تفسیر داده های آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی "تفسیر داده های آزمایشگاهی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی" در وارستگان برگزار شد.


کارگاه آموزشی ” تفسیر داده های آزمایشگاهی”  با تدریس دکتر کرامتی، مدیرگروه هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئول فنی آزمایشگاه پردیس با هدف افزایش سطح دانش و مهارت دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی با ارتباط نتایج حاصل از آزمایش های مختلف، شیوه های رفع تداخل و الزامات قبل از گزارش نتایج با حضور اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی در وارستگان برگزار شد.
در ابتدای کارگاه، کرامتی تاکید نمودند که برای جلوگیری از بروز خطا در نتایج بایستی اشتباهات را به موقع شناسایی و به موقع پیشگیری نماییم و با تفسیر درست آزمایشگاهی از بروز برخی اشتباهات جلوگیری کنیم. برای تفسیر نتایج آزمایشگاهی بایستی ابتدا مشخص کنیم که جوابی که به بیمار گزارش داده می شود از لحاظ کنترل کیفی و چک نتایج صحیح باشد، بعد از اطمینان از صحت نتایج بایستی بررسی شود که آیا جواب نشان میدهد که فرد بیمار است یا نه. همچنین برای سالم و یا بیمار بودن افراد  بایستی critical value را بررسی نماییم. ما با استفاده از رفرنس رنج و رفرنس اینتروال که در آن وضعیت فرد نسبت به جمعیت به ظاهر نرمال بررسی می شود، نرمال و غیر نرمال بودن فرد را مشخص می کنیم. علاوه بر موارد ذکر شده، ضریب تغییرات (CV) نیز از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که روش انجام آزمایش و تغییرات بیولوژیکی از جمله عوامل مهم در ارتباط با ضریب تغییرات می باشد و در نهایت تعیین حساسیت و اختصاصیت تست باید مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان کارگاه، مواردی که می توانند در آزمایشگاه، حصول نتیجه صحیح را دچار مشکل کند و همچنین چگونگی تاثیر گذاری آزمون ها بر یکدیگر و شیوه های رفع این تداخلات بررسی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!