کارت دانشجویی هوشمند

دانشجویان می تواند با مراجعه به دفتر مدیریت دانشجویی و فرهنگی نسبت به دریافت کارت هوشمند دانشجویی خود اقدام نمایند.

جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی، فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی را تکمیل نمایید و به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل دهید.

« مقررات صدور مجدد کارت هوشمند»

1. با توجه به هزینه و زمان قابل توجهی که دانشکده جهت برنامهریزی، آمادهسازی زیر ساختها و خرید تجهیزات مختلف نرم افزاری و سختافزاری لازم برای صدور کارت هوشمند چندمنظوره و اجرای خدمات مربوطه صرف نموده و خواهد نمود، ضرورت دارد تا کلیه دانشجویان عزیز در حفظ و نگهداری این کارت کوشا بوده و دقت لازم را مبذول فرمایند.

2. با این وجود در صورتیکه این کارت به هر دلیل دچار شکستگی یا آسیب‌دیدگی در اثر میدانهای قوی الکترومغناطیس شد با پرداخت هزینه مجدد (500,000 ریال ) کارت جدید صادر خواهد شد.

3.در مواردی که کارت مذکور به هر دلیلی مفقود شود ضروری است که صاحب آن، در اسرع وقت مراتب را با مراجعه حضوری به دفتر مدیریت دانشجویی و فرهنگی اطلاع دهد تا نسبت به ابطال کارت اقدام شده و مراحل قانونی صدور کارت جدید آغاز شود.

4 لازم به ذکر است در صورتیکه صاحب کارت به هر دلیل کارت خود را به فرد دیگری داده تا از خدمات آن استفاده نماید تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده علاوه بر ضبط و ابطال کارت به مدت یکماه جریمه‌ای معادل 5,000,000 ریال از هر دو فردخاطی اخذ خواهد شد که بایستی حداکثر ظرف مدت 3 ماه به حساب دانشکده واریز شود.

5.با توجه به اینکه در زمان تسویه حساب با دانشکده تحویل کارت هوشمند الزامی است، افرادی که به هر دلیل کارت آنها شامل جریمه ضبط و ابطال قرار گرفته باشد و جریمه را در مهلت مقرر پرداخت ننموده باشند، میزان جریمه به دو برابر یعنی 10,000,000 ریال افزایش خواهد یافت که پس از پرداخت مبلغ مذکور امکان ادامه تسویه حساب میسر خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!