بیوگرافی

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  دانشگاه: علوم پزشکی ایران

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

مقطع: کارشناسی   رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

علایق پژوهشی:

فعالیت های آکادمیک و اجرایی

 1. کارشناس واحد طرح و لایحه– مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد– (بهمن 1388- آذر 1389 )
 2. کمک مدرسمدرسه تابستانی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ( تیر 1392- شهریور 1392)
 3. هیئت علمی– موسسه عالی تربیت و توسعه مدیران نظام سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-(خرداد1398-اسفند 13999)
 4. کارشناس اقتصاد درمان– بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد- (مهر 1400 تا کنون)
 5. کارشناس اقتصاد درمان– معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد-(مهر 1400 تا کنون)
 6. داور مجله Evidence based Health Policy, managements & economicsدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تدریس

 • همکاری در تدوین خط مشی های اداری و بازبینی برنامه استرتژیک بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392
 • مدرسه تابستانی پژوهشی کشوری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391
 • مدرسه تابستانی پژوهشی کشوری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392

کتاب‌ها

 1. Farzaneh Doosty Vahid Rasi. What is the prerequisites for the deployment of BPM in hospitals? LAMBERT Academic Publishing (August 19, 2019), ISBN-10 :6200284946

مقالات مجلات

 1. Economical evaluation of cancer types using Intensity-Modulated Radiation Therapy compared to 3D Conformal Radiation Therapy: a systematic review. Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health. 2023.

 

 1. An overview of the Economic Burden of the Vision Loss and Eye Disorders in Iran. Iranian Journal of Public Health. 2023.

 

 1. Iranian Medical University Board of Trustees’ Challenges in Practice: A Qualitative Study Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI).2022.

 

 1. New Insight into the Informal Patients’ Payments on the Evidence of Literature. BMC Health Services Research.2020

 1. New Financial Management System in Iran health sector: a qualitative study.2019.
 2. A Pervasive Review Study on Informal Patient Payments. International Journal of Medical Research & Health Sciences.2018

 

 1. Intellectual Capital at Two Levels of Organizational Excellence in Teaching Hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health. 2018.

 

 1. Health system organizational reform in governing Iranian public hospitals: A content analysis to comprehend the barriers in Board of Trustees’ The International Journal of Health Planning and Management.2017.

 

 1. The impact of social capital on clinical risk management in nursing: a survey in Iranian public educational hospitals. WILEY Nursing Open.2017.

 

 1. At first glance, informal payments experience on track: why accept or refuse? Patients’ perceive in cardiac surgery department of public hospitals, northeast of Iran 2013. BMC Health Services Research.2017.

 

 1. Responsiveness in Health Service: Patients Experience in Hospital of Sabzevar. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2017.

 

 1. Risk Assessment of Drug Management Process in Women Surgery Department Risk of Qaem Educational Hospital (QEH) Using HFMEA Method.2015.

 

 1. A Study on the Frequency and the Reasons for Cancellation of Surgical Operations in Khatam Hospital (Mashhad, Iran) in 2013. Patient safety and quality improvement journal. 2014.

 

 1. The quality assessment of family physician service in rural regions, Northeast of Iran in 2012. International Journal of Health Policy and Management.2014.

 

 1. Customers’ Complaints and its Determinants: The Case of a Training Educational Hospital in Iran. International Journal of Health Policy and Management.2013.

 

 1. Health Service Quality: Comment on “How Outpatient Service Quality in Hospitals Affects Patients’ Loyalty?” Jundishapur.  Journal of Health Sciences. 2014.

 

 1. Study of patient’s complaints Reported over 36 Months at a Large Public Educational Specialized Center of Obstetrics and Gynecology. Middle-East Journal of Scientific Research.2013.

 

 1. A Survey on Evaluating the Relation between Self-esteem and Quality of Life in Students of Health School Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences (2012). Jundishapur Journal of Health Sciences.2013.

 

 1. Clinical training students’ awareness from patients’ rights in Welfare and Rehabilitation Sciences University, Tehran (2013-14) (in Persian). Medical Ethics Journal.2013.

 

 1. Medical interns’ awareness of evidence based medicine in Mashhad University of Medical Sciences (in Persian). Strides of development in medical education.2014.

 

 1. Survey of Mashhad family physicians satisfaction with family medicine programme.  Zahedan journal of research in medical sciences. 2012.

 

پایان نامه ها

 1. ارزیابی میزان رضایت پزشکان خانواده شهرستان مشهد از برنامه پزشک خانواده – پایانامه دوره کارشناسی(1388)
 2. وضعیت پرداخت های غیررسمی و عوامل موثربر آن در بخش جراحی قلب بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392- پایانامه دوره کارشناسی ارشد (1392).
 3. ارائه الگو کنترل پرداخت های غیررسمی بیماران در نظام سلامت ایران- پایان‌نامه دکتری تخصصی (1398)

طرح‌های پژوهشی

 1. ارزیابی میزان رضایت پزشکان خانواده شهرستان مشهد از برنامه پزشک خانواده 1388
 2. وضعیت پرداخت های غیررسمی و عوامل موثربر آن در بخش جراحی قلب بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392
 3. ارائه الگو کنترل پرداخت های غیررسمی بیماران در نظام سلامت ایران
 4. بررسی سطح پاسخگویی نظام سلامت به انتظارات غیر طبی مردم و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1391
 5. پاسخگویی در خدمات سلامت: تجربه بیماران در بیمارستان شهرستان سبزوار 1393
 6. بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان رضوی برای سال 1390
 7. بررسی میزان و علل شکایات بیماران از خدمات بیمارستان ام البنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387 -1390
 8. بررسی فاصله ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشهد در سال 1391
 9. بررسی پاسخگویی خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391
 10. بررسی وضعیت پرداخت های غیر رسمی بیماران و عوامل مؤثر بر آن دربخش جراحی قلب بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392
 11. تحلیل قیمت تمام شده بر اساس روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: بیمارستان کامیاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 12. بررسی علل کسورات بیمه ای پرونده های بیماران به تفکیک نوع بیمه در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 13. تحلیل قیمت تمام شده بخش های درمانی بیمارستان بر اساس روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: بیمارستان هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 14. ارائه الگوی تعیین تعرفه برای خدمات زیبایی در نظام سلامت ایران 1402

شرکت در همایش‌ها

 1. کنگره سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامت-دانشگاه علوم پزشکی مشهد – (24/02/1391-25/02/1391)
 2. سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامت- دانشگاه علوم پزشکی مشهد – (24/03/1391-25/03/1391)
 3. سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور- دانشگاه علوم پزشکی بابل (18/07/1391-21/07/1391)
 4. همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (17/08/1391-18/08/1391)
 5. هشتمین همایش بین المللی سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (1396)
 6. همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقا مستمر کیفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (27/02/1391-28/02/1391)
 7. همایش ملی ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت- دانشگاه علوم پزشکی تبریز (26/07/1391-28/07/1391)
 8. همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش ها- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (05/12/1393-06/12/1393)
 9. چهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی –دانشگاه علوم پزشکی مشهد (07/10/1391)

شرکت در کارگاه ها

  • تکنیک های مشاوره به مدیران بیمارستان ها- دانشگاه علوم پزشکی (5 ساعت، 30/07/1397)
  • اخلاق پژوهش در آموزش- دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (4ساعت، 19/08/1390-26/08/1390)
  • گایدلاین نویسی- همایش ملی ممیزی بالینی و ارتقا کیفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4ساعت، 26/07/1391)
  • ممیزی بالینی همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقا مستمر کیفیت – دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4ساعت، 27/02/1391)
  • حاکمیت بالینی همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقا مستمر کیفیت-دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4ساعت، 28/02/1391)
  • رفرنس نویسی با Endnote– دانشگاه علوم پزشکی مشهد (4 ساعت، 14/09/1392)
  • Scientific writing دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (12ساعت، 19/09/1392-21/09/1392)
  • طراحی پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (12ساعت، 04/06/1392-05/06/1392)
  • اصول نقد و نگارش مقالات علمی – دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (18ساعت، 11/04/1392-13/04/1392)
  • Proquest دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2ساعت، پاییز 1391)
  • Pubmed دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2ساعت، پاییز 1391)
  • ISI Web of Knowledge دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2ساعت، پاییز 1391)
  • نکاتی در Word دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2ساعت، پاییز 1391)
  • Pmc-Medline Plus دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2ساعت، پاییز 1391)
  • مدیریت زمان- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (4ساعت، 20/02/1391)
  • تجزیه تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA– دانشگاه علوم پزشکی ایران (5 ساعت، 30/07/1397)
  • کارگاه داده کاوی – علوم پزشکی ایران (6 ساعت، 06/10/1396)
  • کارگاه اصول روش تحقیق کیفی– دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (6 ساعت، 31/01/1396)
  • راهبردهای افزایش استناد به مقالات علمی– دانشگاه علوم پزشکی تبریز (2 ساعت 22/05/1399)
  • ژورنال کلاب Terminology based recording of clinical data for multiple purpose within oncologyدانشگاه علوم پزشکی ایران (1 ساعت، 18/08/1395)

ارسال پیغام


  گالری تصاویر