به گزارش مفدا وارستگان، کارگاه آموزشی 4 ساعته” آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی بیوانفورماتیک پزشکی و طراحی پرایمر”  در تاریخ های 21 و 26 فروردین با تدریس فاطمه کیفی و حسین حبیبی(اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی) با هدف افزایش مهارت تشخیص جهش های مرتبط با بیماری ها، کاهش خرید کیت های آزمایشگاهی، جستجوی پیشرفته برای یافتن توالی های مختلف ژن در پایگاه های اطلاعاتی معتبر و مهارت کار با نرم افزارGene Runner  ، جهت کار در بخش ژنتیک آزمایشگاه های تشخیص طبی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی برگزار شد.
در جلسه اول این کارگاه، دکتر فاطمه کیفی، به معرفی و آموزش کار با پایگاه اطلاعاتی,Gene Cards  NCBI  , Ensemble  جهت یافتن توالی های ژن، توالی mRNA و پروتئین پرداختند و در ادامه، کاربردهای دیگر این پایگاه اطلاعاتی شامل آشنایی با بیماری های مختلف ژنتیکی، تشخیص اگزون های مختلف یک ژن و پلیمورفیسم ژن و … نیز آموزش داده شد و در انتها، برای ارزیابی دانشجویان از مطالب کارگاه، تمرینی در اختیار آنها قرار داده شد.
دکتر حسین حبیبی، در جلسه دوم این کارگاه، ضمن بیان اصول طراحی پرایمر، کار با نرم افزار Gene Runner را جهت طراحی پرایمر برای تشخیص جهش های مختلف آموزش دادند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!