نام و کد درسریاضیات
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات18 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر فاطمه مقبلی
پست الکترونیک استادMoghbelif [at] varastegan.ac.ir

اهداف درس

ایجاد فکر ریاضی برای درک معادلات و شناخت واقعیتها و استفاده از آن در حل مسائل در زمینه علوم و صنایع غذایی

شرح درس:

در این درس دانشجو ضمن آشنایی با توابع، به آموختن مفاهیم ریاضی مانند حد، مشتق و انتگرال و توابع لگتریتمی در راستای تجزیه و تحلیل مسائل کمی و کیفی در زمینه علوم و صنایع غذایی می پردازد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: یادآوری مفاهیم آنالیز ترکیبی، بسط دو جمله ای

مسائل مرتبط با مبحث بسط دوجمله ای را حل کند

جلسه دوم: یادآوری مفاهیم مثلث حسابی خیام پاسکال- مجموعه ها

مثالهای مجموعه ها را حل نماید

جلسه سوم: یادآوری مفاهیم نسبتهای مثلثاتی

ساده سازی نسبتهای مثلثاتی را انجام دهد

جلسه چهارم: یادآوری مفاهیم مفاهیم جبری و غیرجبری

مفاهیم جبری را شناخته و مثال کاربردی حل کند.

جلسه پنجم: یادآوری مفاهیم لگاریتم و معکوس لگاریتم

توابع لگاریتمی و کاربرد آن در رشته کنترل کیفی را درک کند

جلسه ششم: توابع نمایی و لگاریتمی و رسم نمودارها

توابع لگاریتمی و کاربرد آن در رشته کنترل کیفی را درک کند

جلسه هفتم: توابع نمایی و لگاریتمی و رسم نمودارها

نمودارهای توابع را رسم کند

جلسه هشتم: حد، قضایای حد، e و نپر و پیوستگی

مفاهیم حد را بداند و مسائل کاربردی را حل کند

جلسه نهم: حد، قضایای حد، e و نپر و پیوستگی

مفاهیم حد را بداند و مسائل کاربردی را حل کند

جلسه دهم: مشتق و دیفرانسیل و کاربردها

با مفهوم مشتق و انتگرال آشنا شود و کاربرد آن را در رشته خود بیابد

جلسه یازدهم: مشتق و دیفرانسیل و کاربردها

با مفهوم مشتق و انتگرال آشنا شود و کاربرد آن را در رشته خود بیابد

جلسه دوازدهم: توابع هذلولی

کاربرد تابع هذلولی را درک کند

جلسه سیزدهم: انتگرال نامعین و روشهای انتگرال گیری

انتگرال نامعین را حل کرده و در کنترل کیفی مسائل مرتبط حل کند

جلسه چهاردهم: انتگرال معین و روشهای انتگرال گیری

انتگرال معین را حل کرده و در کنترل کیفی مسائل مرتبط حل کند

جلسه پانزدهم: انتگرال دوگانه

انتگرال دوگانه را حل کرده و در کنترل کیفی مسائل مرتبط حل کند

جلسه شانزدهم: ماتریس و دترمینان

با مفهوم ماتریس آشنا شده و دترمینان ماتریسها را بدست آورد

جلسه هفدهم: اعداد مختلط

با مفهوم اعداد مختلط آشنا شده و معادلات را حل کند.

جلسه هجدهم: معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبط با رشته خود را قادر به حل باشد.

منابع

1. حسای دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جورج تومس جلد 1 و 2
2. Math Concepts for Food Engineering 2nd Edition, Kindle Edition by Richard W. Hartel (Author), D.B. Hyslop (Author), Robin K. Connelly (Author), T.A. Howell Jr. (Author)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!