نظرسنجی برگزاری کلاس ها

نظر سنجی برای برگزاری کلاس های حضوری رشته علوم تغذیه

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای برگزاری تعدادی از کلاس های رشته علوم تغذیه از دانشجویان هر ورودی نظرسنجی به عمل خواهد آورد.

 با توجه به بررسی های به عمل آمده از سایر دانشگاه ها و مصوبات ستاد ملی کرونا در مورد کلاس های عملی و آزمایشگاهی در نیمسال 992 و طبق جلسه شورای آموزشی علوم پزشکی وارستگان که با حضور دکتر جهانگیر- رئیس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، خانم دکترکیفی- جانشین معاون آموزشی، آقای نعمتی مدیر امور آموزشی، خانم زارعی مدیر امور آموزشی، دکتر صرافان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و همچنین مدیران گروه ها در تاریخ 21 اردیبهشت برگزار شد، تصویب گردید که برای برگزاری کلاس های حضوری از دانشجویان نظرسنجی به عمل آید.

طبق این مصوبه در رشته علوم تغذیه برای کلاس های آزمایشگاهی دروس بیوشیمی و شیمی مواد غذایی و میکروب شناسی مواد غذایی از دانشجویان  هر ورودی نظرسنجی به عمل خواهد آمد در صورتی که بیشتر  از  70درصد دانشجویان متقاضی کلاس های غیر حضوری باشند، کلاسها به همین روشی که از ابتدای نیمسال ارائه شده ادامه و امتحان اخذ و تمام خواهد شد. و در صورتیکه متقاضیان کلاس حضوری بیش از 30 درصد باشد برای آن متقاضیان نیز کلاس حضوری برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است شرکت در کلاس های حضوری آزمایشگاه ها برابر پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد و دانشجویان آن کلاس ها بعد از دانشجویان کارآموزی در عرصه در اولویت تزریق واکسن قرار خواهند داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!