز ویروس
(دکتر کتابی) آزمایشگاه5
کددرس:228 گروه:1021
ایمنی شناسی
( دکتر غلامین)
کددرس225 گروه:102
دوشنبه بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی)
کددرس:219 گروه:102


ایمنی شناسی
(هفته درمبان)
کددرس: 225 گروه102


سه شنبه دانش خانواده خواهران
(خانم هاشمی)
کددرس:500101 گروه:


دانش خانواده برادران
(آقای جعفری)
کددرس: 500101 گروه:

انگل شناسی 1
(دکتر زارعان)
کددرس:223 گروه:102
چهارشنبه آز بیوشیمی پزشکی1
(آقای علایی)آزمایشگاه6
کددرس: 220 گروه:1021


آز انگل 1
(آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3
کددرس:224 گروه: 1022

آز انگل 1
(آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3
کددرس:224 گروه: 1021


آز بیوشیمی پ1
(آقای علایی)آزمایشگاه6
کددرس: 220 گروه:1022

فیزیک حیاتی
(دکتر زاهدی)
کددرس: 212 گروه:102
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 981

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه فارماکولوژی
(دکتر تابش پور)
کددرس:235 گروه :102
آز خون1
(دکتر حبیبی)آزمایشگاه2
کددرس:241 گروه:1021


آز آسیب
(خانم روشن)آزمایشگاه5
کددرس:232 گروه:1022

آز خون1
(دکتر حبیبی)آزمایشگاه2
کددرس:241 گروه:1022


آز آسیب
(خانم روشن)آزمایشگاه5
کددرس: 232 گروه:1021

یکشنبه آسیب شناسی
(دکتر تاجیک )
کددرس:231 گروه:102
خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:240 گروه: 102
اندیشه 2 خواهران و براردان
( دکتر نجفی)
کددرس: 50012 گروه:5002
دوشنبه قارچ شناسی پزشکی
(دکتر زرین فر)
کددرس:247 گروه:102
سه شنبه آز خون1
(دکتر حبیبی)آزمایشگاه2
کددرس:241 گروه:1021


آزقارچ
(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3
کددرس:248 گروه:1022

آز خون1(دکتر حبیبی)آزمایشگاه2 کددرس:241 گروه:1022


آزقارچ(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3 کددرس:248 گروه: 1021

انقلاب اسلامی
(آقای عابدی)
کددرس: 50031
گروه: 5002
چهارشنبه متون انگلیسی
(خانم محمدآبادی)
کددرس:238 گروه: 102
خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
کددرس:240 گروه:102


اصول ایمنی و حفاظت
(دکتر مبرا)
کددرس:239 گروه:102

پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 972

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(آقای دکتر ابوالحسنی-دکتر کیفی)
کددرس: 215 گروه:102
بیوشیمی پزشکی 2
( آقای دکتر جاوید)
کددرس:233 گروه:102
یکشنبه خون شناسی 2
(آقای دکتر حبیبی)
کددرس:249 گروه:102
آز بیوشیمی پ2
(دکتر جاوید)
کددرس:234 گروه:1021
آز خون2
(دکتر حبیبی) آزمایشگاه2
کددرس:250 گروه:1021
دوشنبه تاریخ امامت خواهران
(خانم بخشی زاده)
کددرس:50043 گروه: 5001
آیین زندگی
(خانم هاشمی-حاج آقای فیض آبادی )
کددرس: 50022 گروه:5002
سه شنبه ژنتیک
(دکتر کیفی)
کددرس: 256 گروه: 102
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
(دکتر ناصری نژاد-دکتر کیفی)
کددرس:251 گروه: 102


باکتری شناسی
(دکتر حسن زاده)
کددرس: 253 گروه:102

تاریخ امامت برادران
(آقای دانشمندی)کلاس:
کددرس: 50043 گروه : 5002
چهارشنبه باکتری شناسی
(دکتر حسن زاده)
کددرس: 253 گروه:102
آز باکتری
(دکتر حسن زاده)آزمایشگاه1
کددرس: 254 گروه:1021
آمار حیاتی
(دکتر مقبلی-دکتر کیفی)
کددرس:218 گروه:102
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 971

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه ایمونوهماتولوژی
(دکتر حبیبی)
کددرس:243 گروه:102
سم شناسی
(دکتر تابش پور)
کددرس:236 گروه:102


آشنایی با بیماری های داخلی
(دکتر سیفی)
کددرس:255 گروه:102
یکشنبه آز سم
(خانم بالارستاقی)آزمایشگاه5
کددرس:237 گروه:1021


آز انگل
2(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3
کددرس:230 گروه:1022

آز انگل
2(آقای گنج بخش)آزمایشگاه3
کددرس:230 گروه:1021


آز سم
(خانم بالارستاقی)آزمایشگاه5
کددرس:237 گروه:1022

دوشنبه آز ایمونوهماتو
( دکتر حبیبی)آزمایشگاه شماره 2
کددرس:244 گروه:1022


آز هورمون
( دکتر جاوید ) آزمایشگاه شماره 6
کددرس:246 گروه:1021

آز ایمونوهماتو
( دکتر حبیبی) آزمایشگاه شماره 2
کددرس:244 گروه: 1021


آز هورمون
( دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6
کددرس:246 گروه:1022

انگل شناسی 2
(دکتر زارعان)
کددرس:229 گروه:102
سه شنبه اصول فنی و نگهداری تجهیزات
(آقای علایی)
کددرس:242 گروه:102


تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
(آقای دانشمندی)
کددرس: 50044 گروه:5002
سمینار
( دکتر جاوید)
کددرس:257 گروه:102
چهارشنبه هورمون شناسی
(دکتر جاوید)
کددرس:245 گروه: 102


تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
کددرس:50051 گروه:5002
اصول و روش های کنترل کیفی
(دکتر مبرا)
کددرس:252 گروه:102


پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 962

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه
کد 2583 گروه:102
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دروس علوم آزمایشگاهی ورودی 961

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه
کد 2584 گروه:102
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!