شماره انجمن آدرس سایت
1 جامعه آزمایشگاهی بالینی خراسان رضوی www.jabak-khrazavi.com
2 انجمن هماتولوژی آزمایشگاهی ایران www.ilha.ir/
3 انجمن بیوشیمی ایران www.biochemiran.com
4 انجمن ایمنولوژی و آرژی ایران www.isiaonline.org
5 انجمن علمی انتقال خون ایران www.ibta.ibto.ir
6 انجمن علمی انگل شناسی ایران www.ima-net.ir/sites/isapar
7 انجمن میکروبشناسی ایران www.ism.ir
8 انجمن عناصر کمیاب www.ister.ir
9 انجمن  متخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی www.isacp.ir/fa
10 انجمن ویروس شناسی ایران www.isv.org.ir
11 انجمن ژنتیک ایران www.genetics.ir
12 انجمن آنکولوژی www.ismoh.ir
13 انجمن باروری و ناباروری www.isfsir.com
14 انجمن علمی پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران www.mls.tums.ac.ir
15 انجمن علمی آسیب شناسی www.iranpath.org
16 جامعه آزمایشگاه بالینی استان تهران www.azmayeshgah.org

علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!