"انتخاب اساتید علوم پزشکی وارستگان به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه خراسان رضوی"

انتخاب اساتید علوم پزشکی وارستگان به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه خراسان رضوی

سه شنبه 8 خرداد ماه انتخابات انجمن تغذیه ایران شعبه خراسان رضوی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی برگزار گردید که آقای دکتر علیرضا غفلتی عضو هیات علمی گروه علوم تغذیه علوم پزشکی وارستگان و آقای دکتر محمد نصرتی نیز جزء کاندیدهای هیات مدیره این انتخابات بودند که توانستند با کسب آرای لازم به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تغذیه ایران شعبه خراسان رضوی انتخاب شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!