کمیته edc

جلسه هماهنگی سرگروه های کمیته دانشجویی EDC

روز دوشنبه 2 اسفند ماه 1400 جلسه ای با حضور سرگروه ها، دبیر، اعضای فعال و مدیر EDC وارستگان در محل مرکز علوم پزشکی وارستگان برگزار شد. برگزاری این جلسه در جلسه قبلی کمیته در تاریخ 27 آذر برنامه ریزی شده بود تا تیم جدید اجرایی کمیته توسعه گزارشی از عملکرد خود بدهند و همچنین نقاط قوت و ضعف با دقت بررسی شوند.

روز دوشنبه 2 اسفند ماه 1400 جلسه ای با حضور سرگروه ها، دبیر، اعضای فعال و مدیر EDC وارستگان در محل مرکز علوم پزشکی وارستگان به هدف هماهنگی سرگروه های کمیته دانشجویی edc برگزار شد. برگزاری این جلسه در جلسه قبلی کمیته در تاریخ 27 آذر برنامه ریزی شده بود تا تیم جدید اجرایی کمیته توسعه گزارشی از عملکرد خود بدهند و همچنین نقاط قوت و ضعف با دقت بررسی شوند.

در ابتدای جلسه خانم یگانه قلیچی، دبیر کمیته دانشجویی، به تفصیل گزارشی از فعالیت های خود را ارائه دادند. همچنین پیشنهاد هایی را با توجه به شرایط کمیته دانشجویی، نیاز سنجی های انجام شده توسط کارگروه توانمندسازی و ایده های سایر اعضای فعال در کمیته مطرح نمودند که مورد نقد و بررسی حاضرین قرار گرفت. سپس سرگروه یا نماینده هرکدام از کارگروه ها به ارائه گزارشی کامل از فعالیت های کارگروه خود طی دو ماه ابتدایی فعالیت تیم جدید پرداختند.

پس از صحبت های دبیر و سرگروه ها دکتر صرافان، مدیر EDC وارستگان، با توجه به گزارشات داده شده توسط افراد حاضر در جلسه چشم اندازی برای فعالیت ها بعدی کمیته ارائه داده و با مشورت سایر اعضا به برنامه ریزی و مشخص نمودن زمان هایی برای رسیدن به هر کدام از اهداف پرداختند. همچنین با هماهنگی و نظر سایر افراد حاضر در جلسه برای همکاری های مشترک بین کارگروه ها برنامه دقیقی معین شد.

بعد از بررسی گزارشات، موضوع جلسات هم افزایی توسط دکتر صرافان مطرح شد و ادامه جلسه به تدوین یک برنامه مناسب برای جمع آوری اسناد و اطلاعات لازم برای ارائه در جلسه هم افزایی 17 فروردین 1401 اختصاص داده شد. گروهی از اعضای فعال کمیته شامل 5 دانشجو و دو هیئت علمی معین شدند تا برای این امر با توجه به زمان مشخص شده به فعالیت های مربوطه بپردازند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!