پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1399

حانیه نادی یزدی

حانیه نادی یزدیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

حمید امیر آبادی

حمید امیر آبادیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

فریده قویدل

فریده قویدلبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

علی حکیمی

علی حکیمیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

محمد سویزی

محمد سویزیژنتیک پزشکی
علوم بهزیستی تهران

ویس هاشم نیا

ویس هاشم نیاژنتیک پزشکی
شهید بهشتی تهران

حوریه تاجیک

حوریه تاجیکبیوتک پزشکی
علوم پزشکی شهرکرد

سیده محدثه پروانه

سیده محدثه پروانهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

علی میرسعیدی

علی میرسعیدیژمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی رشت

لیلا عدالتخواه

لیلا عدالتخواهمیکروب شناسی پزشکی
تربیت مدرس تهران

فرزانه عباس نژاد

فرزانه عباس نژادبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی رفسنجان

عارفه شیبانی

عارفه شیبانیفلسفه
دانشگاه فردوسی

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1398

زهرا جوانمرد

زهرا جوانمردایمنی شناسی
علوم پزشکی مشهد

نیلوفر سخاوتی

نیلوفر سخاوتیایمونولوژی
شهید بهشتی تهران

المیرا نوری

المیرا نوریایمنی شناسی
علوم پزشکی مشهد

سارا حسینی

سارا حسینیایمونولوژی
علوم پزشکی مشهد

تصویر

زهرا حسینی رشت آبادیمیکروب شناسی
علوم پزشکی گلستان

غزاله معبودی

غزاله معبودیویرذوس شناسی
سرم سازی رازی

تصویر

مینا تقی آبادیمیکروب شناسی
علوم پزشکی مشهد

فهیمه عسگری

فهیمه عسگریمیکروب شناسی
علوم پزشکی شیراز

تصویر

سارا شرافتیمیکروب شناسی
علوم پزشکی مازندران

تصویر

امیرحسین یزدانیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی کرمان

سیدی

علی سید زادهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بیرجند

تصویر

علیرضا شرکتیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بندرعباس

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1397

کیمیا عامل رضایی

کیمیا عامل رضائیمیکروب شناسی
علوم پزشکی مشهد

امین علایی

امین علاییبیوشیمی
علوم پزشکی مشهد

مطهره خرمی

مطهره خرمیایمونولوژی
علوم پزشکی مشهد

فهیمه عسگری

فهیمه عسگریمیکروب شناسی
علوم پزشکی شیراز

نیلوفر ایرانی

نیلوفر ایرانیمیکروب شناسی
علوم پزشکی بابل

فرشته حسن پور

فرشته حسن پورباکتری شناسی
علوم پزشکی اردبیل

فاطمه بالدی

فاطمه بالدیژنتیک انسانی
تربیت مدرس تهران

فرزانه محبی

فرزانه محبیایمونولوژی
تربیت مدرس تهران

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1396

فاطمه ادیبیان

فاطمه ادیبیانمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

پوریا ذوالفقاری

پوریا ذوالفقاریباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران

جواد دانش مقدم

جواد دانش مقدمبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی شهید بهشتی

عاطفه زارعی

عاطفه زارعیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران

فاطمه دولتخواه

فاطمه دولتخواهمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی کرمان

تصویر

حسین انگیزهانگل شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

رویا سادات قادری

رویا سادات قادریمیکروب شناسی
علوم پزشکی مشهد

فاطمه نعمتی

فاطمه نعمتیباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی گلستان

زینب محمدی

عصمت محمدیژنتیک
علوم پزشکی مشهد

مهسا مصرزاده

مهسا مصرزادهمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

الناز ظهیری

الناز ظهیریبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

مائده مقدم

مائده مقدمباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی گلستان

مهسا صبوری

مهسا صبوریایمنی شناسی
علوم پزشکی بیرجند

عاطفه عاشوری

عاطفه عاشوریژنتیک
علوم پزشکی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1395

مهرداد مصدق

مهرداد مصدقمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران

هانیه ریاحی

هانیه ریاحیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی گرگان

زهرا باقری

زهرا باقریمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

ساجده کیخسروی

ساجده کیخسرویمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی گیلان

پرهام احمدزاده

پرهام احمدزادهانگل شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

امینه دلیر

امینه دلیرمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی ایران

زهرا محمدی

زهرا محمدیانفورماتیک پزشکی
علوم پزشکی ایران

آتنا صادقی

آتنا صادقیمیکروب شناسی پزشکی
دانشگاه شاهد تهران

ملیکا مرادی

ملیکا مرادیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی شیراز

آیلین ابراهیم زاده

آیلین ابراهیم زادهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بابل

پریسا چرخی

پریسا چرخیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مازندران

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1394

آرمین مختاریه

آرمین مختاریهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر کتابی

کیانا کتابیویروس شناسی
علوم پزشکی مشهد

امید پوراسماعیل

امید پوراسماعیلمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی یزد

سجاد ناصری

سجاد ناصریویروس شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

اعظم رستگارمقدم

اعظم رستگار مقدمژنتیک پزشکی
علوم پزشکی تهران

علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!