نام و کد درسفیزیولوژی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات12 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر عاطفه صرافان صادقی
پست الکترونیک استادsarafana[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

یادگیری عملکردهای طبیعی اندامها و دستگاههای بدن و ارتباط آنها با یکدیگر برای درک کارکردهای زیستی و زمینه های آن.

شرح درس:

در این درس پس از معرفی عملکرد سلول و نقش پویای غشای سلول ها، به عملکرد طبیعی دستگاههای مختلف بدن (قلب و گردش خون، تنفس، اعصاب، عضلات) در حالت سلامت پرداخته می شود و با بیان ارتباطات متقابل اندام ها به هدف ثبات محیط داخلی بدن علیرغم محیط متغیر بیرونی، روند هومئوستازی در این اندام ها بررسی می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با قوانین کلاس و طرح درس فیزیولوژِی

مقدمه، هومئوستازی، مفهوم فیزیولوژی، جایگاه در علم
فیزیولوژی سلول: تفاوت مایعات خارج و داخل سلولی، فیدبک های مثبت و منفی، غشای سلول، تئوری موزاییک سیال، تبادلات در غشای سلول، گیرنده های غشایی، انواع کانال ها

جلسه دوم: پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل در عصب و عضله

پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل در عصب و عضله
هدایت انتقال در اکسون،- پیوستگاه عصب و عضله

جلسه سوم: فیزیولوژی عضله

مراحل تحریک ناپذیری، انواع سیناپس و هدایت در سیناپس، تحریک، مهار و تسهیل سیناپسی، فیبر عضلانی، هایپرتروفی و آتروفی عضله
پیوستگاه عصب و عضله مخطط، عملکرد میوفیبریل، توبول عرضی و کانال ها، انقباض، جمود نعشی

جلسه چهارم: فیزیولوژی قلب

آناتوموفیزیولوژی، ویژگیهای الکتریکی هدایتی عضله قلب، مراحل سیستول و دیاستول، برون ده، اعصاب اتونومیک قلب، قانون فرانک استارلینگ، صداهای قلبی، نمودارهای فعالیتهای مکانیکی قلب، بردارنگاری فعالیت قلبی، الکتروکاردیوگرافی، مشخصات کاغذ ثبت.

جلسه پنجم: فیزیولوژی گردش خون / فیزیولوژی خون

فیزیولوژی گردش خون:طرح کلی عروق و استثنائات، کارکرد عروق، نقش ذخیره ای وریدها، پمپ عضلانی، انواع فشارهای خون، قوانین فیزیکی گردش خون (مقاومت عروقی، ویسکوزیته)، جریان خون خطی و آشفته، فشار خون در عروق، فشار نبض و عوامل مؤثر، تبادلات مویرگی، کنترل عصبی و کنترل هیومورال فشار
فیزیولوژی خون: عناصر سلولی خون (گلبول قرمز و سفیدو مغز استخوان و نقش آن در سنتز این عناصرو عوامل محرک تولید گلبول قرمز)
پلی سیتمی و علل ایجاد آن
ساختمان هموگلوبین، گلبولهای سفید خون و انواع آن
(نوتروفیل سیستم مونوسیت ماکروفاژو ائوزینوفیل هاو ماست سل ها و بازوفیل هاو پلاکت ها )

جلسه ششم: فیزیولوژی کلیه

مایعات بدن داخل سلولی، خارج سلولی، الکترولیت ها، ساختمان کلیه ، اجزای تشکیل دهنده سیستم ادراری
و ساختمان اجزای تشکیل دهنده نفرون، فرآیندهای کلیوی و GFR چگونگی کنترل حجم خون توسط کلیه ها
فیلتراسیون کلیوی وفاکتورهای درگیر
فیلتراسیون کلیوی و محاسبهGFR

جلسه هفتم: فیزیولوژی تنفس

فیزیولوژی تنفس:  کیسه های هوایی و آناتومی
آنها و ساختار سورفکتانت، مکانیک دم و بازدم، فشارهای ریوی، جابجایی گازها در ریه، فضای مرده، تقسیم بندی برونشیول ها، انتقال گازها در خون، مراکز تنفس، رفلکس هرینگ بروئر، کنترل ارادی تنفس،  فیزیولوژی اختلالات تنفسی و علل هایپوکسی

جلسه هشتم: دستگاه گوارش

دستگاه گوارش: شناخت مختصری از ساختمان لوله گوارش عوامل کنترل کننده فعالیتهای دستگاه گوارش و  -سلولها و غدد ترشح کننده در هر ناحیه از لوله گوارش
ترکیب هر یک از ترشحات و عمل هر یک از این ترشحات را در قسمتهای مختلف لوله گوارش .-چگونگی کنترل میزان هر یک از این ترشحات، مفهوم هضم و جذب مواد غذایی

جلسه نهم: دستگاه گوارش

دستگاه گوارش: انجام هضم و جذب هر یک از مواد
غذایی سه گانه و مکانیسم جذب مواد
شیره لوزالمعده، ، روده بزرگ وعمل آن، پرده صفاق، اعمال کبد، کیسه صفرا ، ترکیب و اعمال صفرا

جلسه دهم: غدد اندو کرین

غدد اندو کرین: واسطه های شیمیایی، تقسیم بندی هورمون ها، اعمال و ارتباط هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی و خلفی، هورمون رشد، مشخصات غده تیروئید را از نظر آناتومیک و بافتی.
نحوه ساخت هورمونهای تیروییدی و مواد مورد نیاز برای سنتز.
نحوه آزادی تیروکسین و تری یدوتیرونین،
نقش هورمونهای تیروئیدی را در رونویسی از ژنهای هسته
تاثیر هورمونهای تیروئیدی را بر فعالیت متابولیک سلولها
تاثیر هورمونهای تیروئیدی را بر رشد.
اثرات هورمونهای تیروئیدی را بر مکانیسم های اختصاصی بدن.

جلسه یازدهم: غدد اندوکرین

غدد اندوکرین: مشخصات غدد آدرنال را از نظر آناتومیک و بافتی
اعمال مینرالوکورتیکوئیدها و اثرات آلدوسترون بر کلیه و بافتهای هدف دیگر آن
تاثیر گلوکوکورتیکوئیدها وکوورتیزول بر متابولیسم کربوئیدراتها وچربیها و پروتئینها
نقش کورتیزول در استرس و التهاب.
اثرات کورتیزول را بر بافتهای مختلف بدن.
مکانیسم سلولی اثر کورتیزول
نحوه تنظیم ترشح کورتیزول
نقش آندروژنهای فوق کلیه
اختلالات مربوط به ترشحات قشر فوق کلیه
تاثیر انسولین را بر متابولیسم کربوئیدراتها، چربیها و پروتئینها
نحوه کنترل ترشح انسولین
عوامل موثر بر تحریک ترشح انسولین
عملکرد گلوکاگون و اثرات گلوکاگون بر متابولیسم گلوکز
اعمال سوماتوستاتین

جلسه دوازدهم: آناتومی و فیزیولوژِی استخوان

آناتومی و فیزیولوژِی استخوان
میزان کلسیم وفسفات را در پلاسما و مایع خارج سلولی
ساختمان بافتی استخوان وتشکیل وجذب استخوان و تغییر شکل استخوان
مکانیسم رسوب و جذب کلسیم وفسفات در بافت استخوان و تعادل آنها را با مایعات خارج سلولی

منابع

Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.13th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016.
Kim, E.B., Susan, M.B., Scott, B. and Heddwen, L.B., 2010. Ganong’s review of medical physiology.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!