برگزاری کارگاه مراقبت های تغذیه ای در دیابت و فشارخون

گروه علوم تغذیه در راستای برنامه استراتژیک و رسالت اجتماعی خود، دو برنامه آموزشی با موضوعات مراقبت های تغذیه ای در دیابت و فشارخون و الگوی تغذیه سالم در سنین باروری با همکاری موسسه فرهنگی خیریه علوی مشهد و مسجد 14 معصوم واقع در خیابان لادن در اردیبهشت و تیرماه 1403 با همکاری دانشجویان خانم ها سعادت بجستانی، محدثه نوروزی، و زهرا میررضائی زیر نظر دکتر محمد نصرتی برگزار گردید. لازم به ذکر است که افراد مراجعه کننده با استفاده از پرسشنامه تحت غربالگری تغذیه قرار گرفتند و بروشور آموزشی به شرکت کنندگان تحویل داده شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!