ترافیک نیم بها برای دانشجویان

اینترنت نیم یها برای دانشجویان


دانشجویان وارستگانی می توانند  از ترافیک نیم بها استفاده کنند.

باتوجه به تغییرات جدید انجام شده در سایت وارستگان و تلاش همکاران بخش فناوری ازین پس ترافیک مصرفی دانشجویان برای استفاده از سایت نیم بها خواهد بود.

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!