مجلات معتبر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مجلات معتبر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


وب سایت عنوان انگلیسی عنوان فارسی
https://jhpm.ir/ Journal of Health Promotion Management (JHPM) مدیریت ارتقای سلامت
https://jha.iums.ac.ir/ Journal of Health Administration نشریه مدیریت سلامت
https://jhm.srbiau.ac.ir/ Journal of Healthcare Management فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان
https://jebhpme.ssu.ac.ir/ Evidence Based Health Policy, Management & Economics فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد
https://jhm.srbiau.ac.ir/ Journal of Healthcare Management Research فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان
https://www.jhpr.ir/ Hospital Practices and Research (HPR) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی
https://him.mui.ac.ir/ Journal of Health Information Management مجله مدیریت اطلاعات سلامت
https://jms.kmu.ac.ir/ Journal of Management and Medical Informatics School مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
https://mshsj.ssu.ac.ir/ Management Strategies in Health System فصلنامه علمی-پژوهشی راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
www.payavard.tums.ac.ir Journal of Payavard Salamat پیاورد سلامت
www.hsr.mui.ac.ir Journal of Health System Research تحقیقات نظام سلامت
https://journal.ihepsa.ir/ Iranian Journal of Health Education and Health Promotion فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
https://jpe.mazums.ac.ir/ Journal of Process Engineering نشریه مهندسی فرایندها
https://jmis.hums.ac.ir/ Journal of Modern Medical Information Sciences مجله اطلاع رسانی  پزشکی نوین
www.majalleh.tbzmed.ac.ir Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
www.jmums.mazums.ac.ir Journal of Mazandaran University of Medical Sciences مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
www.jsmj.ajums.ac.ir Jundishapour Sciences Medical Journal مجله علمی پزشکی جندی شاپور
www.journal.nums.ac.ir Journal of Neyshabur University of Medical Sciences فصلنامه الکترونیکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
www.jqr.kmu.ac.ir The Journal of Qualitative Research in Health Sciences مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت
www.literacy.mums.ac.ir Journal of Health Literacy فصلنامه سواد سلامت
https://psj.mums.ac.ir/ Patient Safety and Quality Improvement Journal مجله ایمنی و بهبود بیمار
https://jhosp.tums.ac.ir/ Journal of Hospital مجله بیمارستان
https://hakim.tums.ac.ir/ Journal of hakim مجله حکیم
http://journal.ihio.gov.ir/ Iranian Journal of Health Insurance نشریه علمی-پژوهشی بیمه سلامت ایران
https://rsj.iums.ac.ir/ Rahavard Salamat Journal مجله ره اورد سلامت
 http://htainaction.tums.ac.ir Health Technology Assessment in Action مجله کاربست ارزیابی فناوری سلامت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!