کتاب‌های مرتبط با رشته علوم و صنایع غذایی

کتاب‌های مرتبط با رشته علوم و صنایع غذایی

ردیف کتاب نویسنده یا مترجم انتشارات نوع کتاب
1 اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مود غذایی فخری شهیدی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
2 اصول برچسب گذاری مواد غذایی ناصر صداقت و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
3 اصول بسته بندی حسین میر نظامی آییژ تخصصی
4 اصول بهداشت مواد غذایی نوردهرکنی دانشگاه تهران تخصصی
5 اصول بهداشت و ایمنی کار در صنایع غذایی رسول پایان آییژ تخصصی
6 اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی حسن فاطمی شرکت سهامی انتشار تخصصی
7 اصول مهندسی صنایع غذایی حمید توکلی‌پور نشر آییژ تخصصی
8 اصول نمونه برداری مواد غذایی و آنالیز میکروبی فرهمند صالح زاده پرتو تخصصی
9 اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی اطلس
10 آزمون های شیر و فراورده های آن گیتی کریم دانشگاه تهران تخصصی
11 آزمون های میکروبی مواد غذایی گیتی کریم دانشگاه تهران تخصصی
12 آشنایی با اصول و مبانی HACCP & GMP امین ناصری و همکاران دپارتمان مهندسی علوم و صنایع غذایی ایران تخصصی
13 بهداشت گوشت نوردهرکنی و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
14 تاثیر فرآیند بر ارزش غذاها دکتر سیدرضا راست منش مرز دانش تخصصی
15 تضمین کیفیت وسلامت مواد غذایی محمد محسن زاده و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
16 تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
17 ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ق‍ن‍د رض‍ا ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌ پرتو تخصصی
18 چربی‌ها و روغن‌های نباتی خوراکی فرشته مالک فرهنگ و قلم تخصصی
19 درسنامه بهداشت و بازرسی گوشت آراسب باغ مقدم مرز دانش تخصصی
20 راهنمای جامع اجرای سامانه HACCP در صنایع غذایی حمید خانقاهی ابیانه و همکاران جهاد دانشگاهی واحد اصفهان تخصصی
21 راهنمای کاربردی آنالیز و خطرات و نقاط کنترل بحران علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
22 روش های PCR در مواد غذایی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
23 روشهای غیرحرارتی نگهداری موادغذایی ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌ دانشگاه فردوسی مشهد تخصصی
24 سم شناسی مواد غذایی و تغذیه ای جمیله سالار آملی و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
25 سم شناسی و مسمومیت های غذایی بهجت تاج الدین علم کشاورزی ایران تخصصی
26 شیر و کیفیت آن گیتی کریم و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
27 ش‍ی‍م‍ی‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ح‍س‍ن‌ ف‍اطم‍ی‌ شرکت سهامی انتشار تخصصی
28 صنایع کنسروسازی جواد حصاری عمیدی تخصصی
29 علوم و صنایع گوشت نوردهرکنی دانشگاه تهران تخصصی
30 عوامل فساد وشرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه کرامت الله ایمان دل و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
31 فراوری حداقل در صنایع غذایی فخری شهیدی و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
32 ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارسی م‍س‍ع‍ود ه‍اش‍م‍ی‌ فرهنگ جامع فرهنگ نامه
33 فناوری روغن و پالایش آن ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍ر ن‍ظام‍ی‌ ض‍ی‍اب‍ری‌ آییژ تخصصی
34 ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌ واژگان خرد تخصصی
35 فناوری ‌های نوین صنایع لبنی علی مرتضوی بنفشه تخصصی
36 کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی علی محمدی‌ثانی غلامی تخصصی
37 کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی ویدا پروانه دانشگاه تهران تخصصی
38 کنترل کیفیت مواد غذایی  احمد شهیدی یاساقی گستران بهار تخصصی
39 ک‍ن‍س‍روس‍ازی رس‍ول‌ پ‍ای‍ان‌ آییژ تخصصی
40 مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی رسول پایان آییژ تخصصی
41 م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ غ‍لات رس‍ول‌ پ‍ای‍ان‌ آییژ تخصصی
42 میکروارگانیسم های بیماری زا با منشا غذایی محمد محسن زاده دانشگاه فردوسی تخصصی
43 میکروبیولوژی غذایی آدافر علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
44 میکروبیولوژی غذایی جی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
45 میکروبیولوژی غذایی مدرن علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
46 میکروبیولوژی مواد غذایی فریزیر علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی

 

47 اصول تبدیل و نگهداری میوه و سبزی مهدی کدیور دانشگاه شهرکرد تخصصی
48 اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی حمید توکلی پور علوم کشاورزی تخصصی
49 اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس مهرداد محمدی و هدایت حسینی تحقیقات و آموزش کشاورزی تخصصی
50 آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی ویدا مقصودی دانشگاه صنعتی شریف تخصصی
51 آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی پروین عشرت آبادی مرز دانش تخصصی
52 بهداشت و بازرسی گوشت ئیدا پیر زمانی پرتو تخصصی
53 بیماری های مشترک انسان و دام محمد علی راد دانشگاه تهران تخصصی
54 پروبیوتیک ها در شیر و فراورده های آن محمدرضا کوشکی و همکاران سروا تخصصی
55 سم شناسی مواد غذایی دکتر چراغعلی دانشگاه بقیه الله تخصصی
56 کنترل کیفیت مواد غذایی احمد شهیدی نقش گستران بهار تخصصی
57 مبانی رئولوژی مواد و بیوپلیمر های غذایی بابک قنبر زاده دانشگاه تهران تخصصی
58 مبانی فناوری غلات ناصر رجب زاده دانشگاه تهران تخصصی
59 مدلسازی فرایند های غذایی علی مرتضوی موسسه تحقیقات رضوی تخصصی
60 میکروبیولوژی و کنترل کیفی مواد غذایی حمید پور بابا و همکاران کتاب پایتخت تخصصی
61 نقش آنزیم ها در صنایع غذایی فاطمه رفیعیان و همکاران هنر های زیبا تخصصی
62 هیدروکلوئیدها در مواد غذایی عسگر فرحناکی آییژ تخصصی
63 شیمی موادغذایی (دمان) بابک قنبرزاده آییژ تخصصی
64 شیمی آلی جان مک موری عمومی
65 شیمی آلی بیلی ترجمه محمد محمودی دانشگاه شریف عمومی
66 فیزیک عمومی برای دانشجویان کشاورزی دکتر مجید صابری فتحی دانشگاه فردوسی عمومی

 

کتاب‌های مرتبط با رشته علوم و صنایع غذایی  موجود در کتابخانه علوم پزشکی وارستگان

 

ردیف کتاب نویسنده یا مترجم انتشارات نوع کتاب
1 اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مود غذایی فخری شهیدی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
2 ارزیابی بقایای دارو های دامی خاص در مواد غذایی محمد فقیهی و همکاران جهاد دانشگاهی تخصصی
3 اصول برچسب گذاری مواد غذایی ناصر صداقت و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
4 اصول بسته بندی حسین میر نظامی آییژ تخصصی
5 اصول بهداشت گوشت و کشتارگاههای دامی افشین اخوندزاده و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
    6 اصول بهداشت مواد غذایی نوردهرکنی دانشگاه تهران تخصصی
7 اصول بهداشت و ایمنی کار در صنایع غذایی رسول پایان آییژ تخصصی
8 اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی حسن فاطمی شرکت سهامی انتشار تخصصی
9 اصول تولید پنیر و فراورده های آب پنیری حسن رشیدی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تخصصی
10 اصول فراوری شیر و فراورده های دامی محسن قدسی روحانی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تخصصی
11 اصول مهندسی صنایع غذایی حمید توکلی‌پور نشر آییژ تخصصی
12 اصول م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تخصصی
13 اصول نگهداری مواد غذایی حجت بیگ زاده نشر سپهر تخصصی
14 اصول نمونه برداری مواد غذایی و آنالیز میکروبی فرهمند صالح زاده پرتو تخصصی
15 اصول و مبانی HACCP غلامرضا ملک زاده و همکاران نشر جهان فردا تخصصی
16 اطلس بازرسی گوشت عباس علی مطلبی نوربخش اطلس
17 اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی اطلس
18 آزمون های شیر و فراورده های آن گیتی کریم دانشگاه تهران تخصصی
19 آزمون های میکروبی مواد غذایی گیتی کریم دانشگاه تهران تخصصی
20 آشنایی با اصول و مبانی HACCP & GMP امین ناصری و همکاران دپارتمان مهندسی علوم و صنایع غذایی ایران تخصصی
21 بهداشت گوشت نوردهرکنی و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
22 بهداشت مواد غذایی با منشا آبزیان افشین اخوند زاده و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
23 پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ زم‍ان‌ م‍ان‍دگ‍اری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌ دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار تخصصی
24 تاثیر فرآیند بر ارزش غذاها دکتر سیدرضا راست منش مرز دانش تخصصی
25 تخم مرغ محمد کشتکار پرتو تخصصی
26 تضمین کیفیت وسلامت مواد غذایی محمد محسن زاده و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
27 تکنولوژی روغن و چربی های خوراکی محمد صفری دانشگاه تهران تخصصی
28 تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
29 ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ق‍ن‍د رض‍ا ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌ پرتو تخصصی
30 چربی‌ها و روغن‌های نباتی خوراکی فرشته مالک فرهنگ و قلم تخصصی
31 دانش و فناوری زیستی تخم مرغ جواد حسینی و همکاران دانشگاه بیرجند تخصصی
32 درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌ دانشگاه فردوسی مشهد تخصصی
33 درسنامه بهداشت و بازرسی گوشت آراسب باغ مقدم مرز دانش تخصصی
34 راهنمای جامع اجرای سامانه HACCP در صنایع غذایی حمید خانقاهی ابیانه و همکاران جهاد دانشگاهی واحد اصفهان تخصصی
35 راهنمای خطرات ایمنی مواد غذایی مصطفی مظاهری و همکاران جهاد دانشگاهی تخصصی
36 راهنمای صنایع غذایی محمد مشاوری پرتو تخصصی
37 راهنمای کاربردی آنالیز و خطرات و نقاط کنترل بحران علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
38 راهنمای محیط های کشت میکروبی مواد غذایی فخری شهیدی و همکاران جهاد دانشگاهی تخصصی
39 روش های PCR در مواد غذایی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
40 روش های آزمایشگاهی میکروبیولوژی مواد غذایی گیتی ظهوریان و همکاران مرز دانش تخصصی
41 روش های آزمون شیمیایی مواد غذایی حبیب الله میرزایی علم کشاورزی ایران تخصصی
42 روش های غیر حرارتی نگهداری مواد غذایی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
43 روش های نوین نگهداری مواد غذایی حمید بهادر قدوسی  همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
44 روشهای تجزیه دستگاهی محمد حسن زاده دانگاه علوم پزشکی تخصصی
45 روشهای غیرحرارتی نگهداری موادغذایی ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌ دانشگاه فردوسی مشهد تخصصی
46 سم شناسی شیوا فرجی و همکاران کتابخانه تخصصی
47 سم شناسی مواد غذایی و تغذیه ای جمیله سالار آملی و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
48 سم شناسی و مسمومیت های غذایی بهجت تاج الدین علم کشاورزی ایران تخصصی
49 سموم طبیعی غلامرضا کریمی و همکاران علوم پزشکی مشهد تخصصی
50 شستشو در جا در صنعت شیر، غذا و نوشیدنی جواد زمانی و همکاران پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تخصصی
51 شیر و کیفیت آن گیتی کریم و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
52 شیمی ترکیبات رنگی در مواد غذایی محمد علی سحری اندیشمند تخصصی
53 ش‍ی‍م‍ی‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ح‍س‍ن‌ ف‍اطم‍ی‌ شرکت سهامی انتشار تخصصی
54 شیمی و فناوری گوشت و فراورده های گوشتی نفیسه سلطانی زاده دانشگاه اصفهان تخصصی
55 صنایع کنسروسازی جواد حصاری عمیدی تخصصی
56 صنعت شیر فرهاد فرهنودی پگاه تخصصی
57 علم مواد غذایی مرضیه حسینی نژاد آییژ تخصصی
58 علوم و صنایع غذایی: پرسش های چهارگزینه ای ف‍ری‍د ن‍وب‍خ‍ت‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ و همکاران آییژ تخصصی
59 علوم و صنایع گوشت نوردهرکنی دانشگاه تهران تخصصی
60 علوم و فن آوری گوشت و فراورده های گوشتی محمد سعید یارمند سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تخصصی
61 عملکرد و کاربرد انواع افزودنی های سلامتی بخش در صنایع غذایی مصطفی مظاهری و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
62 عوامل فساد وشرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه کرامت الله ایمان دل و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
63 فراورده های گیاهی: داروشناسی بالینی و سم شناسی مرجان نصیری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد تخصصی
64 فراوری حداقل در صنایع غذایی فخری شهیدی و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
65 فرهنگ افزوده های غذایی حجت بیگ زاده سپهر تخصصی
66 ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارسی م‍س‍ع‍ود ه‍اش‍م‍ی‌ فرهنگ جامع فرهنگ نامه
67 فناوری روغن و پالایش آن ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍ر ن‍ظام‍ی‌ ض‍ی‍اب‍ری‌ آییژ تخصصی
68 ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌ واژگان خرد تخصصی
69 فناوری ‌های نوین صنایع لبنی علی مرتضوی بنفشه تخصصی
70 کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی علی محمدی‌ثانی غلامی تخصصی
71 کاربرد نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی علی مرتضوی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی تخصصی
72 کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی ویدا پروانه دانشگاه تهران تخصصی
73 کنترل کیفیت مواد غذایی سید احمد شهیدی یاساقی گستران بهار تخصصی
74 کنترل کیفیت میکروبی فراورده های دامی ف‍اطم‍ه‌ ک‍م‍ال‌ پرتو تخصصی
75 ک‍ن‍س‍روس‍ازی رس‍ول‌ پ‍ای‍ان‌ آییژ تخصصی
76 گامی به سوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی م‍س‍ع‍ود ف‍لاح‍ی و همکاران آییژ تخصصی
77 ماندگاری مواد غذایی پرنیان متقیان و همکارن مرز دانش تخصصی
78 مبانی شیمی مواد غذایی بابک قنبر زاده آییژ تخصصی
79 مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی رسول پایان آییژ تخصصی
80 مدیریت کیفی فراگیر در صنایع غذایی م‍س‍ع‍ود ف‍لاح‍ی آییژ تخصصی
81 مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مواد غذایی محمد باقر حبیبی نجفی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
82 م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ غ‍لات رس‍ول‌ پ‍ای‍ان‌ آییژ تخصصی
83 میکروارگانیسم های بیماری زا با منشا غذایی محمد محسن زاده دانشگاه فردوسی تخصصی
84 میکروب های  بیماری زا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت های غذایی ودود رضوی لر دانشگاه تهران تخصصی
85 میکروبیولوژی غذایی آدافر علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
86 میکروبیولوژی غذایی جی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
87 میکروبیولوژی غذایی مدرن علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
88 میکروبیولوژی گوشت و فراورده های گوشتی فریده طباطبایی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تخصصی
89 میکروبیولوژی مواد غذایی فریزیر علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
90 میکوبیولوژی غذایی کاربردی و آزمایشگاهی علی مرتضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
91 نقش تحقیق و توسعه در صنایع غذایی احمد رسایی دانشگاه اصفهان تخصصی
92 واژه نامه علوم و صنایع غذایی عبدالرضا صدیق پور دانشگاه اصفهان فرهنگ نامه
93 ویژگی های فیزیکی ماد غذایی بابک قنبرزاده آییژ تخصصی
94 Introduction to food toxicology Takayuki Shibamoto Elsevier تخصصی
95 Laboratory methods in food microbiology Wilkie.F.Harrigan Elsevier تخصصی
96 Microbiological examination of foods Frances pouch Downes APHA تخصصی
97 Textbook of practical dairy chemistry N.K.Roy Kalyani publishers تخصصی

 

لیست کتابهای پیشنهادی مرتبط با رشته علوم و صنایع غذایی

 

ردیف کتاب نویسنده یا مترجم انتشارات نوع کتاب
1 اصول تبدیل و نگهداری میوه و سبزی مهدی کدیور دانشگاه شهرکرد تخصصی
2 اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی حمید توکلی پور علوم کشاورزی تخصصی
3 اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی حمید قولکی پور آییژ تخصصی
4 اصول صنایع تولید شکر غلامرضا مصباحی علوم کشاورزی تخصصی
5 اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی امیر فرخ مظاهری دانشگاه آزاد قزوین تخصصی
6 اصول نگهداری مواد غذایی سهراب معینی و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
7 اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس مهرداد محمدی و هدایت حسینی تحقیقات و آموزش کشاورزی تخصصی
8 آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی ویدا مقصودی دانشگاه صنعتی شریف تخصصی
9 آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی پروین عشرت آبادی مرز دانش تخصصی
10 بهداشت و بازرسی انواع گوشت دامی و فراورده های خام محمد کشت کار و همکاران پرتو تخصصی
11 بهداشت و بازرسی کشتارگاهی گوشت و دام و طیور سهیل قائم مقامی موسسه آموزش علمی کاربردی تخصصی
12 بهداشت و بازرسی گوشت ئیدا پیر زمانی پرتو تخصصی
13 بیماری های مشترک انسان و دام محمد علی راد دانشگاه تهران تخصصی
14 پالایش روغن (تولید کره گیاهی) سید حسین میر نظامی ضیابری علوم کشاورزی تخصصی
15 پروبیوتیک ها در شیر و فراورده های آن محمدرضا کوشکی و همکاران سروا تخصصی
16 تکنولوژی آبنبات و شکلات سازی شهرام مقصودی علوم کشاورزی تخصصی
17 تکنولوژی تولید انواع سوسیس و کالباس و همبرگر(کنترل کیفیت و روش های استاندارد) سارا موحد تحقیقات و آموزش کشاورزی تخصصی
18 تکنولوژی تولید بیسکوئیت، کوکی و کراکر هادی پیغمبر آییژ تخصصی
19 تکنولوژی شکلات جواد کرامت دانشگاه اصفهان تخصصی
20 تکنولوژی صنایع گوشت و شیلات فریدون فزائری نژاد کتاب آوا تخصصی
21 تکنولوژی غلات نیکو آراسته آستان قدس رضوی تخصصی
22 تکنولوژی قند محمد رضا اسماعیل زاده کناری علوم کشاورزی تخصصی
23 تکنولوژی نان ناصر حبیب زاده و همکاران دانشگاه تهران تخصصی
24 تولید پنیر فتا به روش سنتی و صنعتی حمید بهادر قدوسی دانشگاه فردوسی تخصصی
25 تولید ماکارونی و فراورده های آن محمد مهدی جعفری علوم کشاورزی تخصصی
26 خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی و مواد غذایی

 

سید محمد علی رضوی دانشگاه فردوسی تخصصی
27 خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی محمد علی رضوی و همکاران دانشگاه فردوسی تخصصی
28 خواص درمانی زیتون سید حسین میر نظام ضیابری دانش نگار تخصصی
29 دانش و تکنولوژی ماست حبیبی نجفی دانشگاه فردوسی تخصصی
30 روشهای متداول در تجزیه مواد غذایی زیبا حسینی دانشگاه شیراز آزمایشگاهی
31 سم شناسی مواد غذایی دکتر چراغعلی دانشگاه بقیه الله تخصصی
32 صنایع غذایی جلد 1و2 مجتبی دولتخواه- مریم شعبانی سیمیا تخصصی
33 طغیان بیماری های منتقله از مواد غذایی محمد رضوانی و همکاران اندیشمند تخصصی
34 علم مواد غذایی جلد 1و2 مسعود فلاحی بارثاوا تخصصی
35 عملیات واحد در فراوری موا غذایی حین میر سعید قاضی آییژ تخصصی
36 غنی سازی مواد غذایی با ریز مغذی ها رضا راست منش علوم کشاوری تخصصی
37 فراوری روغن های خوراکی مهدی کدیور و همکاران دانشگاه اصفهان تخصصی
38 فراوری شیر رضوان پوراحمد دانش پرور تخصصی
39 فناوری فراورده های جانبی مرکبات سید علی مرتضوی دانشگاه فردوسی تخصصی
40 کلیات بهداشت محیط هوشیار حسینی و همکاران خانیاران تخصصی
41 کنترل کیفیت مواد غذایی احمد شهیدی نقش گستران بهار تخصصی
42 گوشت و فراورده های گوشتی، تکنولوژی، شیمی، میکروبیولوژی سارا موحد پلک تخصصی
43 مبانی رئولوژی مواد و بیوپلیمر های غذایی بابک قنبر زاده دانشگاه تهران تخصصی
44 مبانی فناوری غلات ناصر رجب زاده دانشگاه تهران تخصصی
45 مدلسازی فرایند های غذایی علی مرتضوی موسسه تحقیقات رضوی تخصصی
46 میکروبیولوژی و کنترل کیفی مواد غذایی حمید پور بابا و همکاران کتاب پایتخت تخصصی
47 میوه و سبزی (تکنولوژی نگهداری و تبدیل آنها) رستم فرجی هارمی دانشگاه تهران تخصصی
48 نقش آنزیم ها در صنایع غذایی فاطمه رفیعیان و همکاران هنر های زیبا تخصصی
49 نگهداری و ذخیره سازی انواع میوه و سبزی حمید ایران نژاد آوای نور تخصصی
50 هیدروکلوئیدها در مواد غذایی عسگر فرحناکی آییژ تخصصی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!