نام و کد درسآمار حیاتی مقدماتی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازریاضیات پایه
استاد درسدکتر محمدرضا مظاهری
پست الکترونیک استادMazaherim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

1- آشنایی با محاسبات آماری توصیفی
2- آشنایی با تهیه و ارائه جداول و نمودارهای مختلف
3- آشنایی با محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی، توزیع آماری و احتمالات

اهمیت و ضرورت درس

آمار نقش یک ابزار اساسی قدرتمند را در تمام شاخص های علوم دارد. لزوم پیش بینی در مسائل علوم پزشکی از یک طرف و وقوف به باطن قضایا از طرف دیگر جایگاه خاصی را برای آمار پدید آورده است. آمار علم جمع آوری، خلاصه کردن و طبقه بندی داده‌ها است و روش‌های تحلیلی را برای پیش بینی، برآورد و تصمیم گیری درشرایط مختلف ارائه می‌دهد. در این درس مجموعه روش‌هایی که برای سازماندهی، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات به کار می‌رود مورد استفاده قرار می گیرد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: معرفی مفاهیم آمار توصیفی و آمار استنباطی

• مفهوم آمار توصیفی را بداند
• مفهوم آمار استنباطی را بداند
• تفاوت آمار توصیفی و آمار استنباطی را بشناسد

جلسه دوم: معرفی انواع مشاهدات و روش های جمع آوری اطلاعات

• انواع مشاهدات را بشناسد
• روش های جمع آوری اطلاعات را بداند

جلسه سوم: آشنایی با طبقه بندی اطلاعات و نمایش آن ها به صورت جدول و نمودار

• روش های طبقه بندی اطلاعات را بشناسد
• نحوه نمایش اطلاعات به صورت جدول و نمودار را بداند

جلسه چهارم: آشنایی با مفهوم و نحوه محاسبه توزیع تجمعی و کاربرد آن در محاسبه صدک ها و چارک ها

• مفهوم توزیع تجمعی را بداند
• نحوه محاسبه توزیع تجمعی را بداند
• کاربرد توزیع تجمعی در محاسبات را بداند

جلسه پنجم: آشنایی با مفهوم و نحوه محاسبه شاخص های مرکزی (میانگین، میانه و نما)

• مفهوم و انواع شاخص های مرکزی را بداند
• نحوه محاسبه شاخص های مرکزی را بداند

جلسه ششم: آشنایی با مفهوم و نحوه محاسبه شاخص های پراکندگی

• مفهوم و انواع شاخص های پراکندگی را بداند
• نحوه محاسبه شاخص های پراکندگی را بداند

جلسه هفتم: آشنایی با نحوه رسم نمودارهای آماری و کاربرد آن ها (بخش اول)

• انواع نمودارهای آماری را بداند
• نحوه رسم نمودارهای آماری را بداند
• کاربرد نمودارهای آماری را بداند

جلسه هشتم: آشنایی با نحوه رسم نمودارهای آماری و کاربرد آن ها (بخش دوم)

• انواع نمودارهای آماری را بداند
• نحوه رسم نمودارهای آماری را بداند
• کاربرد نمودارهای آماری را بداند

جلسه نهم: معرفی مفهوم احتمال، احتمال ضرب، جمع و احتمال شرطی

• مفهوم احتمال را بداند
• کاربرد احتمال در علوم پزشکی را بداند
• بتواند احتمالات مختلف را محاسبه کند

جلسه دهم: معرفی قواعد شمارش، ترکیب و ترتیب

• مفهوم شمارش، ترکیب و ترتیب را بداند
• کاربرد آن ها در علوم پزشکی را بداند

جلسه یازدهم: معرفی توزیع های آماری (دوجمله ای و دوجمله ای منفی)

• مفهوم توزیع دوجمله ای و دوجمله ای منفی را بداند
• کاربرد توزیع دوجمله ای و دوجمله ای منفی را بداند
• بتواند توزیع های آن ها را محاسبه کند

جلسه دوازدهم: معرفی توزیع های آماری ( هندسی، فوق هندسی و پوآسون)

• مفهوم توزیع هندسی، فوق هندسی و پوآسون را بداند
• کاربرد توزیع هندسی، فوق هندسی و پوآسون را بداند
• بتواند توزیع های آن ها را محاسبه کند

جلسه سیزدهم: معرفی توزیع نرمال و نرمال استاندارد و اهمیت آنها

• مفهوم توزیع نرمال و نرمال استاندارد را بداند
• اهمیت توزیع نرمال و نرمال استاندارد را بداند
• بتواند توزیع های آن ها را محاسبه کند

جلسه چهاردهم: معرفی کاربرد توزیع های آماری در علوم پزشکی

• کاربرد توزیع نرمال و نرمال استاندارد را بداند

جلسه پانزدهم: معرفی نحوه ورود داده ها و تعریف متغیرها به صورت عملی در SPSS

• بتواند داده ها را وارد SPSS کند
• بتواند در SPSS متغیر تعریف کند
• بتواند یک فایل SPSS را باز کرده، ویرایش کند و ذخیره نماید
• بتواند خروجی های فایل SPSS را مورد استفاده قرار دهد

جلسه شانزدهم: محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی و ارائه جداول و نمودارها به صورت عملی در SPSS

• بتواند شاخص های مرکزی را از طریق SPSS محاسبه کند
• بتواند شاخص های پراکندگی را از طریق SPSS محاسبه کند
• بتواند در SPSS جداول و نمودارهای مختلف را رسم کند

منابع

1- روش‏های آماری و شاخص‏های بهداشتی
2- آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار SPSS
3- اصول و روش های آمار زیستی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!