سمینار دانشجویی

در دهمین ژورنال کلاب علوم آزمایشگاهی خانم ابوترابی، دانشجوی علوم آزمایشگاهی ورودی 951 به نقش و اهمیت circular RNA در تشخیص سرطان پرداختند.

به گزارش مفدا وارستگان، مبحث circular RNA به عنوان مبحث جدید در حوزه ژنتیک، برای تشخیص سرطان و برای تنظیم عملکرد microRNA شناخته شده است. circular RNA  ها حاوی RNA حلقوی بدون پایان 3 پریم یا 5 پریم و یا دم پلی Aهستندکه از طریق back splicing ساخته می شوند. از جمله مکانیسم های مهمی که circularRNA  ها انجام میدهند شامل microRNA spongاست که بیشتر توسط   cicularRNA های حاوی اگزون انجام میشود و در این مکانیسم عملکرد microRNA مهار میشود و در نتیجه ژن مورد هدف microRNAها رونویسی نمیشود. دومین مکانیسم circular RNAها تنظیم رونویسی است که با تعامل با RNA پلیمراز وu1 snRNPها درمناطق پروموتور انجام میشود. مکانیسم دیگر آنها ارتباط با پروتئینهای متصل شده بهRNAست که براساس عملکرد آن پروتئین رونویسی می تواند کاهش یا افزایش یابد. از این مکانیسم circular RNAها در تحریک ایمنی بدن و همچنین درتومورزایی استفاده میکند. علاوه براین این مکانیسم ها در سرطان ها باعث تبدیل circularRNAها به تومورمارکرهای بالقوهی زیستی میشود. به تازگی شواهد زیادی مبنی براینکه پروفایل بیان circularRNAها با تشخیص نوع خاصی از سرطان مرتبط است، منتشرشده است.cirularRNA ها میتوانند به عنوان مارکر برای سرطان مورد استفاده قرار بگیرند هرچند نه برای یک سرطان خاص. حوزه تحقیقات circularRNAها هنوزدرمراحل اولیه خود قرار دارد وکاربرد آنها درکلینیک، راه طولانی برای رفتن نیاز دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!