نام و کد درسکدگذاری مرگ و میر
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات24 جلسه
پیش نیازکدگذاری بیماریها 3
استاد درسعصمت مشعوف
پست الکترونیک استادMashoofE@varastegan.ac.ir

اهداف درس

اشنایی دانشجو با قوانین و دستورالعملهای کدگذاری و طبقه بندی مرگ و میر و بکارگیری انها بر اساس اخرین ویرایش ICD
1. اهمیت ثبت علل مرگ و میر و نظام ثبت علل مرگ و میر
2. مکانیزم مرگ: زخداد پایانی اختلال فیزیولوژیک غیر اختصاصی: فرایندهای اناتومیک غیراختصاصی
3. تعریف علت زمینه ای مرگ
4. تعریف علت اصلی اغازگر توالی منجر به مرگ( originating antecedent cause)
5. دستورالعملهای انتخاب علت زمینه ای مرگ
6. سازگاری بین سن، جنس و تشخیص بیمار در انتخاب علت زمینه ای مرگ
7. دستورالعملهای کدگذاری مرگ و میر به علت نئوپلاسمهای بدخیم، اعمال جراحی، تب روماتیسمی، ناهنجاری های کروموزومی، ماهیت صدمه، مسمومیت و……..
8. تفسیر highly improbable
9. کدهایی که به عنوان کد علت زمینه ای مرگ ثبت نمیشوند.
10. اثیر مدت زمان بر طبقه بندی مرگ و میر
11. گواهی فوت دوره پرناتال و نحوه کمیل ان
12. دستورالعملهای کدگذاری گواهی فوت دوره پریناتال
13. نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
14. عوامل خطا در نظام ثبت امارهای مرگ و میر

اهمیت و ضرورت درس

توجه به علل مرگ از ارکان برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های سلامت در جوامع است. بنابراین متخصصین فناوری اطلاعات سلامت بایستی با قوانین و دستورالعملهای کدگذاری و طبقه بندی مرگ و میر اشنا شوند و توانایی بکارگیری قوانین و طبقه بندی مرگ را کسب کنند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مکانیزم مرگ

• با مکانیزم مرگ، فرایندهای اناتومیک و..اشنا گردد.
• عوامل خطا در نظام ثبت امارهای مرگ و میر

جلسه دوم: اهمیت ثبت علل مرگ و میرو نظام ثبت علل مرگ و میر- گواهی فوت

• با اهمیت ثبت علل مرگ و میر اشنا گردد.
• نظام ثبت علل مرگ و میر را بشناسد.
• با گواهی فوت اشنا گردد.

جلسه سوم: تعریف علت زمینه ای مرگ

با علت زمینه ای و علت اغازگر مرگ اشنا شود.

جلسه چهارم: فرم گواهی فوت (عملی)

• گواهی فوت مورد استفاده در بیمارستانها را بشناسد.
• با بخشهای مختلف گواهی اشنا گردد

جلسه پنجم: دستورالعملهای انتخاب علت زمینه ای مرگ تعریف علت زمینه ای ، علت اصلی و علت میانی

• علت زمینه ای مرگ را انتخاب نماید. (انجام کیسهای اموزشی)
• علت بینابینی را بشناسد
• علت مستقیم را بشناسد.
• دستورالعملهای علت زمینه ای اشنا گردد

جلسه ششم: دستورالعملهای انتخاب علت زمینه ای مرگ- توالی

• توالی را بشناسد.
• قوانین و دستورالعملها را در انتخاب توالی درست بداند.

جلسه هفتم: کار عملی جلسه قبل

کدگذاری کیسهای اموزشی مطابق با قواعد جلسه قبل

جلسه هشتم: دستورالعملهای کدگذاری مرگ و میر به علت نئوپلاسم های بدخیم و اعمال جراحی

• دستورالعمل کدگذاری مرگ بدلیلی نئوپلاسم را بشناسد.
• دستورالعمل کدگذاری مرگ بدلیلی اعمال جراحی را بشناسد.

جلسه نهم: کار عملی جلسه قبل- ادامه دستورالعملها

کدگذاری کیسهای اموزشی مطابق با قواعد جلسه قبل

جلسه دهم: دستورالعمل کدگذری ناهنجاریهای مادرزادی، مسمومیت، تب روماتیسمی

• دستورالعمل کدگذاری مرگ بدلیلی تب روماتیسمی را بشناسد.
• دستورالعمل کدگذاری مرگ بدلیل ناهنجاریهای مادرزادی را بشناسد.

جلسه یازدهم: ادامه دستورالعمل کدگذری ناهنجاریهای مادرزادی، مسمومیت، تب روماتیسمی

انجام کیسهای اموزشی

جلسه دوازدهم: کار عملی جلسه قبل

• کدگذاری کیسهای اموزشی مطابق با قواعد جلسه قبل

جلسه سیزدهم: دستورالعمل کدگذاری عامل خارجی، تشخیص احتمالی

• با دستورالعمل کدگذاری مرگ بدلیل عامل خارجی اشنا گردد.
• با دستورالعمل کدگذاری مرگ یدلیل تشخیص احتملی اشنا گردد.

جلسه چهاردهم: کار عملی متناسب با دستورالعملهای جلسه قبل

جلسه پانزدهم: اشنایی با قوانین

قوانین عمومی و قوانین 1و2

جلسه شانزدهم: انجام کیسهای عملی متناسب با دستورالعملهای جلسه قبل

جلسه هفدهم: پیامدهای مستقیم پذیرفته شده از سایر وضعیتها

با دستورالعمل کدگذاری سایر پیامدهای سایر وضعیتها اشنا گردد.

جلسه هجدهم: یامدهای مستقیم پذیرفته شده از سایر وضعیتها-کار عملی جلسه قبل

کدگذاری کیسهای اموزشی مطابق با قواعد جلسه قبل

جلسه نوزدهم: قوانین اصلاح و تعدیل

• اشنایی با قانون A , B
• آشنایی با قوانین E,D (همراه کیسهای اموزشی)

جلسه بیستم: کار عملی جلسه قبل

کدگذاری کیسهای اموزشی مطابق با قواعد جلسه قبل

جلسه بیست و یکم: گواهی فوت دوره پریناتال

• اشنایی با گواهی فوت دوره پریناتال
• اشنایی با نحوه تکمیل گواهی فوت
• کدگذاری علل مرگ در دوره پریناتال

جلسه بیست و دوم: قوانین کدگذاری دوره پریناتال

اشنایی با قوانین کدگذاری مرگ در دوره پریناتال

جلسه بیست و سوم: ادامه قوانین کدگذری دوره پریناتال

کار عملی متناسب با دستورالعملهای

جلسه بیست و چهارم: جلسه عملی مرور کلیه قوانین

انجام کیس اموزشی

منابع

– World health organization. Improving the quality and use of birth, death and cause of death information, last edition
– اخرین ویرایش ICD
– مهدی پور یوسف. کدگذاری علل مرگ و میر بر اساس ICD 10 .تهران انتشارات حیدری. اخرین ویرایش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!