نام و کد درسشیمی فیزیک
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر نازنین نوروزی شاد
پست الکترونیک استادnazanin_norozi.shad [at] yahoo.com

اهداف درس

ایجاد فکر ریاضی برای درک معادلات و شناخت واقعیتها و استفاده از آن در حل مسائل در زمینه علوم و صنایع غذایی

شرح درس:

شیمی فیزیک (physical chemistry) زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که در آن، از قواعد و قوانین فیزیکی، برای حل مسائل شیمی استفاده می‌گردد. هدف از شیمی‌فیزیک، یادگیری قواعد نظری فیزیک در توجیه موضوع و مبحث شیمی است. ارتباط شیمی‌فیزیک با سایر علوم، کاربردهای اقتصادی و اجتماعی این علم را بیان می‌کند. به عنوان مثال، با مطالعه الکتروشیمی، به پایه و اساس پدیده‌های طبیعی مانند خوردگی فلزات پی برده و می‌توان از ضررهای اقتصادی و اجتماعی چنین پدیده‌هایی جلوگیری کرده یا این پدیده‌ها را به مسیری مفید برای جامعه سوق داد. یکی دیگر از کاربردهای بسیار ارزشمند شیمی‌فیزیک پیدا کردن بهترین و به صرفه‌ترین روش برای تولید مواد شیمیایی مختلف است که از راه بررسی خصوصیات ترمودینامیکی و سینتیکی واکنش‌های مختلف حاصل می‌شود. شاید مهم‌ترین مثال برای آن که یکی از حیاتی‌ترین دستاوردهای دانشمندان است؛ و ادامه حیات انسان را با تأمین کود مورد نیاز کشاورزی و در نتیجه مواد غذایی مورد نیاز انسان‌ها ممکن‌ ساخته، تولید آمونیاک از راه فرایند هابر باشد که فریتس هابر به کمک این علم به آن دست پیدا کرد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مقدمه ای بر پارامترهای شیمی فیزیک

آشنایی با اصول و فرمول بندی های حاکم بر قوانین شیمی فیزیک

جلسه دوم: گازهای ایده آل

آشنایی با شرایط مورد نیاز برای بروز رفتار ایده آل در گاز ها

جلسه سوم: قوانین حاکم بر گازهای ایده آل

قوانین حاکم بر گازهای ایده آل را بداند

جلسه چهارم: گاز کامل

آشنایی با روابط بین فشار و حجم و دما در گازهای ایده آل

جلسه پنجم: بررسی رفتار جنبشی گاز ها

آشنایی با نظریه جنبشی گاز ها و نتایج حاصل از آن

جلسه ششم: ترموشیمی 1

آشنایی کلی با قوانین ترمودینامیک

جلسه هفتم: ترموشیمی 2

آشنایی کلی با قوانین ترمودینامیک

جلسه هشتم: ترمودینامیک و مفاهیم آن

آشنایی با قانون صفرم ترمودینامیک و کاربردهای آن .

جلسه نهم: قانون اول ترمودینامیک

آشنایی با قانون اول ترمودینامیک و کاربردهای آن

جلسه دهم: قانون دوم ترمودینامیک

آشنایی با قانون دوم ترمودینامیک و کاربردهای آن

جلسه یازدهم: بررسی سنتیک واکنش های شیمیایی 1

آشنایی با عوامل موثر در سرعت پیشرفت واکنش های شیمیایی

جلسه دوازدهم: بررسی سنتیک واکنش های شیمیایی 2

آشنایی با عوامل موثر در سرعت پیشرفت واکنش های شیمیایی

جلسه سیزدهم: بررسی تعادل در واکنش های شیمیایی 1

انتگرال نامعین را حل کرده و در کنترل کیفی مسائل مرتبط حل کند

جلسه چهاردهم: بررسی تعادل در واکنش های شیمیایی 2

آشنایی با ثابت های تعادل و عوامل موثر در جهت دهی انجام واکنش

جلسه پانزدهم: آنتالپی و آنتروپی

تاثیر آنتالپی و انتروپی به عنوان عوامل ترمودینامیکی موثر در پیشرفت یک واکنش

جلسه شانزدهم: اصل لوشاتلیه

آشنایی با پارامتر های فشار، غلظت و دما در واکنش های تعادلی

منابع

1- شیمی فیزیک اتکینز
2- شیمی فیزیک لواین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!