خیریه دانشجویی تبسم

لبخندی از جنس تبسم به صورت کارگران روزمزد مشهدی نشست

در این روزهای پایان سال که همه افراد درگیر مسئله کرونا هستند، تبسمی ها دوباره ثابت کردند که دغدغه هایشان مسئله ای فراتر ازدرگیری های خودشان است و دیگرانِ نیازمند را فراموش نکرده اند.

درطول چند روز گذشته اعضای کانون خیریه تبسم بسته های کمکی که از طریق درآمد های این خیریه تهیه شده بود در بین نیازمندان توزیع کردند. گفتنی است این بسته ها شامل مواد غذایی مانند برنج، سه بسته ماکارانی، روغن، سویا و … به ارزش 87 هزار تومان بود که به علت شرایط بحرانی این روزها، مقابله با بیماری کرونا و فرهنگ سازی استفاده از مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده، مواد بهداشتی شامل صابون و محلول ضدعفونی نیز به آنها اضافه گردید و در بین تعدادی از خانواده های نیازمند در اطراف شهر مشهد توزیع گردید.

گفتنی است در این روزها که فرصت کار کردن برای کارگران کم تر شده است و افرادی که بصورت روز مزد و کارگری زندگی شان می گذرد برای گذران زندگی با مشکل بیشتری روبرو هستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!