دانشجویان ممتاز علوم و صنایع غذایی در نیمسال 4011

نازنین نیکخوی

نازنین نیکخویمعدل : 19.13
ورودی4001 – رتبه اول

مهدیه اسحاق زاده

مهدیه سادات اسحاق زادهمعدل : 16.57
ورودی4001 – رتبه دوم

ریحانه شکیبا

ریحانه شکیبا معدل : 16.41
ورودی4001 – رتبه سوم

پریسا بهنام

پریسا بهناممعدل : 19.83
ورودی4011 – رتبه اول

هدی کرباسی

هدیه کرباسیمعدل : 18.10
ورودی4011 – رتبه دوم

مبینا یعقوبی

مبینا یعقوبیمعدل : 18.00
ورودی4011 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم و صنایع غذایی در نیمسال 4011

نازنین نیکخوی

نازنین نیکخویمعدل : 19.53
ورودی4001 – رتبه اول

ریحانه شکیبا

ریحانه شکیبا معدل : 19.20
ورودی4001 – رتبه دوم

مهدیه اسحاق زاده

مهدیه سادات اسحاق زادهمعدل : 17.69
ورودی4001 – رتبه سوم

پریسا بهنام

پریسا بهناممعدل : 20
ورودی4011 – رتبه اول

محمدمهدی فهمیده

محمد مهدی فهمیدهمعدل : 19.23
ورودی4011 – رتبه دوم

هدی کرباسی

هدیه کرباسیمعدل : 18.75
ورودی4011 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم و صنایع غذایی در نیمسال 4002

نازنین نیکخوی

نازنین نیکخویمعدل : 19.53
ورودی4001 – رتبه اول

مریم رحیمی

مریم رحیمیمعدل : 18.34
ورودی4001 – رتبه دوم

مهدیه اسحاق زاده

مهدیه سادات اسحاق زادهمعدل : 18.06
ورودی4001 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم و صنایع غذایی در نیمسال 4001

مریم رحیمی

مریم رحیمیمعدل : 18.81
ورودی4001 – رتبه اول

نازنین نیکخوی

نازنین نیکخوی معدل : 18.27
ورودی4001 – رتبه دوم

ریحانه شکیبا

ریحانه شکیبا معدل : 17.88
ورودی4001 – رتبه سوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!