واحد توانمندسازی اعضاء هیات علمی
دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافان مسئول کمیته

دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی عضو کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

حسین جاوید

دکتر حسین جاوید عضو کمیته

زهره حسینی

زهره حسینی عضو کمیته

معرفی واحد توانمندسازی اعضاء هیات علمی:

با توجه به شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاه‏ها و دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، کمیته توانمندسازی اساتید مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ایجاد گردید. این کمیته متولی برگزاری برنامه‏های توانمندسازی در سه حوزه و سطح آموزشی، پژوهشی و فرهنگی می باشد. نظر به تحولات سریع در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی و موضوعات فرهنگی، برنامه‏ های تدوین شده در هر حوزه و سطح  قابل انعطاف بوده و برحسب  نیاز و شرایط،  قابل بازنگری می‏باشد.

شرح وظایف:
1-آشنا نمودن اعضای هیات علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی
2- نیازسنجی حوزه‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به منظور رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
3- تدوین برنامه‏های توانمندسازی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی
4- ارتقاء کمی و کیفی برنامه‏های توانمندسازی اعضای هیات علمی
5- افزایش مشارکت اساتید در اجرا و شرکت در برنامه‏های توانمندسازی اعضای هیات علمی
6- ارزشیابی برنامه‏های توانمندسازی  به منظور بررسی میزان اثربخشی آن‏ها بر عملکرد اعضای هیات علمی

فرایند گردش کار :

 • نیازسنجی حوزه‏‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 • تعیین عناوین برنامه‏های توانمندسازی در حوزه‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 • اخذ مجوز اجرای برنامه‏ها از شوراهای ذیربط
 • تدوین الگوی تفصیلی برنامه‏ها (هدف برنامه/ جامعه هدف/ سرفصل‏ها/ مدرسین)
 • فرایند اجرایی برنامه‏ها (زمان/مکان/ مدرس/سمعی بصری/ پذیرایی )
 • اطلاع رسانی برگزاری برنامه‏ها و ثبت‎نام از متقاضیان
 • هماهنگی با واحدهای پشتیبان
 • برگزاری برنامه‏ها، انجام حضور و غیاب، پیش آزمون، پس آزمون و نظرسنجی از شرکت کنندگان
 • ارزیابی برنامه‏ها از طریق فرم ارزشیابی و صدور گواهی شرکت‏کنندگان و تحویل آن به متقاضیان
عنوان کارگاه ساعت مدرس
فیزیولوژی تحقیق و لزوم انجام پژوهش درپزشکی 4 ساعت دکتر سعید اسلامی
اجزا یک پروپوزال تحقیقاتی فرمولاسیون و مشخصات یک سوال و پروژه تحقیقاتی خوب 4 ساعت دکتر صادق زاده
لزوم و اصول ارزیابی در پزشکی: روشهای کمی و کیفی 3 ساعت دکتر سعید اسلامی
عوامل مخدوش کننده 3 ساعت دکتر حیدریان میری
انواع مطالعات پزشکی 2 ساعت دکتر محمد تقی شاکری
Cross sectional studies 2 ساعت دکتر منور افضل اقایی
Cohort studies 2 ساعت دکتر معصومه صادقی
Case-Control studies 2 ساعت دکتر سعید اسلامی
Quasi experiments 2 ساعت دکتر علی تقی پور
>Controlled trial & randomization 4 ساعت >دکتر سعید اسلامی
اجزا و انواع مقالات، اصول مقاله نویسی و ژورنالیسم پزشکی و بررسی متون 5 ساعت دکتر رامین صادقی
منابع اطلاعات پزشکی، چگونگی جستجو در آنها و علم سنجی 4 ساعت دکتر حسین حسین زاده
اخلاق انتشار Publication ethics & plagiarism 3 ساعت دکتر علی تقی پور
اصول رفرنس نویسی و نرم افزارهای متداول نظیر EndNote-بصورت کارگاه توسط کتابخانه در قالب سطح یک 5 ساعت دکتر ملیحه دادگر مقدم
واحد ارزشیابی
دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافانمسئول کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

شکرالله نعمتی

شکرالله نعمتی عضو کمیته

پریسا زارعی شرق

پریسا زارعی شرق عضو کمیته

زهره حسینی

زهره حسینی عضو کمیته

معرفی واحد ارزشیابی:

ارزشیابی آموزشی عبارت است از فرآیندی منظم و منسجم برای مشخص نمودن میزان پیشرفت انجام کار فرآیندهای آموزشی در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی. فعالیت های این کمیته در حوزه ارزشیابی اعضای هیات علمی، برنامه های آموزشی و دانشجویان می باشد.

فرآیند گزارش کار:

1- تدوین عوامل مورد نظر در ارزشیابی با توجه به استانداردها و اهداف سازمانی از قبل مشخص شده
2- بررسی نتایج ارزشیابی انجام شده درواحدهای مختلف دانشگاه
3- جمع آوری اطلاعات وضع موجود در حوزه آموزشی
4- آنالیز داده ها در تهیه گزارش نهایی
5- طرح گزارش نهایی (نقاط قوت وضعف گروههای آموزشی )
6- برگزاری جلسات هم اندیشی به منظور رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

شرح وظایف:
1- تشکیل جلسه کمیته ارزشیابی آموزشی با حضوراعضاء
2- تدوین کتاب و پمفلت‏های آموزشی درارتباط با ارزشیابی
3- برگزاری کارگاههای آموزشی درارتباط با ارزشیابی
4- انجام ارزیابی درونی جدید درگروههای آموزشی دانشگاه
5- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت اجرای بازدیدهای ارزیابی بیرونی
6- همکاری با گروه‏ها در تجزیه و تحلیل گزارشات و تعیین نقاط ضعف و قوت گروه‏ها
7- بررسی بازخوردهای گروه های آموزشی در زمینه ارزشیابی اساتید
8- مدیریت بازنگری فرآیند های اجرای ارزشیابی، بازنگری آیین نامه، فرم ها و روش ها و حسن انجام کار

9- تصمیم گیری در خصوص اعتراضات اساتید به نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس
10- مسئول ارائه بازخوردهای حضوری به اساتید در شرایط خاص
11- تصمیم گیری در خصوص مشکلات گزارش شده سیستم ارزشیابی و ارتقاء آن
12- تعیین تقویم و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی دانشجو
13- توسعه و ترویج روش های نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان
14- هدایت و مکانیزه کردن فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با آزمون ها جهت بررسی روایی، پایایی و سختی سنجی آنها
15- تهیه و جمع آوری ابزارهای بررسی کیفیت آزمون ها
16- همکاری درجمع آوری سوالات منتخب جهت ایجاد بانک سوالات

واحد برنامه ریزی درسی
دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافان مسئول کمیته

دکتر دهری

دکتر منیره دهری عضو کمیته

دکتر حسین حبیبی

دکتر حسین حبیبی عضو کمیته

دکتر مظاهری

دکتر محمدرضا مظاهری عضو کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

زهره حسینی

زهره حسینی عضو کمیته

معرفی واحد برنامه ریزی درسی:

ارزیابی نظامند (سیستماتیک) و ارتقای برنامۀ درسی و مطالعاتی دانشجویان با توجه به نیازها و نظام ارائه خدمات بهداشتی، درمانی در سطح کشور یکی از عمده ترین وظایف مراکز توسعه مطالعات می باشد. لذا این کمیته در مرکز علوم پزشکی وارستگان درباره چگونگی بهبود کیفیت آموزشی و به کار بردن برنامه ریزی در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی این نظام می پردازد.

شرح وظایف:
1- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای مرکز توسعه آموزش و اجرای و ارزشیابی برنامه
2- ارتقا سطح مهارتهای برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره Course plan ، طرح درس Lesson plan و . . .) در اعضا هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره
3- مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف به ویژه برنامه درسی
4- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازها و وظایف دانش آموختگان در آینده
5- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس

6- استانداردسازی برنامه های آموزشی در راستای استقرار طرح تحول و نوآوری در آموزش به ویژه بسته «توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور»
7- هدایت و نظارت برعملکرد اساتید راهنما و مشاور در دانشگاه
8- برنامه ریزی به منظور راه اندازی رشته های جدید
9- ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش‌های نوین یاددهی و یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط
10- انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری، مهارت های ارتباطی، نیاز سنجی آموزشی و….

واحد پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی پزشکی
دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافان مسئول کمیته

دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی عضو کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

دکتر سیفی

دکتر نجمه سیفی عضو کمیته

تصویر زمینه

دکتر حسن زاده عضو کمیته

زهره حسینی

زهره حسینی عضو کمیته

معرفی کمیته پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه و دانش پژوهی:

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است . کمیته پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه و دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی وارستگان، مسئولیت تعیین اولویت های پژوهشی، هماهنگی و پشتیبانی از تحقیقات در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکی را برعهده دارد.

تعاریف:

 • فعالیتهای دانشورانه آموزشی: فرایند آموزشی نوآورانه است که دارای اهداف شفاف، متدولوژی مشخص، مبتنی بر شواهد موجود(آماده سازی مناسب) و دارای نتایج مشخص است
 • دانش پژوهی آموزشی : فعالیتهای دانشورانه ای است که علاوه بر چهار معیار فوق به نحو مناسبی منتشر شده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد.

شرح وظایف:
1- برگزاری جلسات منظم کمیته به منظور بررسی طرح های پژوهش در آموزش و فرآیندهای دانش پژوهی
2- نیازسنجى در خصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکى در کشور
3- پژوهش در فرآیند یاددهی – یادگیرى در نظام آموزش پزشکى
4- توجه نسبت به تغییرات آموزش پزشکى در کشور
5- هدایت و تشویق اعضاء هیات علمی جهت انجام طرح هایی در زمینه آموزش پزشکی
6- آگاه سازی و توانمندسازی اساتید در زمینه دانش پژوهی آموزشی
7- آشناسازی هیأت علمی با بندهای مرتبط با دانش پژوهی آموزشی در آئین نامه ارتقا
8- ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در زمینه تدوین گزارش فرایند دانش پژوهی آموزشی
9- پیش بینی تسهیلات تشویقی برای صاحبان فرایند دانش پژوهی آموزشی

اولویت های فعالیتهای دانش پژوهی مرکزآموزش عالی علوم پزشکی وارستگان:

برنامه ریزی آموزشی
1- نیازسنجی آموزشی در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو از اساتید ودانشجویان
2- نیازسنجی و تطبیق برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه
3- هماهنگی، هم پوشانی و تعارضات بین رشته ای در دانشگاه
4- نیازهای مرکز برای ایجاد رشته های جدید
5- نیازهای حرفه ای وآموزشی دانشجویان در مقاطع مختلف
6- توانمندی دانش آموختگان در انجام وظایف حرفه ای پس از فراغت از تحصیل
7- مشکلات تحصیلی وآموزشی دانشجویان

مشاوره و راهنمایی تحصیلی
1- ارتقاء سطح مهارتهای ارتباطی بین استاد ودانشجو
2- ارتقاء سیستم استاد و مشاور
3- آموزش رهبری و مدیریت
4- استفاده مدیران گروه های آموزشی از شیوه های نوین مدیریت
5- راهکارهای ترویج و استفاده از مدیریت اثربخش در دانشگاه

تدریس
1- ارائه الگوههای یاددهی یادگیری اثربخش
2- راهکارهای ترویج آموزشی در عرصه های مختلف (جامعه، خانواده، …)
3- روش ها و راهکارهای بهبود کیفیت در آموزش پایه
4- شاخص های کیفیت آموزش الکترونیک در دانشگاه
5- مقایسه اثربخشی شیوه های گوناگون آموزش الکترونیکی
6- ارائه الگوی یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی
7- طراحی و آماده سازی بسته های آموزش الکترونیکی
8- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی

واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علوم پزشکی وارستگان
دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافانمسئول کمیته

تصویر زمینه

دکتر حسن زاده عضو کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

دکتر سیفی

دکتر نجمه سیفی عضو کمیته

دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی عضو کمیته

زهره حسینی

زهره حسینی عضو کمیته

معرفی واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علوم پزشکی وارستگان:

دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان متولیان سلامت جامعه، نقش مضاعفی را در توسعه پایدار بر عهده دارند؛ از یک طرف بایستی نیروی انسانی و دانش مورد نیاز در بخش سلامت را تولید کنند و از طرف دیگر، مدیران شایسته‌ای را برای رهبری نظام سلامت و همسو سازی حرکتها و تصمیم گیری‌های این نظام با جهت گیری کلی توسعه در کشور عرضه نمایند. در واقع روش آمــوزش ســنتی در دانشــگاه‏ها برنامه‌ای برای پرورش مهارت حل مساله و کار تیمی در نظام سلامت ندارند و بیشــتر مخلــوطی از اطلاعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می‌دهـد، امـا آنـان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و سازماندهی دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادی بوده و منجر به یادگیری موثر و با معنی خواهد گشـت، به حال خود می‌گذارد. یکی از روشهای رفع این نقیصه طراحی مسابقات کشوری است که مهارت حل مساله بصورت تیمی جزء ارزشهای آن باشد. لذا کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد علوم پزشکی وارستگان به منظور شناسایی،کمک، هدایت، رشد و شکوفایی و فراهم کردن زمینه های بهره مندی از توان دانشجویان مستعد و نخبه مرکز تشکیل شده است.

اهداف
• ترویج تفکر خلاق و انتقادی
• شناسایی، پرورش و حمایت از دانشجویان مستعد
• تشویق کار تیمی
• تقویت فعالیت¬های بین رشته¬ای
• تشویق تبادلات علمی بین دانشگاهی
• تلاش جهت ارتقای توانمندی دانشجویان در نقد و حل مسائل نظام سلامت در جوی صمیمی، اخلاقی و پرنشاط
• بسترسازی برای ارتقای آموزش و ارزیابی فراگیران

شرح وظایف
1- ایجاد تسهیلات برای ورود به مقطع تحصیلی بالاتر
2- ایجاد تسهیلات جهت استفاده از کتابخانه¬ ها، آزمایشگاه¬ ها و سایت کامپیوتر
3- پیگیری به روز رسانی سایت دانشگاه و درج آخرین اخبار در خصوص استعدادهای درخشان و المپیاد دانشجویی
4- شناسایی 1% و 10% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک
5- انجام فرآیند اطلاع رسانی و استفاده دانشجویان استعداد درخشان از تسهیلات ادامه تحصیل در مقاطع بر اساس آیین نامه های مربوطه
6- برقراری کلاسهای آموزشی برای دانشجویان استعداد درخشان و داوطلبان شرکت در المپیاد دانشجویان علوم پزشکی
7- تلاش جهت حضور فعال دانشجویان در المپیادهای علمی کشوری، با اطلاع رسانی و ثبت نام از دانشجویان و برگزاری آزمون غربالگری و پیگیری جهت حضور در مرحله کشوری

واحد دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی:

دانشجو محور اصلی فعالیت های دانشگاه را تشکیل می‏دهد و بیش از سایر اجزای نظام آموزشی،  از تغییر و تحولات برنامه ها و سیاستگزاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متاثر است. این در حالی است که دانشجویان به لحاظ امتیازاتی چون، جوانی، نشاط، آرمان گرایی، خلاقیت و …  منابع ارزشمندی از نیرو و انرژی در جامعه اند. کمیته دانشجویی توسعه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در راستای ابلاغ اساسنامه کشوری کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی، در صدد است تا با جذب همکاری و مشارکت دانشجویان داوطلب، بستری مناسب و ساختارمند برای دانشجویان فراهم می آورد تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنند. دورنمای کمیته دانشجویی این است که دانشجویان آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه آموزش شناخته شوند و در آن مشارکت نمایند.

ساختار کمیته به این صورت می باشد:
1- رئیس کمیته ( مدیر مرکز مطالعات دانشگاه )
2- شرایط عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان:
– احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت
– عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل دانشجو
– علاقمندی به فعالیت های توسعه آموزشی
– دانشجویان مهمان نمی توانند به عنوان عضو کمیته دانشجویی دانشگاه انتخاب گردند.
– معیارهای ارزیابی رزومه‏ی داوطلبان براساس آیین‏نامه درون دانشگاهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان

شرح وظایف
براساس اساسنامه، این کمیته در 3 کارگروه شروع به فعالیت کرد:
1-پژوهش در آموزش 2 -روابط عمومی 3-توانمندسازی

کارگروه ها:

پژوهش در آموزش:
o پروپوزال های تحقیقاتی آموزش پزشکی
o همکاری و مشارکت در زمینه برنامه ریزی درسی: نیازسنجی و …

روابط عمومی:
o آگاه سازی تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه ی آموزش ) از طریق فضای مجازی، پوستر و …(
o برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی ) همایش ها و جشنواره ها ، نشریات و فضای مجازی و…(
(افرادی که در زمینه گرافیک و طراحی های کامپیوتری مهارت دارند در این کارگروه می توانند فعالیت داشته باشند.)

توانمندسازی:

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی دانشجویان
 • برگزاری سمینار، کارگاه های مرتبط
 • برگزاری ژورنال کلاب و مشارکت در طراحی و اجرای آن

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

کارگروه ها

کارگروه edc

شوراها

چارت کمیته دانشجویی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!