نام و کد درسشیمی عمومی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات18 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسسمانه اسماعیلی
پست الکترونیک استادsa_es62[at]yahoo.com

اهداف درس

1. کسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص مفاهیم کلی شیمی عمومی
2. کسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص واکنشهای شیمیایی و موازنه آنها
3. کسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص خواص عمومی گازها و قوانین مربوط به آن
4. کسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص مایعات و جامدات، تبخیر ، فشار بخار، نقطه جوش، ذوب، انجماد و میعان
5. کسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص محلول ها ، فرایندهای انحلال ، غلظت محلول ها و تهیه محلول های استاندارد
6. کسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص اسید ها و بازها و نظریه های مختلف در خصوص آنها

شرح درس:

سخنرانی و تدریس به شکل هیبریدی و آنلاین، تشویق دانشجویان برای مشارکت در مباحث کلاسی و یادگیری بیشتر، استفاده از تصاویر، فیلم و انیمیشن جهت یادگیری بیشتر دانشجویان و بارگذاری تکلیف و کوییز

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مقدمه, آشنایی با ارقام با معنی و نمادهای علمی،

دانشجو باید بتواند اعداد را بصورت علمی بنویسد همچنین بتواند مسائل مربوط به این فصل را درک کند.

جلسه دوم: گرد کردن اعداد، ضرایب تبدیل، درصد، نسبت ، چگالی

گرد کردن اعداد، ضرایب تبدیل، درصد، نسبت ، چگالی

جلسه سوم: مقدمه ای بر نظریه اتمی

نظریه اتمی دالتون، الکترون، پروتون، نوترون، هسته اتم،نمادهای اتمی، عدد اتمی و جدول تناوبی، ایزوتوپها و اوزان اتمی

جلسه چهارم: استوکیومتری بخش ۱ : فرمولهای شیمیایی

مولکول ها و یون ها، فرمول تجربی

جلسه پنجم: وزن فرمولی – وزن ملکولی، مول، درصد اجزای ترکیبات و بدست آوردن فرمولها

وزن فرمولی – وزن ملکولی، مول، درصد اجزای ترکیبات و بدست آوردن فرمولها

جلسه ششم: استوکیومتری بخش ۲ : معادله های شیمیایی

(معادله های شیمیایی، مسائل و مثالهای کاربردی، واکنش دهنده های محدودساز، درصد بازده، محلولهای مولار و استوکیومتری واکنش ها در محلول)

جلسه هفتم: شیمی گرمایی

( اندازه گیری انرژی، دما وگرما، گرماسنجی، معادله های گرما شیمیایی)

جلسه هشتم: قانون هس، آنتالپی تشکیل و انرژی پیوندهای شیمیایی

قانون هس، آنتالپی تشکیل و انرژی پیوندهای شیمیایی

جلسه نهم: آرایش الکترونی اتم ها

تابش الکترومغناطیسی، طیف های اتمی، عدد اتمی و جدول تناوبی

جلسه دهم: مکانیک موجی، اعداد کوانتومی، پرشدن اوربیتال ها و قاعده هوند، آرایشالکترونی عناصر، لایه های پر و نیمه پر و انواع عناصر

مکانیک موجی، اعداد کوانتومی، پرشدن اوربیتال ها و قاعده هوند، آرایشالکترونی عناصر، لایه های پر و نیمه پر و انواع عناصر

جلسه یازدهم: خواص اتم ها و پیوند یونی

اندازه اتم ها، انرژی یونش، الکترون خواهی، پیوند یونی

جلسه دوازدهم: انرژی شبکه، انواع یونها، شعاع یونی و نامگذاری ترکیبات یونی

انرژی شبکه، انواع یونها، شعاع یونی و نامگذاری ترکیبات یونی

جلسه سیزدهم: پیوند کووالانسی

تشکیل پیوند کووالانسی، حالت های گذار بین پیوندهای کووالانسی و یونی، الکترونگاتیوی، بار قراردادی، ساختارهای لوویس، رزونانس و نامگذاری ترکیبات کووالانسی

جلسه چهاردهم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه پانزدهم: گازها

فشار، قانون بویل، قانون شارل، قانون آمونتون، قانون گاز ایده ال، نظریه جنبشی گازها، بدست آوردن قانون گاز ایده ال از نظریه جنبشی، قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو

جلسه شانزدهم: ادامه مبحث گازها

استوکیومتری و حجم گازها، قانون فشارهای جزئی دالتون، سرعت های ملکولی، قانون نفوذ ملکولی گراهام، گازهای حقیقی و مایع شدن گازها

جلسه هفدهم: مایعات و جامدات

نیروهای جاذبه بین ملکولی، پیوند هیدروژنی، حالت مایع، تبخیر،فشار بخار، دمای جوش، آنتالپی تبخیر، دمای انجماد، فشار بخار یک جامد، نمودارهای فاز

جلسه هجدهم: محلول ها

ماهیت محلول ها، فرایند انحلال، یونهای آب پوشیده، آنتالپی انحلال، اثر دما و فشار بر انحلال پذیری، غلظت محلول، فشار بخار محلول ها، دمای جوش و دمای انجماد محلول ها، اسمز، تقطیر، محلول های الکترولیت و جاذبه های بین یونی در محلول

منابع

Charles E. Mortimer, Chemistry, 6th Edition
1- شیمی عمومی 1 ، مورتیمر ، 1385 ، مرکز نشرعلوم دانشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!