نام و کد درسکاربرد سیستم های اطلاعات سلامت
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازمدیریت سیستم های اطلاعات سلامت
استاد درسدکتر محمدرضا مظاهری
پست الکترونیک استادMazaheriM[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

• آشنایی با مدل های معماری اطلاعات
• آشنایی با ابزارها و فناوری های اطلاعات
• نحوه استفاده و کاربرد آن ها در حوزه انفورماتیک پزشکی

شرح درس:

این درس به معرفی کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری های اطلاعات در حوزه پزشکی و سلامت می پردازد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تعیین اهداف، مباحث و منابع

کاربرد و اهمیت این شاخه از علم را بشناسد

جلسه دوم: معرفی معماری فناوری اطلاعات سلامت (بخش اول)

تعاریف و مفاهیم معماری فناوری اطلاعات سلامت را بداند

جلسه سوم: معرفی معماری فناوری اطلاعات سلامت (بخش دوم)

• انواع معماری های فناوری اطلاعات سلامت را بشناسد
• کاربرد و تفاوت هر کدام را بداند

جلسه چهارم: معرفی پروتکل های تعیین هویت بیماران

• پروتکل های تعیین هویت بیماران را بشناسد
• کاربرد هر کدام را بداند

جلسه پنجم: معرفی روش های موثر ایندکس تصاویر در کاربردهای پزشکی (بخش اول)

• روش های ایندکس تصاویر را بشناسد
• کاربرد و تفاوت هر کدام را بداند

جلسه ششم: معرفی روش های موثر ایندکس تصاویر در کاربردهای پزشکی (بخش دوم)

• بکارگیری روش های ایندکس تصاویر در حوزه پزشکی را بشناسد

جلسه هفتم: معرفی کاربرد تکنولوژی های همراه (Mobile) در فرایندهای تشخیصی (بخش اول)

• تکنولوژی های همراه را بشناسد
• تفاوت هر کدام از تکنولوژی های همراه را بداند

جلسه هشتم: معرفی کاربرد تکنولوژی های همراه (Mobile) در فرایندهای تشخیصی (بخش دوم)

• فرآیندهای تشخیصی را بشناسد
• کاربردهای تکنولوژی های همراه در فرآیندهای تشخیصی را بشناسد

جلسه نهم: معرفی استفاده از سیستم های پزشکی از راه دور (Telemedicine) در پایش بیمار (بخش اول)

• سیستم های پزشکی از راه دور را بشناسد
• انواع سیستم های پزشکی از راه دور را بداند

جلسه دهم: معرفی استفاده از سیستم های پزشکی از راه دور (Telemedicine) در پایش بیمار (بخش دوم)

• با پایش بیماران آشنا شود
• استفاده از Telemedicineدر پایش بیمار را بشناسد

جلسه یازدهم: معرفی نحوه بکارگیری سیستم های کامپیوتری در بخش سرطان شناسی

• بکارگیری سیستم های کامپیوتری در بخش سرطان بیمارستان ها و مراکز درمانی را بداند

جلسه دوازدهم: معرفی نحوه بکارگیری سیستم های کامپیوتری در سایر بخش های خاص

بکارگیری سیستم های کامپیوتری در بخش های خاص بیمارستان ها و مراکز درمانی را بداند

جلسه سیزدهم: معرفی ارزیابی و برآورد تکنولوژی

• با مفهوم ارزیابی آشنا شود
• دلایل ارزیابی و برآورد تکنولوژی در حوزه پزشکی را بشناسد
• روش های ارزیابی و برآورد تکنولوژی را بداند

جلسه چهاردهم: معرفی متدولوژی ارزیابی، سوالات ارزیابی، روش های ارزیابی

• متدولولوژی ارزیابی را بداند
• فرآیند ارزیابی و هر کدام از اجزای آن را بشناسد

جلسه پانزدهم: معرفی متدولوژی ارزیابی، سوالات ارزیابی، روش های ارزیابی

• سوالات ارزیابی را بشناسد
• روش های مختلف ارزیابی را بداند

جلسه شانزدهم: معرفی متدولوژی ارزیابی، Triangulation

مفهوم  Triangulation در ارزیابی را بشناسد

منابع

1- Medical Informatics, Joseph Tan
2- Data Mining and Warehousing, John Wang
3- Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)
4- International Journal of Medical Informatics (IJMI)
5- Health Informatics Journal
6- Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe, James J. Cimino

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!