شماره انجمن آدرس سایت
1 جامعه آزمایشگاهی بالینی خراسان رضوی www.jabak-khrazavi.com
2 انجمن هماتولوژی آزمایشگاهی ایران www.ilha.ir/
3 انجمن بیوشیمی ایران www.biochemiran.com
4 انجمن ایمنولوژی و آرژی ایران www.isiaonline.org
5 انجمن علمی انتقال خون ایران www.ibta.ibto.ir
6 انجمن علمی انگل شناسی ایران www.ima-net.ir/sites/isapar
7 انجمن میکروبشناسی ایران www.ism.ir
8 انجمن عناصر کمیاب www.ister.ir
9 انجمن  متخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی www.isacp.ir/fa
10 انجمن ویروس شناسی ایران www.isv.org.ir
11 انجمن ژنتیک ایران www.genetics.ir
12 انجمن آنکولوژی www.ismoh.ir
13 انجمن باروری و ناباروری www.isfsir.com
14 انجمن علمی پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران www.mls.tums.ac.ir
15 انجمن علمی آسیب شناسی www.iranpath.org
16 جامعه آزمایشگاه بالینی استان تهران www.azmayeshgah.org

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!