واحد برنامه ریزی درسی

دکتر صرافان

دکتر عاطفه صرافان مسئول کمیته

دکتر دهری

دکتر منیره دهری عضو کمیته

دکتر حسین حبیبی

دکتر حسین حبیبی عضو کمیته

دکتر مظاهری

دکتر محمدرضا مظاهری عضو کمیته

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی عضو کمیته

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر پرنیان پزشکی عضو کمیته

معرفی واحد برنامه ریزی درسی:

ارزیابی نظامند (سیستماتیک) و ارتقای برنامۀ درسی و مطالعاتی دانشجویان با توجه به نیازها و نظام ارائه خدمات بهداشتی، درمانی در سطح کشور یکی از عمده ترین وظایف مراکز توسعه مطالعات می باشد. لذا این کمیته در مرکز علوم پزشکی وارستگان درباره چگونگی بهبود کیفیت آموزشی و به کار بردن برنامه ریزی در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی این نظام می پردازد.

شرح وظایف:
1- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای مرکز توسعه آموزش و اجرای و ارزشیابی برنامه
2- ارتقا سطح مهارتهای برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره Course plan ، طرح درس Lesson plan و . . .) در اعضا هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره
3- مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف به ویژه برنامه درسی
4- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازها و وظایف دانش آموختگان در آینده
5- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس

6- استانداردسازی برنامه های آموزشی در راستای استقرار طرح تحول و نوآوری در آموزش به ویژه بسته «توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور»
7- هدایت و نظارت برعملکرد اساتید راهنما و مشاور در دانشگاه
8- برنامه ریزی به منظور راه اندازی رشته های جدید
9- ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش‌های نوین یاددهی و یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط
10- انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری، مهارت های ارتباطی، نیاز سنجی آموزشی و….

واحد برنامه ریزی درسی آماده ارائه مشاوره در خصوص تدوین، بازنگری، مدیریت و ارزشیابی برنامه درسی، طرح دوره، طرح درس، درسنامه به اعضای محترم هیأت علمی/ دست اندرکاران محترم امر آموزش دانشگاه است.

تعیین وقت قبلی از طریق ارسال فرم درخواست جلسه به ایمیل به نشانی sarafana@varastegan.ac.ir موجب اجرای مطلوب برنامه مشاوره خواهد بود.

پس از بررسی روزها و ساعات انتخاب شده و در تطابق با برنامه های کاری واحد، تاریخ و ساعت دقیق برگزاری جلسه از طریق ایمیل اعلام خواهد شد. بر اساس روند معمول واحد، امکان مشاوره غیر حضوری نیز فراهم است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!