به نام خداوند زیباییها

در راستای افزایش بهرهوری و مدیریت زمان پروتکل جدید پاسخگویی به دانشجویان طرح ریزی گردید. در این طرح دانشجو جهت پیگیری امور آموزشی خویش ملزم به ارسال ایمیل به آدرس education [at] varastegan.ac.ir میباشد. چنانچه در ایمیل ارسالی درخواست گواهی اشتغال مطرح شده باشد، گواهی برای وی صادر گردیده و دانشجو 24 ساعت پس از ارسال درخواست جهت دریافت آن به آموزش مراجعه خواهد نمود. درخواست ملاقات حضوری نیز از طریق ارسال ایمیل انجام خواهد گردید، پس از بررسی درخواست و تعیین کارشناس پاسخگو زمان جلسه حضوری مشخص و از طریق ارسال ایمیل اطلاع رسانی میگردد. جهـــت برنامه ریزی منظــم توصیه میگردد در هر روز کاری زمان مشخص برای مراجعات حضوری در نظر گرفته شود به عنوان مثال از ساعت 11 الی 13:30 هر روز .

هر دانشجو در طول ترم می تواند یک نوبت بدون وقت قبلی و دو نوبت با وقت قبلی به اداره آموزش مراجعه نماید. اطلاعات لازم در خصوص مراجعه شامل نام دانشجو، تاریخ و موضوع مراجعه و کارشناس پاسخگو در فایلی که از قبل تهیه شده است ثبت میگردد.

اداره آموزش

نکات قابل توجه:

 • پروتکل پاسخگویی به دانشجویان بر روی برد اطلاع رسانی شود.
 • موضوع پروتکل به صورت کامل برای نمایندگان تشریح گردد و اطلاع رسانی از طریق آنها در کلاس ها انجام گیرد.
 • کارشناسان آموزش به مراجعات حضوری برنامه ریزی نشده پاسخ نداده و دانشجویان را ترغیب به ارسال ایمیل نمایند.
 • ارسال سریع و به موقع پاسخ ها و درخواست ها نیز گامی موثر در ترغیب دانشجویان در اجرای فرآیند جدید میباشد.
 • بسیاری از سوالات و مشکلات دانشجویان از طریق ایمیل ویا ارجاع آنان به آیین نامه ها ویا واحد های ذیربط رسیدگی میگردد.
 • این پروتکل شامل تمام درخواست های دانشجو، حتی در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نیز میباشد.

لذا به اطلاع می رساند با توجه به تلاش اداره آموزش علوم پزشکی وارستگان در پاسخگویی به موقع و سریع به دانشجویان محترم بر آن شدیم تا خدمت جدیدی ارائه نماییم.

خواهشمند است کلیه امور مربوط به آموزش را به آدرس education [at] varastegan.ac.ir ارسال فرمایید. کارشناسان آموزش پس از بررسی درخواست پاسخ را از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهند کرد. شایان ذکر است هر دانشجو در طول یک نیمسال می تواند در سه نوبت (یک نوبت بدون تعیین وقت قبلی و2 نوبت با تعیین وقت قبلی) به اداره آموزش مراجعه نماید منوط به آن که درخواست ملاقات حضوری را از طریق ایمیل ارسال و پاسخ آن که شامل روز و ساعت ملاقات و مسئول پاسخگویی است، برای وی ارسال شده باشد.

جهت درخواست گواهی اشتغال موارد ذیل را در متن ایمیل درج نمایید:

 • نام و نام خانوادگی
 • شماره دانشجویی
 • مقطع و رشته تحصیلی
 • نام ارگان مورد تقاضا جهت ارسال گواهی اشتغال

جهت درخواست وقت ملاقات حضوری موارد ذیل را در متن ایمیل درج نمایید:

 • نام و نام خانوادگی
 • موضوع مورد بحث جهت تعیین کارشناس مربوط

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!