نام و کد درسداروشناسی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر جمشید تابش پور
پست الکترونیک استادTabeshpourj[at]gmail.com

اهداف درس

آشنایی با مبانی و مقدمات داروشناسی

اهمیت و ضرورت درس

در این درس گروه های اصلی دارویی و داروهای مورد استفاده در درمان بیماران، خطرات و عوارض آن ها آموزش داده می­شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات فارماکودینامیک و فارماکوکینیتک داروها

دانشجو باید بتواند فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک را شرح دهد

جلسه دوم: اشکال دارویی و راه های تجویز دارو

دانشجو باید بتواند اشکال دارویی و راه های تجویز دارو را شرح دهد

جلسه سوم: داروهای ضد درد، تب و التهاب

دانشجو باید بتواند  داروهای ضد درد، تب و التهاب را شرح دهد

جلسه چهارم: داروهای ضد درد مخدر و داروهای روان گردان

دانشجو باید بتواند داروهای ضد درد مخدر و داروهای روان گردان را شرح دهد

جلسه پنجم: داروهای بیهوش کننده عمومی و داروهای بی حس کننده موضعی

دانشجو باید بتواند داروهای بیهوش کننده عمومی و داروهای بی حس کننده موضعی را شرح دهد

جلسه ششم: داروهای ضد اضطراب و خواب آور

دانشجو باید بتواند داروهای ضد اضطراب و خواب آور را شرح دهد

جلسه هفتم: داروهای موثر بر سیستم عصبی اتونوم (1)

دانشجو باید بتواند داروهای کولینرژیک و آنتی کولینرژیک را شرح دهد

جلسه هشتم: داروهای موثر بر سیستم عصبی اتونوم (2)

دانشجو باید بتواند داروهای آدرنرژیک و آنتی آدرنرژیک را شرح دهد

جلسه نهم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه دهم: داروهای قلبی – عروقی (1)

دانشجو باید بتواند  داروهای قلبی – عروقی را شرح دهد

جلسه یازدهم: داروهای قلبی – عروقی (2)

دانشجو باید بتواند  داروهای قلبی – عروقی را شرح دهد

جلسه دوازدهم: داروهای گوارشی

دانشجو باید بتواند داروهای گوارشی را شرح دهد

جلسه سیزدهم: داروهای تنفسی

دانشجو باید بتواند داروهای تنفسی را شرح دهد

جلسه چهاردهم: آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، انگل و ویروس

دانشجو باید بتواند آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، انگل و ویروس را شرح دهد

جلسه پانزدهم: داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین

دانشجو باید بتواند داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین را شرح دهد

جلسه شانزدهم: داروهای خونساز و ضد انعقاد

دانشجو باید بتواند داروهای خونساز و ضد انعقاد را شرح دهد

جلسه هفدهم: داروهای پوستی

دانشجو باید بتواند داروهای پوستی را شرح دهد

منابع

فارماکولوژی کاتزونگ آخرین چاپ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!