نام و کد درسآزمایشگاه کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازکاربرد سیستم های اطلاعات سلامت
استاد درسدکتر محمدرضا مظاهری
پست الکترونیک استادMazaherim@varastegan.ac.ir

اهداف درس

کسب مهارت کار با سیستم های اطلاعات سلامت (شامل ثبت داده ها و دریافت گزارشات)

اهمیت و ضرورت درس

در این درس دانشجو مهارت انجام وظایفی مانند ثبت داده ها و دریافت گزارشات از سیستم های اطلاعات سلامت مانند HIS و EHR را کسب می کند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تعیین اهداف، سرفصل ها و منابع

کاربرد و اهمیت این شاخه از علم را بشناسد

جلسه دوم: معرفی نرم افزارهای سلامت همراه

تعاریف و مفاهیم سلامت همراه را بداند

جلسه سوم: کار با نرم افزارهای سلامت همراه

• انواع نرم افزارهای سلامت همراه را بشناسد
• کاربرد و تفاوت هر کدام را بداند

جلسه چهارم: معرفی رجیستری بیماری ها

• تعاریف و مفاهیم رجیستری بیماری ها را بداند

جلسه پنجم: ثبت اطلاعات بیماران در رجیستری بیماری ها

• بتواند اطلاعات بیماران را در رجیستری بیماری ها ثبت کند

جلسه ششم: معرفی سامانه های دارویی داخل و خارج از کشور

سامانه های دارویی داخل و خارج از کشور را بشناسد

جلسه هفتم: کار با سامانه های دارویی داخل و خارج از کشور

• بتواند با سامانه های دارویی داخل و خارج از کشور کار کند

جلسه هشتم: ورود و خروج انواع فایل ها به/ از سیستم های اطلاعات سلامت (بخش اول)

• انواع فایل های سیستم های اطلاعات سلامت را بشناسد
• کاربردهای فایل های سیستم های اطلاعات سلامت را بشناسد

جلسه نهم: ورود و خروج انواع فایل ها به/ از سیستم های اطلاعات سلامت (بخش دوم)

بتواند از فایل های سیستم های اطلاعات سلامت ورودی و خروجی بگیرد

جلسه دهم: ثبت اطلاعات سیر بیماری

بتواند اطلاعات سیر بیماری را ثبت کند

جلسه یازدهم: ثبت اطلاعات مربوط به مشاوره های بالینی

بتواند اطلاعات مربوط به مشاوره های بالینی را ثبت کند

جلسه دوازدهم: دریافت انواع گزارشات متنی و گرافیکی از سیستم های اطلاعات سلامت (بخش اول)

انواع گزارشات متنی و گرافیکی از سیستم های اطلاعات سلامت را بداند

جلسه سیزدهم: دریافت انواع گزارشات متنی و گرافیکی از سیستم های اطلاعات سلامت (بخش دوم)

• بتواند انواع گزارشات متنی را از سیستم های اطلاعات سلامت بگیرد
• بتواند انواع گزارشات گرافیکی را از سیستم های اطلاعات سلامت بگیرد

جلسه چهاردهم: معرفی ارزیابی کاربردپذیری سیستم های اطلاعات سلامت (بخش اول)

مفهوم ارزیابی کاربردپذیری را بداند

جلسه پانزدهم: معرفی ارزیابی کاربردپذیری سیستم های اطلاعات سلامت (بخش دوم)

روش های مختلف ارزیابی کاربردپذیری را بشناسد

جلسه شانزدهم: معرفی ارزیابی کاربردپذیری سیستم های اطلاعات سلامت (بخش سوم)

بتواند سیستم های اطلاعات سلامت را از نظر کاربردپذیری مورد ارزیابی قرار دهد

منابع

1- Health Informatics Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professional, Robert E. Hoyt
2- Health Informatics: An Interprofessional Approach, Nancy Staggers
3- Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe, James J. Cimino

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!