مجلات معتبر علوم و صنایع غذایی

لیست مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه در زمینه صنایع غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

شماره نام مجله آدرس سایت صاحب امتیاز دوره انتشار
1 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران http://nsft.sbmu.ac.ir انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور فصلنامه
2 علوم غذایی و تغذیه http://jftn.srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران فصلنامه
3 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران http://ijem.sbmu.ac.ir مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دو ماهنامه
4 دیابت و لیپید ایران http://ijdld.tums.ac.ir پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران دو ماهنامه
5 Iranian Journal of Diabetes and Obesity http://ijdo.ssu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد دو فصلنامه
6 Journal of Food Quality and Hazards Control http://jfqhc.ssu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد فصلنامه
7 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics http://jnsd.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران فصلنامه
8 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders http://jdmd.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 Nutrition and Food Sciences Research http://nfsr.sbmu.ac.ir انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور فصلنامه
10 The Iranian Journal of Basic Medical Sciences http://ijbms.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماهنامه
11 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://mjms.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو ماهنامه
12 Journal of Nutrition, Fasting and Health http://jnfh.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد فصلنامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!