نام و کد درسمدیریت اطلاعات سلامت 1
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر غلامرضا مرادی
پست الکترونیک استاد Moradigh[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با حرفه و فعالیتهای بخش مدیریت اطلاعات سلامت و مکانیزم های جمع آوری داده ها

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی با انواع داده ها و فرم های پرونده پزشکی و اصول طراحی فرمها، روش های پذیرش و تشکیل پرونده در بیمارستانها و مراکز درمانی، روش های سازماندهی داده ها، مدل کیفیت دادها و انواع روشهای اندازه گیری و بهبود کیفیت داده ها

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: معرفی رشته و تبیین جایگاه آن در میان سایر رشته های پزشکی و رسالت آن در درمان بیمار

1-رشته را بشناسد.
2- موقعیت رشته در بین سایر رشته ها را بداند.
3- وظایف و رسالت رشته را بداند.

جلسه دوم: ارائه سرفصل درس و تاریخچه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

تاریخچه مدارک پزشکی در جهان، ایران و بیمارستان های مشهد

جلسه سوم: تعریف داده، اطلاعات، چرخه اطلاعات، انواع داده ها، آشنایی با پرونده های درمانی بیمار

1- انواع پرونده ها و داده های آن را طبقه بندی کند.
2- تعاریف داده ، اطلاعات و چرخه اطلاعات

جلسه چهارم: انواع فرمهای پرونده بیمار ( اصلی و مخصوص ) و شرح عناصر اطلاعاتی درون آنها

فرمهای اصلی و مخصوص پرونده بیمار را بشناسد. با فیلدهای اطلاعات هر فرم آشنا شود. اهداف طراحی هر فرم را بداند

جلسه پنجم: معرفی فرمهای مربوط به پذیرش و رضایت بیمار، فرمهای بالینی بیمار

انواع روشهای پذیرش بیمار، طبقه بندی اطلاعات فرم پذیرش، رضایت نامه ها و اخذ رضایت آگاهانه را بداند.

جلسه ششم: معرفی فرمهای بخشهای پاراکلینیک، پرستاری و فرمهای تخصصی

هدف از طراحی، ساختار و محتوای فرمهای پاراکلینیک و فرمهای تخصصی را بداند

جلسه هفتم: معرفی فرمهای آزمایشگاهی، معرفی پرونده بیماران سرپایی ( کارت درمانگاه)

ساختار و محتوای فرمهای آزمایشگاهی و پرونده بیماران سرپایی را بداند.

جلسه هشتم: اصول طراحی فرمها

اصول طراحی فرمهای پرونده بیمار را در بیمارستان و مراکز درمانی را بداند.

جلسه نهم: مدیریت کیفیت داده ها: مدلها یا ویژگیهای کیفیت داده، انواع خطاهای اطلاعاتی، انواع کنترلها، روشهای بهبود کیفیت داده ها،

نحوه مدیریت کیفیت داده ها، انواع خطاهای اطلاعاتی و روشهای کنترل داده ها را بداند.

جلسه دهم: مدیریت کیفیت داده ها: مدلها یا ویژگیهای کیفیت داده، انواع خطاهای اطلاعاتی، انواع کنترلها، روشهای بهبود کیفیت داده ها،

نحوه مدیریت کیفیت داده ها، انواع خطاهای اطلاعاتی و روشهای کنترل داده ها را بداند.

جلسه یازدهم: انواع تحلیل های پرونده بیمار( کمی و کیفی و آماری)

تحلیل کمی، کیفی و آماری پرونده را بتواند انجام دهد.

جلسه دوازدهم: معرفی فرمهای بررسی پرونده و رفع نقص و فرمهای ساختمند

نحوه ارزیابی فرمها ی پرونده، رفع نقص پرونده و فرمهای ساختمند را بداند

جلسه سیزدهم: مدیریت بخش پذیرش بیمارستان

ضرورت دسترسی به پذیرش، انواع سیستمهای پذیرش، فضای لازم برای پذیرش بیمار، نیروی لازم برای پذیرش و فرایندهای کاری پذیرش را بداند.

جلسه چهاردهم: نقش بخش پذیرش در مدیریت درمان بیمار و مدیریت بیمارستان

تفاوت پذیرش در بیمارستان و سایر مکانها، اهم وظایف بخش پذیرش، مفاهیم پذیرش انواع بیماران را بداند.

جلسه پانزدهم: وظایف بخش پذیرش از دیدگاه AHA

نظریه های انجمن سلامت آمریکا در خصوص مدیریت بخش پذیرش را بداند

جلسه شانزدهم: جلسه جمع بندی و پاسخ به سئوالات و توصیه های لازم برای امتحان پایان ترم

منابع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!