نام و کد درسانگل شناسی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر عاطفه صرافان صادقی
پست الکترونیک استاد sarafana [at] varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با تک یاخته ها و کرم های انگلی منتقله از مواد غذایی، تاثیر انگل ها بر سلامت انسان، اختلالات تغذیه ای در عفونت های انگلی و روش های تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل آن ها

شرح درس:

با توجه به تنوع زیاد انگل­ها در جوامع انسانی، رقابت­های تغذیه­ای انگل-میزبان، بیماری­زایی انگل­ها، ایجاد اختلالات خونی، سوتغذیه و سایر عوارض در میزبان، آشنایی کارشناسان کنترل کیفیت مواد غذایی با این عوامل بیماری­زا و راه­های مقابله با آن­ها ضروری است.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات انگل شناسی (طبقه بندی انگل¬ها از نظر راه انتقال)

آشنایی با کلیات انگل­ها و نحوه انتقال آن­ها

جلسه دوم: تک یاخته ها (انتاموباهیستولیتیکا، بالانتیدیوم)

یادگیری مورفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه سوم: تک یاخته ها (توکسوپلاسما، ژیاردیا)

یادگیری مورفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه چهارم: کرم ها ترماتدها(فاسیولا، دیکروسلیوم)

یادگیری مورفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه پنجم: کرم ها سستدها (تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم، تنیا مولتی سپس)

یادگیری مورفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه ششم: کرم ها سستدها (اکینوکوکوس، هیداتیدوزیس، دیفیلوبوتریوم)

یادگیری مورفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه هفتم: کرم ها نماتدها (آسکاریس، تریشین، توکسوکارا)

یادگیری مورفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه هشتم: بندپایان (مگس مولد میاز و ناقلین بعضی از بیماری ها)

مفاهیم حد را بداند و مسائل کاربردی را حل کند

منابع

1- WHO/FAO (2014). Multicriteria-based ranking for risk management of Foodborne parasites. Report of a joint FAO/WHO Expert meeting, 3-7 September 2012, FAO Headquarters, Rome, Italy. Microbiological Risk Assessment Series, ISBN 978 92 4-156470 0

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!