واحد پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی پزشکی

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی رئیس کمیته

دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافان دبیر کمیته

دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی عضو کمیته

دکتر مظاهری

دکتر محمدرضا مظاهری عضو کمیته

پریسا زارعی شرق

پریسا زارعی عضو کمیته

معرفی کمیته پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه و دانش پژوهی:

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است . کمیته پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه و دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی وارستگان، مسئولیت تعیین اولویت های پژوهشی، هماهنگی و پشتیبانی از تحقیقات در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکی را برعهده دارد.

تعاریف:

  • فعالیتهای دانشورانه آموزشی: فرایند آموزشی نوآورانه است که دارای اهداف شفاف، متدولوژی مشخص، مبتنی بر شواهد موجود(آماده سازی مناسب) و دارای نتایج مشخص است
  • دانش پژوهی آموزشی : فعالیتهای دانشورانه ای است که علاوه بر چهار معیار فوق به نحو مناسبی منتشر شده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد.

شرح وظایف:
1- برگزاری جلسات منظم کمیته به منظور بررسی طرح های پژوهش در آموزش و فرآیندهای دانش پژوهی
2- نیازسنجى در خصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکى در کشور
3- پژوهش در فرآیند یاددهی – یادگیرى در نظام آموزش پزشکى
4- توجه نسبت به تغییرات آموزش پزشکى در کشور
5- هدایت و تشویق اعضاء هیات علمی جهت انجام طرح هایی در زمینه آموزش پزشکی
6- آگاه سازی و توانمندسازی اساتید در زمینه دانش پژوهی آموزشی
7- آشناسازی هیأت علمی با بندهای مرتبط با دانش پژوهی آموزشی در آئین نامه ارتقا
8- ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در زمینه تدوین گزارش فرایند دانش پژوهی آموزشی
9- پیش بینی تسهیلات تشویقی برای صاحبان فرایند دانش پژوهی آموزشی

اولویت های فعالیتهای دانش پژوهی مرکزآموزش عالی علوم پزشکی وارستگان:

برنامه ریزی آموزشی
1- نیازسنجی آموزشی در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو از اساتید ودانشجویان
2- نیازسنجی و تطبیق برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه
3- هماهنگی، هم پوشانی و تعارضات بین رشته ای در دانشگاه
4- نیازهای مرکز برای ایجاد رشته های جدید
5- نیازهای حرفه ای وآموزشی دانشجویان در مقاطع مختلف
6- توانمندی دانش آموختگان در انجام وظایف حرفه ای پس از فراغت از تحصیل
7- مشکلات تحصیلی وآموزشی دانشجویان

مشاوره و راهنمایی تحصیلی
1- ارتقاء سطح مهارتهای ارتباطی بین استاد ودانشجو
2- ارتقاء سیستم استاد و مشاور
3- آموزش رهبری و مدیریت
4- استفاده مدیران گروه های آموزشی از شیوه های نوین مدیریت
5- راهکارهای ترویج و استفاده از مدیریت اثربخش در دانشگاه

تدریس
1- ارائه الگوههای یاددهی یادگیری اثربخش
2- راهکارهای ترویج آموزشی در عرصه های مختلف (جامعه، خانواده، …)
3- روش ها و راهکارهای بهبود کیفیت در آموزش پایه
4- شاخص های کیفیت آموزش الکترونیک در دانشگاه
5- مقایسه اثربخشی شیوه های گوناگون آموزش الکترونیکی
6- ارائه الگوی یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی
7- طراحی و آماده سازی بسته های آموزش الکترونیکی
8- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!