آزمایشگاه شماره یک(میکروب شناسی)
مساحت تعداد تجهیزات
74 متر 11عدد میکروسکوپ olympus
1 عدد دوربین میکروسکوپ
2 عدد انکوباتور بهداد
1عدد یخچال
1عدد هود لامیناربهداد
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

آزمایشگاه شماره دو(خون شناسی
مساحت تعداد تجهیزات
74 متر 11عدد میکروسکوپ olympus
1 عدد دوربین میکروسکوپ
1عدد یخچال
10 عدد سل کانتر دستی
1عدد سل کانتر
1عدد میکروهماتوکریت
1عدد سانتریفوژ پارس
1عدد سانتریفوژ
1عدد بن ماری
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

آزمایشگاه شماره سه (انگل شناسی)
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1عدد میکروسکوپ فلورسنت
10 عدد میکروسکوپ hund
1عدد انکوباتور
1عدد هود
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

آزمایشگاه شماره چهار(ویروس شناسی)
مساحت تعداد تجهیزات
19 متر 1 عدد ترمال سایکلر( bio-rad )
1 عدد میکروسکوپ اینورت( Nikon )
1 عدد میکروسکوپ (hund )
1 عدد ترازو(a and d )
3 عدد میکروفیوژ(Eppendorf )
1 عدد دستگاه تبدیل میکروفیوژ اپندورف
1 عدد انکوباتور co2 دار( memert )
1 عدد هود BSC126
1 عدد روتومیکس(IKA )
1 عدد گاز دو شعله رومیزی

آزمایشگاه شماره پنج(شیمی و فیزیک)
مساحت تعداد تجهیزات
54 متر 1 عدد یخچال
1 عدد دستگاه آب مقطر
1 عدد اتوکلاو( ریحان طب)
1 عدد ترازو(a and d )
1 عدد هیتر(لابترون)
1 عدد هیتر( shlmfann )
1 عدد فور (ریحان طب)
1 عدد کوره الکتریکی( shimifan )
1 عدد اسیلوسکوپ( megatek )
1 عدد بین ماری( f.a.g )
1 عدد انکوباتور (memert )
1 عدد هود (بهداد)
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد LCD

آزمایشگاه شماره شش(بیوشیمی)
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1 عدد اسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدد اسپکتروفتومتر APEL
1 عدد اسپکتروفتومتر UNICO
1 عدد اسپکتروفتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عدد فتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عدد الایزا ریدر stat fax
1 عدد پرینتر سوزنی epson
1 عدد هیتر و استیرر far test
1 عدد اسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدد اسپکتروفتومتر APEL
1 عدد هیتر و استیرر 12B
1 عدد هیتر و استیرر VELP
1 عدد شیکر لوله labtron
1 عدد شیکر لوله IKA
1 عدد شیکر یا روتومیکس behdad
1 عدد پاورساپلای (پدیده نوژن)
1 عدد میکروفیوژ hettich
1 عدد ترمال سایکلر biosan
1 عدد ترموبلاک maxcell
1 عدد میکرواسپین sorvall
1 عدد ژل داکیومنت
1 عدد میکروسکوپ Hund
1 عدد میکروسکوپ labomed
1 عدد گاماکانتر berthold
1 عدد سانتریفوژ hettich
1 عدد فلیم فتومتر seac
1 عدد انکوباتور شیکر دار پارس آزما
1 عدد pH متر
1 عدد یخچال ویترینی
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

اتاق پراتیک
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1 عدد مولاژ طحال
1 عدد  مولاژ کتف
1 عدد  مولاژ جمجمه
1 عدد  مولاژ قلب
1 عدد  مولاژ لگن
1 عدد  مولاژ پانکراس
1 عدد  مولاژ کلیه و مثانه
1 عدد  مولاژ ماهیچه کامل قابل جداشدن
1 عدد مولاژ اسکلت 100 سانت
1 عدد  مولاژ کامل اندام ها
1 عدد مولاژ مغز نخاع
1 عدد  مولاژ عضله غیر متحرک
1 عدد  مولاژ روده
1 عدد  مولاژ گوش
1عدد  مولاژ کلیه
1عدد  مولاژ مغز
1 عدد  مولاژ معده
1 عدد  مولاژ چشم
1عدد  مولاژ اسکلت در سایز طبیعی
15عدد  چکش رفلکس عصب عضله
6 عدد استتتوسکوپ
1عدد دستگاه ساکشن
1عدد جنین گوساله
1عدد تصویر دستگاه گوارش
1عدد تصویر ساختار قلب
1عدد مولاژ حنجره

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!