دکتر حقدوست

جلسه رئیس و معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی غیر دولتی – غیر انتفاعی وارستگان و مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای این دانشکده با معاون فنی و کارشناسان مرکز ملی در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۶ برگزار شد

در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۶ جلسه رئیس و معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی غیر دولتی – غیر انتفاعی وارستگان آقای دکتر جهانگیر ، آقای دکتر ابوالحسنی و مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای این دانشکده خانم دکتر کیفی با معاون فنی و کارشناسان مرکز ملی، خانم اسدی و خانم شکراله زاده با موضوع بررسی راهکارهای تسریع رسیدگی به پیشنهادات تدوین و درخواست برگزاری دوره ها، چگونگی پایش و ارزیابی دوره ها ، بهبود کیفیت خدمات آموزش مهارتی و حرفه ای ، توانمندی و ظرفیت های این دانشکده در حوزه آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی برگزار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!