چیدمان ترمی واحد‌های کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

پس از بررسی‌های اولیه انجام شده، با توجه به تغیر محیط آموزشی و شرایط جدیدی که برای دانشجویان جدیدالورود فراهم می‌گردد، چیدمان واحد‌های درسی به گونه‌ای انجام شده‌است که در ترم اول فشار کمتری بر دانشجویان وارد گردد. این ترم به عنوان ترم تطبیقی دانشجویان به محیط جدید خود در نظر گرفته شده است. در ترم‌های بعدی به مرور زمان، تعداد واحد‌ها افزایش می‌یابد. واحد‌های درسی در سه گروه عمومی، پایه و اختصاصی طبقه‌بندی می‌شوند. در ترم‌های تحصیلی ابتدایی بیشترین سهم مربوط به واحد‌های عمومی، سپس پایه و درنهایت در ترم‌های پایانی دوره، تقریبا تمامی واحد‌ها اختصاصی می‌باشند. این چید‌مان خاص برای بازدهی حداکثری دانشجویان در نظر گرفته شده‌است.

ترم اول علوم آزمایشگاهی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 زبان عمومی (زبان پیش) (2) 3 (2) 3
2 اندیشه اسلامی 1 2 2

3 آناتومی نظری 2 2
4 سلولی ملکولی 2 2
5 شیمی عمومی 2 2

6 فیزیک عمومی 2 2

7 کامپیوتر 2 2
8 آز سلولی ملکولی 1 1 همزمان با سلولی ملکولی
9 آز شیمی عمومی 1

1 شیمی عمومی
10 آز فیزیک عمومی 1

1 همزمان فیزیک عمومی
11 آناتومی عملی 1 0

1

همزمان با آناتومی نظری
12 تربیت بدنی 1 1 1
جمع کل واحد‌های ترم 19/20 14/15 5

ترم دوم علوم آزمایشگاهی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 ادبیات (زبان عمومی) 3 3
2 بیوشیمی عمومی 3 3 شیمی عمومی
3 فیزیک حیاتی 2 2 فیزیک عمومی
4 فیزیولوژی نظری 2 2 سلولی و ملکولی
5 میکروب شناسی عمومی 2 2 سلولی و ملکولی
6 بافت شناسی 1 1 آناتومی
7 روش های مطالعه و یادگیری 1 1
8 آز بافت شناسی 1 1 همزمان با بافت شناسی
9 آز بیوشیمی عمومی 1 1 همزمان با بیوشیمی عمومی
10 آز فیزیولوژی 1 1 همزمان با فیزیولوژی نظری
11 آز میکروب شناسی عمومی 1 1 همزمان با میکروب شناسی عمومی
12 تربیت بدنی 2 1 1 تربیت بدنی 1

جمع کل واحد‌های ترم

19 14 5

ترم سوم علوم آزمایشگاهی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 ایمنی شناسی 3 3 فیزیولوژی
2 بیوشیمی پزشکی 1 3 3 بیوشیمی عمومی
3 انگل شناسی 1 2  2 سلولی و ملکولی
4 آمار حیاتی 2 2
5 دانش خانواده و جمعیت 2 2
6 ویروس شناسی 2 2 میکروب شناسی
7 آز ایمنی شناسی 2 2 همزمان با ایمنی شناسی
8 آز انگل شناسی 1 1 1 همزمان با انگل شناسی 1
9 آز بیوشیمی پزشکی 1 1 1 همزمان با بیوشیمی پزشکی 1
10 آز ویروس شناسی 1 1 همزمان با ویروس شناسی
جمع کل واحد‌های ترم 19 14 5

ترم چهارم علوم آزمایشگاهی

ردیف

نام درس

تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 خون شناسی 1 3 3

فیزیولوژی
2 اندیشه 2 2 2

اندیشه 1
3 آسیب شناسی 2 2 بافت شناسی
4 فارماکولوژی 2 2 فیزیولوژی – بیوشیمی پزشکی 1
5 قارچ شناسی پزشکی 2 2

میکروب شناسی
6 قانون اساسی 2 2
7 متون انگلیسی 2 2
8 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 1 1 ایمنی شناسی – ویروس شناسی
9 آز خون شناسی 1 2 2 همزمان با خون شناسی 1
10 آز آسیب 1 1 همزمان با آسیب شناسی
11 آز قارچ شناسی پزشکی 1 1 همزمان با قارچ شناسی پزشکی
جمع کل واحد‌های ترم 20 16 4

ترم پنجم علوم آزمایشگاهی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 باکتری شناسی پزشکی 3 3 میکروب شناسی عمومی
2 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 2 2
3 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 2 2
4 بیوشیمی پزشکی 2 2 2 بیوشیمی پزشکی 1
5 تفسیر موضوعی قرآن 2 2
6 خون شناسی 2 2 2 خون شناسی 1
7 روان شناسی عمومی 2 2
8 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 1 1 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
9 ژنتیک پزشکی 1 1 سلولی ملکولی
10 آز باکتری شناسی پزشکی 1  1 همزمان با باکتری شناسی پزشکی
11 آز بیوشیمی پزشکی 2 1 1 همزمان با بیوشیمی پزشکی 2
12 آز خون شناسی 2 1 1 همزمان با خون شناسی 2
جمع کل واحد‌های ترم 20 17 3

ترم ششم علوم آزمایشگاهی

ردیف

نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 اصول فنی و نگهداری 1 1 فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی 2
2 انگل شناسی 2 2 2 انگل شناسی 1
3 آز انگل شناسی 2 1 1 همزمان با انگل شناسی 2
4 آز سم شناسی 1 1 همزمان با سم شناسی
5 آز هورمون شناسی 1 1 همزمان با هورمون شناسی
6 آشنایی با بیماریهای داخلی 2 2 بیوپزشکی 1 و خون 2
7 تاریخ امامت 2 2
8 روش های کنترل کیفی 1 1 بیوپزشکی 2 و خون 2
9 سم شناسی 1 1 فارماکولولوژی
10 سمینار 1 1 بیوپزشکی 2 و خون 2
11 هورمون شناسی 1 1 بیوشیمی پزشکی 2
12 ایمونوهماتولوژی 2 2 ایمنی شناسی
13 آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی 1 1 همزمان با ایمونوهماتولوژی
جمع کل واحد‌های ترم 17 14 3

ترم هفتم علوم آزمایشگاهی

ردیف

نام درس تعداد پیش نیاز
1 کارآموزی در عرصه 1 8
جمع کل واحد‌های ترم: 8

ترم هفتم علوم آزمایشگاهی

ردیف

نام درس تعداد پیش نیاز
1 کارآموزی در عرصه 2 8
جمع کل واحد‌های ترم: 8

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!