بسته های تحول و نوآوری در آموزش عالی علوم پزشکی

وظایف

بسته های تحول و نوآوری در آموزش عالی علوم پزشکی

EDC

تفاهم نامه با ستاد تحول در آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی

وظایف

سند آمایش سرزمینی

واحد ارزشیابی، در راستای بسته «ارتقاء مرکز ملی سنجش و آزمون های علوم پزشکی » نیز اقدام می نماید.

برنامه ریزی درسی، در راستای بسته «توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور» نیز اقدام می نماید.

پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه و دانش پژوهی، در راستای بسته «آینده نگاری و مرجعیت علمی درآموزش پزشکی» نیز اقدام می نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!