نام و کد درسشیمی آلی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر نازنین نوروزی شاد
پست الکترونیک استادnazanin_norozi.shad[at]yahoo.com

اهداف درس

آشنایی با مباحث کاربردی مورد نیاز دانشجویان علوم تغذیه در زمینه شیمی آلی و فراهم شدن مقدمات و بسترهای لازم برای دروسی که شیمی آلی پیش نیاز آنها می باشد

شرح درس:

شیمی آلی (organic chemistry) زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که درباره¬ی ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید. شیمی آلی، زمینه‌ای است که از دیدگاه تکنولوژی اهمیتی فوق‌العاده دارد. به طور کلی می توان گفت شیمی آلی شیمی رنگ و دارو، کاغذ و مرکب، رنگینه ها و پلاستیک¬ها ، بنزین و لاستیک چرخ است. شیمی آلی ، شیمی غذایی است که می‌خوریم و لباسی است که می‌پوشیم.
شیمی آلی از دیدگاه علوم پزشکی و شاخه های مرتبط با آن دارای اهمیت فراوانی می باشد که از جمله آن می توان به مطالعه روش های ممکن سنتز ترکیبات دارویی و همینطور مطالعه مولکول ها و ساختارهای شیمیایی پراهمیت زیستی اشاره کرد. بنابراین فهم عمیق این شاخه مهم و پرکاربرد از شیمی به منظور درک عمیق تر مباحث تخصصی ارائه شده در دروس آینده دانشجویان گرایش های مختلف علوم پزشکی حائز اهمیت و ضروری می باشد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مقدمه، ساختار و خواص

ساختار ترکیبات آلی و انواع پیوند های شیمیایی و خصوصیات فیزیکی ساختارهای مختلف را بداند.

جلسه دوم: آلکان ها

طبقه بندی آلکان ها، نامگذاری، خواص فیزیکی و منابع صنعتی آلکتن ها را بداند.

جلسه سوم: واکنش های آلکان ها

واکنش های مربوط به آلکان ها را بداند

جلسه چهارم: سیکلوآلکان ها

نامگذاری و روش های سنتز آنها را بداند

جلسه پنجم: استریوشیمی

انواع ایزومرهای فضایی و مراکز کایرال در شناسایی انانتیومرها و دیاسترومرها را بداند .

جلسه ششم: آلکیل هالیدها

نام گذاری، و چگونگی سنتز آلکیل هالیدها را بداند .

جلسه هفتم: واکنش های آلکیل هالیدها

انواع واکنش های نوکلئوفیلی مربوط به آلکیل هالیدها را بداند.

جلسه هشتم: الکل ها

ساختار، نامگذاری، ویژگی فیزیکی و چگونگی سنتز الکل ها را بداند .

جلسه نهم: اترها

ساختار، نامگذاری، ویژگی فیزیکی و چگونگی سنتز اترها را بداند .

جلسه دهم: انواع پیوندها و تاثیر حلال

انواع نیروهای بین مولکولی و انواع حلال ها را بداند .

جلسه یازدهم: میانترم

میانترم

جلسه دوازدهم: آلکن ها و واکنش های آنها

نامگذاری، خواص فیزیکی ، ایزومری و روش های تهیه آلکن ها و انواع واکنش های آلکن ها با ترکیبات دیگر نظیر هالوژن ها، آلکان ها و سایر الکتروفیل ها را بداند را بداند.

جلسه سیزدهم: واکنش های حذفی

واکنش های حذفی E1 و E2 را بداند

جلسه چهاردهم: آلکین ها

ساختار، نامگذاری، ویژگی های فیزیکی، انواع روش های تهیه و واکنش های آنها را بداند.

جلسه چهاردهم: آلدهیدها و کتون ها

ساختار، خواص فیزیکی و انواع واکنش های آنها را بداند.

جلسه پانزدهم: آمین ها

ساختار، نامگذاری و ویژگی های فیزیکی آمین ها را بداند.

جلسه شانزدهم: پلیمریزاسیون

واکنش های تهیه پلیمرها را بداند.

جلسه هفدهم: دی ان ها و رزونانس

ساختار، خواص فیزیکی و واکنش های آنها را بداند.

منابع

1- شیمی آلی فیلیپ اس .بیلی
2- شیمی آلی (جلد اول) موریسون و بوید
3- شیمی آلی (جلد اول) جان مک موری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!