نام و کد درسکدگذاری بیماریها 1
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات24 جلسه
پیش نیازبیماری شناسی یک
استاد درسعصمت مشعوف
پست الکترونیک استادMashoofE@varastegan.ac.ir

اهداف درس

اشنایی دانشجو با اخرین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD، قوانین و دستورالعملهای عمومی ICD
1. اشنایی با مفاهیم اصلی کدگذاری و نامگذاری، تعریف کد، کدگذاری ، طبقه بندی بیماریها، معرفی IND، معیارهای تهیه IND و جلذدهای اخرین ویرایش سیستم طبقه بندی رایج بیماریها ICD
2. معرفی هدف و سازمان ایجاد کننده خانواده ICD
3. ساختار سیستم طبقه بندی رایج کشور
4. تعریف تشخیص اصلی، سایر تشخیص ها، اختصارات، اصطلاحات، قراردادها، علائم خاص و ارجاعات در سیستم طبقه بندی رایج کشور
5. نحوه انتخاب واژه عنوانی ، استخراج کد از فهرست الفبایی و کنترل ان در فهرست شماره ای
6. دستورالعملهای انتخاب مجدد تشخیص اصلی، تشخیص های مبهم، تشخیص های غیرقاطع یا احتمالی، تشخیص های جایگزین، وضعیتهای متعدد، رده های ترکیبی، وضعیتهای حاد، و مزمن، تشخیص های Rule out, Ruled out

اهمیت و ضرورت درس

متخصصین فناوری اطلاعات سلامت باید بتوانند طبقه بندی بیماریها را با هدف تجزیه و تحلیل اطلاعات بیماریها و انجام تحقیقات پزشکی انجام دهند. بناربراین ضروری است تا با دستورالعملهای اختصاصی طبقه بندی بین المللی بیماریها اشنا باشند.
این درس دستورالعملهای اختصاصی مورد استفاده در کتب ICD را معرفی میکند و توانایی تشخیص طبقه مناسب برای اختصاص هر بیماری را فراهم مینماید.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مفاهیم اصلی

• طبقه بندی را تعریف کند .
• طبقه بندی بیماری را تعریف کند .
• قواعد یک طبقه بندی صحیح را بیان کند.
• مفاهیم کد، کدگذاری، کدگذاری پزشکی و مجموعه کد را توضیح دهد.
• نامگذاری را تعریف نماید.
• هدف از نامگذاری را توضیح دهد.
• تفاوت سیستم های طبقه بندی و نامگذاری را بیان کند.
• کاربردهای نامگذاری و کدگذاری بیماری ها و اقدامات پزشکی را توضیح دهد.

جلسه دوم و سوم: تاریخچه ICD

• تاریخچه طبقه بندی بیماری ها را بیان کند.
• طبقه بندی فار و داسپاین را توضیح دهد.
• طبقه بندی مرگ برتیلون را توضیح دهد.
• کنفرانس های اصلاح طبقه بندی بین المللی مرگ و میر و بیماریها، محل، تاریخ برگزاری و برگزارکننده را بیان نماید.
• اهداف ایجاد. را بیان نماید.
• ساختار عمومی را توضیح دهد.

جلسه چهارم: مروری بر ICD10

• بخش های مختلف جلد اول ICD-10 را توضیح دهد.
• نحوه استفاده از حروف در شماره کدهای فصل ها را توضیح دهد.
• قراردادهای بکار رفته در جلد اول را بیان کند.

جلسه پنجم و ششم: آشنایی با قواعد جلد اول و جلد سوم ICD-10

• نحوه استفاده از حروف در شماره کدهای فصل ها را توضیح دهد.
• قراردادهای بکار رفته در جلد اول را بیان کند.
• بخش های فهرست الفبایی ICD-10 را نام ببرد.
• ساختار فهرست الفبایی را توضیح دهد.
• نحوه انتخاب واژه عنوانی را بیان کند.
• انواع متغیرها را توضیح دهد.
• قواعد و قراردادهای فهرست الفبایی ICD-10 را توضیح دهد.

جلسه هفتم: تمرین عملی قواعد جلد 1 و 3 ICD-10

• ارجاعات متقابل در ICD-10 را بیان کند
• در عبارات تشخیصی تمرینی واژه عنوانی را تعیین نموده و آنرا در فهرست الفبایی پیدا کند.
• نحوه استخراج کد با استفاده از لیست شماره ای و فهرست الفبایی را بداند و بتواند در عمل آنرا انجام دهد.

جلسه هشتم و نهم: تمرین ارجاعات متقابل در کدگذاری با ICD-10و قواعد انتخاب مجدد در تشخیص اصلی

• موارد کاربرد ارجاعات متقابل را بداند و در موارد لزوم از آن ها در تعیین کدها استفاده نماید.
• تشخیص اصلی، سایر تشخیص ها، بیماری همراه و عوارض را تعریف کند.
• قواعد پنج گانه انتخاب تشخیص اصلی را توضیح دهد.
• در مثال های تمرینی نحوه رعایت قواعد انتخاب مجدد را بکارگیرد..

جلسه دهم: آشنایی با قواعد عمومی کدگذاری بیماری ها(افلاین)

• دستورالعمل وضعیت های تهدیدی را بداند..
• نحوه کدگذاری در وضعیت های تهدیدی بوقوع ناپیوسته را توضیح دهد.
• رده های ترکیبی در کدگذاری ICD-10 را توضیح دهد

جلسه یازدهم و دوازدهم: ادامه آشنایی با قواعد عمومی کدگذاری بیماری ها - تمرین عملی جلسات قبل

دستورالعملهای انتخاب مجدد تشخیص اصلی، تشخیص های مبهم انجام کیس اموزشی ( توسط دانشجویان)

جلسه دوازدهم: آشنایی با قواعد عمومی کدگذاری بیماری ها

• قواعد کدگذاری وضعیت های دو گانه را توضیح دهد.
• نحوه کدگذاری علت های خارجی ناخوشی ها را توضیح دهد.
• قواعد کدگذاری وضعیت های چندگانه را توضیح دهد.

جلسه سیزدهم: ازمون میان ترم

جلسه چهاردهم و پانزدهم: ادامه آشنایی با قواعد عمومی کدگذاری بیماری ها- انجام کیسهای اموزشی

• قواعد کدگذاری وضعیت های احتمالی, علائم و یافته های غیرطبیعی و وضعیت های غیر بیماری را توضیح دهد.
• قواعد کدگذاری وضعیت های حاد و مزمن را توضیح دهد
• انجام تکلیف عملی توسط دانشجویان

جلسه شانزدهم: آشنایی با قواعد عمومی کدگذاری بیماری ها

• قواعد کدگذاری وضعیت های دو گانه را توضیح دهد.
• نحوه کدگذاری علت های خارجی ناخوشی ها را توضیح دهد.
• قواعد کدگذاری وضعیت های چندگانه را توضیح دهد.

جلسه هفدهم و هجدهم: تمرین عملی قواعد جلسه قبل آشنایی با تشخیص های غیرقاطع یا احتمالی، تشخیص های جایگزین

• کدگذاری کیس های اموزشی با قواعد جلسه دهم
• تشخیص های غیرقاطع یا احتمالی را بشناسد
• تشخیص های جایگزین را بشناسد.
• انجام کیسهای عملی

جلسه نوزدهم: تمرین عملی قواعد جلسات قبل

کدگذاری کیس های اموزشی با قواعد جلسات قبل توسط دانشجویان

جلسه بیستم و بیست و یکم: آشنایی با قواعدکدگذاری تشخیص های Rule out, Ruled out

• تشخیص های Rule out, Ruled outرا بشناسد.
• با قواعد کدگذاری ان اشنا گردد.
• انجام کیسهای اموزشی

جلسه بیستم و بیست و دوم: انجام کیسهای عملی متناسب با قواعد جلسات قبل

جلسه بیستم و بیست و سوم و چهارم: مرور کلی و رفع اشکال- انجام کدهای عملی

کیس های آموزشی مرتبط را کدگذاری نماید.

منابع

1-WHO ICD training tool user Guide: last edition
2-Abdelhak M.Grostick S, Hanken MA, Jacobs E, health information: management of A strategic resources. Philadelphia: W.B saunders company: last edition
3-BOW e M schafter R. understanding ICD10-CM and ICD 10 PCS: A worktext: Delmar cengage learning: last edition
4-Buck C.step by step medical coding: W.B.sauders company: last edition
5- آخرین .ویرایش مدیریت اطلاعات بهداشتی )هوفمن(: مفاهیم اصلی نامگذاری و طبقه بندی.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!