نگین مسلمان زاده

نگین مسلمان زادهMaster of Nutrition Science
University of Memphis
United States

رویا فیروزی

 رویا فیروزی Master of Nutrition Science
University of Michigan
United States

آوا رستگار مقدم

آوا رستگار مقدم PhD Candidate of laboratory medicine
Toronto university
Toronto

خرمی

مطهره خرمی PhD Candidate of Bioengineering
Macquarie University
Australia

نگین رزمی

نگین رزمیMaster of administrative science
Dickinson University
Vancouver

علی تنه

زهرا علی تنهMaster of Biology
University of California
United States

صدف فاضلی

 صدف فاضلی Master of Biomedical Science
University of Turku
Finland

محمدرضا حسینی

 محمدرضا حسینی PhD of Biomedical Science
University of Turku
Finland

پوریا عزتی

پوریا عزتی فرMaster of Food Innovation & Health
University of Copenhage
Denmark

شیرین ضیائی فر

شیرین ضیائی فرMaster of Food Innovation & Health
University of Copenhage
Denmark

بایگی

رسول بایگیMaster of Biomedical science
University of East London
London

سینا سرویها

 سینا سرویهاMaster of Human Nutritional
University of Manitoba
Canada

مونا مختاری

 مونا مختاری Master of Data Analysis
Northeastern University
Vancouver

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!