دروس علوم آزمایشگاهی ارائه شده در نیمسال 4021

ورودی 4021

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه مقدمات آزمایشگاه(دکتر جاوید) نیمه دوم ترم کد درس: 2003 گروه:102 کلاس: آزمایشگاه انگل شناسی زبان پیش ( آقای آگنج)
کددرس:50070 گروه:5002 کلاس :216
اندیشه 1 (آقای حسین پور) کددرس:50011 گروه: 5002
کلاس 221
یکشنبه آز شیمی عمومی (خانم کوثری) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1021 آز شیمی عمومی (خانم کوثری) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1022
دوشنبه زیست سلولی و مولکولی (دکتر کیفی) کد درس:2009 گروه :102کلاس 201 آناتومی(دکتر نیک روش) کددرس:2004 گروه: 102 اتاق مولاژ
سه شنبه شیمی عمومی (دکتر جاوید) کددرس:2001 گروه:102 کلاس: 235 کامپیوتر (دکتر عربیان) کارگاه شماره 2 کد درس: 2015 گروه 102 فوریت های پزشکی (آقای ملازمیان) کد درس: 2017 گروه:102 اتاق پراتیک


چهارشنبه اصول و مبانی خطر، حوادث و بلایا (خانم دکتر قاسمی) کد درس: 500400 گروه 5002 کلاس 211 روانشناسی (خانم دکتر امیریان) کددرس: 2014 گروه 102 کلاس:235
پنجشنبه تربیت بدنی 1 (دختران و پسران) ساعت 9 تا 10:30 کددرس:5008 گروه:5002 تربیت بدنی 1 (دختران و پسران) ساعت 9 تا 10:30 کددرس:5008 گروه:5002
ورودی 4012

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه
یکشنبه بیوشیمی عمومی (آقای دکتر رضایی ) کددرس: 2007 گروه 102 کلاس :225 بیوشیمی عمومی (آقای دکتر رضایی ) هفته فرد کددرس: 2007 گروه 102 کلاس :225


 

آز فیزیولوژی (خانم سنایی) آزمایشگاه شماره 2 کددرس: 2011 گروه 1021


آز بافت (دکتر لطیفی)
آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1022

آز فیزیولوژی (خانم سنایی) آزمایشگاه شماره 2 کددرس: 2011 گروه 1022


آز بافت (دکتر لطیفی)
آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1021

دوشنبه آز بیوشیمی عمومی(خانم آرزم جو)آزمایشگاه شماره 6 کد درس: 2008 گروه 1021


آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده) آزمایشگاه 1 کد درس: 2021 گروه 1022

آز بیوشیمی عمومی(خانم آرزم جو)آزمایشگاه شماره 6 کد درس: 2008 گروه 1022


آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده) آزمایشگاه 1 کد درس: 2021 گروه 1021

بافت شناسی (دکتر لطیفی) هفته های زوج کددرس:2005 گروه:102 کلاس:231


زبان عمومی(آقای آگنج) هفته فرد
کددرس:5007 گروه:5002 کلاس :231

زبان عمومی(آقای آگنج)
کددرس:5007 گروه:5002 کلاس :231
سه شنبه ادبیات (دکتر ظریف) کلاس 221 (مشترک با کنترل کیفی) ادبیات (دکتر ظریف) کلاس 221 (مشترک با کنترل کیفی) هفته های فرد


روش های مطالعه و یادگیری (خانم حیدری) هفته زوج کد درس: 60056 گروه:102 کلاس:221

فیزیولوژی (دکتر بهادری) کددرس:2010 گروه 102 کلاس :اتاق کنفرانس
چهارشنبه میکروب شناسی عمومی (دکتر حسن زاده) کد درس: 2020 گروه 102 کلاس 225 تربیت بدنی 2 (برادران)
پنجشنبه تربیت بدنی 2 خواهران
ورودی 4011

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه انگل شناسی 1(دکتر ده باشی)
کد درس: 2022 گروه :102 کلاس :235
ایمنی شناسی(1) ( آقای محرری) کددرس2024 گروه:102 کلاس :235 آز ایمنی شناسی (آقای محرری) 12 نفر آزمایشگاه شماره 2 کددرس: 2025 گروه:1021 آز ایمنی شناسی (آقای محرری) 12 نفر آزمایشگاه شماره 2 کددرس: 2025 گروه:1022 آز ایمنی شناسی (آقای محرری) 12 نفر آزمایشگاه شماره 2 کددرس: 2025 گروه:1023
یکشنبه آز انگل 1 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:2023 گروه: 1021


آز بیوشیمی پ1(دکتر کیفی) آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1022

آز انگل 1 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:2023 گروه: 1022


آز بیوشیمی پ1(دکتر کیفی) آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1023

آز انگل 1 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:2023 گروه: 1023


آز بیوشیمی پ1(دکتر کیفی) آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1021

آمار و روش تحقیق (دکتر ده باشی/دکتر مقبلی) کد درس: 2016 گروه: 102 کارگاه HIS دانش خانواده خواهران (خانم دکتر خدادای)
کددرس:500101 گروه: 5001 کلاس: 235
دوشنبه ویروس شناسی پزشکی (دکتر کتابی) کد درس:2026 گروه:102 کلاس :225
سه شنبه بیوشیمی پزشکی 1 (دکتر کیفی) کددرس:2018 گروه:102 کلاس:225 فیزیک حیاتی (آقای زاهدی) کد درس:2012 گروه:102 کلاس :225 دانش خانواده برادران (آقای جعفری پور)
کددرس:500101 گروه: 5002 کلاس: 225 (مشترک با همه گروه ها)
کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) HIS کد درس:2057 گروه: 1021 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده)HIS کد درس:2057 گروه: 1021
چهارشنبه کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) آزمایشگاه کارآموزی کد درس:2057 گروه: 1022 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده) آزمایشگاه کارآموزی کد درس:2057 گروه: 1022 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده)عملی و HIS کد درس:2057 گروه: 1023 کارآموزی1 (دکتر حسن زاده)عملی و HIS کد درس:2057 گروه: 1023
پنجشنبه
ورودی 4002

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آسیب شناسی (دکتر تاجیک )
کددرس: 2031 گروه:102 کلاس : 211
خون شناسی 1 (دکتر حبیبی)
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس: 201
خون شناسی 1 (دکتر حبیبی) هفته های فرد
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس: 201


بهداشت و اپیدمیولوژی (دکتر توسلی) کد درس: 2013 گروه: آنلاین

یکشنبه آز آسیب(آقای طالب زاده) آزمایشگاه2
کددرس:2032 گروه:1021
اندیشه 2 (آقای حسین پور) (مشترک با کنترل کیفی)
کد درس: 50012 گروه: 5002 کلاس:211
قارچ شناسی پزشکی (دکتر زرین فر)
کددرس:2044 گروه: 102 کلاس: 216
دوشنبه آز خون1 ( خانم ذبیحی) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1021 داروشناسی و سم شناسی (دکتر زینلی)
کددرس:2033 گروه :102 کلاس :211
انقلاب اسلامی (دکتر عابدی) (مشترک با کنترل کیفی)
کد درس: 50031 گروه:5002 کلاس:225
سه شنبه آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی (دکتر زینلی)
کددرس:2034 گروه :1021 کلاس :آزمایشگاه 5
چهارشنبه آز قارچ (آقای گنج بخش)
آزمایشگاه3 کددرس: 2045 گروه:1021
آز خون1(خانم ذبیحی)
آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1021
پنجشنبه
ورودی 4001

ورودی 992 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه ژنتیک (دکتر کیفی)
کددرس: 2054 گروه:102 کلاس: 221
بیوشیمی پزشکی 2 (دکتر جاوید) کددرس: 2029 گروه:102
کلاس :221
یکشنبه بیوشیمی پزشکی 2 (دکتر جاوید) کددرس: 2029 گروه:102 کلاس:216 -هفته زوج


باکتری شناسی(دکتر ده باشی)
کددرس:2048 گروه:102 کلاس: 216 هفته فرد

متون انگلیسی (خانم محمدآبادی) کد درس: 2039 گروه: 102 کلاس: 221 تاریخ امامت (دکتر عابدی-ویژه آقایان)
کددرس :50043 گروه: 5002 کلاس: 225
دوشنبه باکتری شناسی (دکترده باشی) کددرس: 2048 گروه:102
کلاس :221
خون شناسی 2 (آقای دکتر حبیبی)
کددرس: 2042 گروه:102
کلاس :201
سه شنبه آز خون2(دکتر حبیبی)
کددرس:2043 گروه:1021
آزمایشگاه شماره2


آز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1022

آز باکتری (دکتر دهباشی)آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1021


آز خون2(دکتر حبیبی)
کددرس:2043 گروه:1022
آزمایشگاه شماره2

تاریخ امامت (دکتر کارگر جهرمی-ویژه خواهران)
کددرس :50043 گروه: 5001 کلاس: 225
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (دکتر راثی)
کددرس:2051 گروه: 102 کلاس :211


چهارشنبه آز بیوشیمی پ2(دکتر جاوید)
کددرس:2030 گروه:1021
آزمایشگاه شماره6


آز باکتری (دکتر ده باشی) آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1022

آز بیوشیمی پ2(دکتر جاوید)
کددرس:2030 گروه:1022
آزمایشگاه شماره6


آز باکتری (دکتر ده باشی) آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1021

پنجشنبه
ورودی 992

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز ایمونوهماتولوژی(خانم ذبیحی)  آزمایشگاه2   کددرس:2047 گروه:1021 آز ایمونوهماتولوژی(خانم ذبیحی) آزمایشگاه2 کددرس:2047 گروه:1022  

 

اصول فنی و نگهداری تجهیزات(دکتر حبیبی) کددرس:2040 گروه:102 کلاس:211- هفته فرد


یکشنبه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(دکتر کارگر جهرمی-ویژه خواهران)کلاس:225 کددرس: 50044 گروه:5002


ایمونوهماتولوژی(دکتر حبیبی)
کددرس:2046 گروه:102 کلاس :201
آشنایی با بیماری های داخلی (دکتر طباطبائی)
کد درس : 2053 گروه : 102 کلاس:225
دوشنبه هورمون شناسی(دکتر جاوید)
کددرس: 20411 گروه: 102 کلاس :202
انگل شناسی 2 (دکتر ده باشی)
کددرس:2035 گروه:102 کلاس:241 (هفته درمیان در کلاس 221)
آز هورمون ( دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:20412 گروه:1021 آز هورمون ( دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:20412 گروه:1022
سه شنبه آز انگل2(آقای گنج بخش) آزمایشگاه3
کددرس:2036 گروه:1022


آز ایمنی شناسی پزشکی2 (آقای محرری)
کد درس : 2038 گروه : 1021/ ازمایشگاه شماره 2

آز انگل2(آقای گنج بخش) آزمایشگاه3
کددرس:2036 گروه:1021


آز ایمنی شناسی پزشکی2 (آقای محرری)
کد درس : 2038 گروه : 1022/ ازمایشگاه شماره 2

سمینار
کددرس:2056 گروه: 102 کلاس :اتاق کنفرانس طبقه چهارم
تفسیر موضوعی قرآن (دکتر خاصیان) کلاس:201کددرس:50051 گروه:500
چهارشنبه تکنیک های ملکولی پیشرفته (اساتید گروه)
کد درس: 2055 گروه : 102 کلاس: 216
تکنیک های ملکولی پیشرفته (اساتید گروه)
کد درس: 2055 گروه : 102 کلاس: 216


 

پنجشنبه
ورودی 991

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تضمین کیفیت کلاس 231 دکتر جاوید/دکتر حبیبی /دکتر حسن زاده کد درس:2050 گروه :102 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه (دکتر حسن زاده) کد درس:2052 گروه :102 کلاس 231 (هفته های فرد)
یکشنبه کارآموزی در عرصه کد 2058 گروه:102
دوشنبه کارآموزی در عرصه کد 2058 گروه:102
سه شنبه کارآموزی در عرصه کد 2058 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی در عرصه کد 2058 گروه:102
پنجشنبه
ورودی 982

ورودی 981 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
یکشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
دوشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
سه شنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2583 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102
پنجشنبه کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102 کارآموزی در عرصه کد 2584 گروه:102

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!