واحد ارزشیابی

دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافانمسئول کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

شکرالله نعمتی

شکرالله نعمتی عضو کمیته

پریسا زارعی شرق

پریسا زارعی شرق عضو کمیته

دکتر مریم نوری

دکتر مریم نوری عضو کمیته

معرفی واحد ارزشیابی:

ارزشیابی آموزشی عبارت است از فرآیندی منظم و منسجم برای مشخص نمودن میزان پیشرفت انجام کار فرآیندهای آموزشی در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی. فعالیت های این کمیته در حوزه ارزشیابی اعضای هیات علمی، برنامه های آموزشی و دانشجویان می باشد.

فرآیند گزارش کار:

1- تدوین عوامل مورد نظر در ارزشیابی با توجه به استانداردها و اهداف سازمانی از قبل مشخص شده
2- بررسی نتایج ارزشیابی انجام شده درواحدهای مختلف دانشگاه
3- جمع آوری اطلاعات وضع موجود در حوزه آموزشی
4- آنالیز داده ها در تهیه گزارش نهایی
5- طرح گزارش نهایی (نقاط قوت وضعف گروههای آموزشی )
6- برگزاری جلسات هم اندیشی به منظور رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

شرح وظایف:
1- تشکیل جلسه کمیته ارزشیابی آموزشی با حضوراعضاء
2- تدوین کتاب و پمفلت‏ های آموزشی درارتباط با ارزشیابی
3- برگزاری کارگاه های آموزشی درارتباط با ارزشیابی
4- انجام ارزیابی درونی جدید درگروه های آموزشی دانشگاه
5- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت اجرای بازدیدهای ارزیابی بیرونی
6- همکاری با گروه‏ها در تجزیه و تحلیل گزارشات و تعیین نقاط ضعف و قوت گروه‏ها
7- بررسی بازخوردهای گروه های آموزشی در زمینه ارزشیابی اساتید
8- مدیریت بازنگری فرآیند های اجرای ارزشیابی، بازنگری آیین نامه، فرم ها و روش ها و حسن انجام کار

9- تصمیم گیری در خصوص اعتراضات اساتید به نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس
10- مسئول ارائه بازخوردهای حضوری به اساتید در شرایط خاص
11- تصمیم گیری در خصوص مشکلات گزارش شده سیستم ارزشیابی و ارتقاء آن
12- تعیین تقویم و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی دانشجو
13- توسعه و ترویج روش های نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان
14- هدایت و مکانیزه کردن فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با آزمون ها جهت بررسی روایی، پایایی و سختی سنجی آنها
15- تهیه و جمع آوری ابزارهای بررسی کیفیت آزمون ها
16- همکاری درجمع آوری سوالات منتخب جهت ایجاد بانک سوالات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!