کارگاه تکنیک Real Time PCR

کارگاه آموزشی دو روزه"تکنیک Real Time PCR" با امتیاز بازآموزی در علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.


کارگاه علمی دو روزه  “تکنیک Real Time PCR” ویژه مسئولین فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی با گرایش های مختلف و با 7 امتیاز بازآموزی به همت گروه علوم آزمایشگاهی در وارستگان برگزار گردید.

به گزارش مفدا وارستگان، روز پنجشنبه و جمعه مورخ  23 و 24 خرداد 98، کارگاه 10 ساعته “تکنیک Real Time PCR” با حضور اساتید پیشکسوت حوزه ژنتیک و ایمنی شناسی و با هدف افزایش توانمندی شرکت کنندگان با استفاده از Real-Time PCR در زمینه بیولوژی مولکولی و بهره وری از آن در مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی جهت تشخیص بیماریهای عفونی، تشخیص جهشها و تعیین تعداد کپی هر ژن (Gene dosage)برگزار گردید.

در روز اول کارگاه یک پیش آزمون از مخاطبین اخذ شد تا میزان اطلاعات اولیه شرکت کنندگان ارزیابی گردد سپس دکتر محمدرضا عباس زادگان، عضو هیات علمی علوم پزشکی مشهد به تشریح اهمیت کاربردهای بالینی Real Time PCR پرداختند. درادامه دکتر داوود منصوری عضو هیات علمی علوم پزشکی وارستگان پارامترها و اجزای منحنی های واکنش Real Time PCR را توضیح دادند، سپس دکتر حسین حبیبی عضو هیات علمی علوم پزشکی وارستگان به توضیح روش تعیین کمیت نسبی و پروتکل انجام عملی روش سایبر گرین پرداختند، در ادامه شرکت کنندگان به صورت گروه های مجزا این روش را انجام دادند و پس از تکمیل پروسه انجام آزمایش، تفسیر نتایج آن با استفاده از نرم افزار مربوطه محاسبه در انتهای این روز، منحنی ذوب روش انجام شده رسم و نتایج تایید گردید.

در روز دوم کارگاه، دکتر مجتبی سنکیان عضو هیات علمی علوم پزشکی مشهد، انواع پروب های مورد استفاده در تکنیک Real Time PCR و کاربردهای بالینی هر کدام از انواع پروب ها را بیان نمودند. در ادامه دکتر فاطمه کیفی عضو هیات علمی علوم پزشکی وارستگان، روش تعیین کمیت مطلق و پروتکل تعیین تعداد کپی ویروس هپاتیت بی با استفاده از روش Taq Man را بیان نموده، سپس به صورت مجزا گروه های مختلف، به صورت عملی پروتکل مربوطه را انجام داده و در نهایت تعداد کپی های هر گروه با استفاده از منحنی استاندارد مشخص گردید.

در انتهای کارگاه، داوود منصوری، دبیر علمی، ضمن جمع بندی محتوای کارگاه، به بیان مشکلات احتمالی قابل بروز در این تکنیک و راه حل های رفع این مشکلات پرداختند.

کارگاه تکنیک Real Time PCR
کارگاه تکنیک Real Time PCR

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!