نام و کد درسمبانی حسابداری و اقتصاد سلامت
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازریاضیات پایه
استاد درسدکتر فاطمه مقبلی
پست الکترونیک استادMoghbelif@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی دانشجو با مفاهیم اولیه حسابداری و اقتصاد سلامت

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی دانشجویان با اصول، مفاهیم و روش های تحقیق و بررسی به نحوی که دانشجو با انواع مطالعات در حوزه علوم بهداشتی آشنا شده و بتواند برای موضوع پروژه های تحقیقاتی، پروپوزال مربوطه را تنظیم نماید.دانشجو با تعاریف و مفاهیم ترازنامه، صورت سود و زیان، بدهکار و بستانکار و اصلاح حسابها، صورت مالی و مفاهیم پایه اقتصاد سلامت آشنا می شود و در این راستا نرم افزارهای مرتبط معرفی می گردد و کار با آنها توصیف می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تعریف مفاهیم اولیه حسابداری، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

• توانایی تعریف مفاهیم حسابداری
• توانایی شناخت انواع استفاده کنندگان مالی

جلسه دوم: آشنایی با ترازنامه و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

• ترازنامه
• تجزیه رویداد مالی
• تحلیل رویداد مالی

جلسه سوم: آشنایی با ترازنامه و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

• ترازنامه
• تجزیه رویداد مالی
• تحلیل رویداد مالی

جلسه چهارم: تعریف سود و زیان

• محاسبه سود
• محاسبه زیان

جلسه پنجم: تعریف سود و زیان

• محاسبه سود
• محاسبه زیان

جلسه ششم: مفهوم حساب و قواعد بدهکار و بستانکار کردن حسابها

• شناخت بدهکار، بستانکار

جلسه هفتم: مفهوم حساب و قواعد بدهکار و بستانکار کردن حسابها + معرفی نر افزار

• شناخت بدهکار، بستانکار
• کار با نرم افزار

جلسه هشتم: تست رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل

توانایی  تست رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل

جلسه نهم: اصلاح حسابها در پایان دوره مالی

توانایی اصلاح حسابها

جلسه دهم: تهیه صورتهای مالی و بستن حسابهای موقت و دائم

دانشجو قادر است تا صورتهای مالی تهیه کند و  حسابهای موقت و دائم را ببندد

جلسه یازدهم: آشنایی با حسابداری تعهدی و نقدی

• حسابداری تعهدی
• حسابداری نقدی

جلسه دوازدهم: آشنایی با حسابهای مالی

کار با حسابهای مالی و تحلیل آن

جلسه سیزدهم: کاربرد مبانی حسابداری در تهیه صورتهای مالی

تهیه صورت های مالی

جلسه چهاردهم: آشنایی با مفاهیم پایه در اقتصاد سلامت

تعاریف مفاهیم اقتصاد سلامت

جلسه پانزدهم: آشنایی با بازار مراقبت سلامت - تامین مالی در نظام سلامت

بازار سلامت و تامین مالی در سلامت

جلسه شانزدهم: نقش نظام اطلاعات بیمارستانی در اقتصاد بیمارستان

تعریف و شناخت مفاهیم پایه اقتصاد سلامت

منابع

منابع:
1. دکتر جمال رودکی، اصول حسابداری 1
2. گتزن، توماس آی، اقتصاد بهداشت
3. مقالات به روز در این حوزه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!