نام و کد درسبرنامه نویسی پیشرفته و آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفته
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات24 جلسه
پیش نیازبرنامه نویسی مقدماتی
استاد درسدکتر مصطفی جهانگیر
پست الکترونیک استادmjahangir[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آموزش برنامه نویسی وب بخش Front-end با HTML، CSS و Bootstrap5
آموزش مقدمات برنامه نویسی وب بخش Back-endبا PHP

اهمیت و ضرورت درس

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: بیان طرح، اهمیت، اهداف و برنامه های درس

آشنایی با زمینه کاری برنامه نویسی، انواع زبان های برنامه نویسی و محیط های برنامه نویسی

جلسه دوم: شروع کار با HTML، CSS و Bootstrap5

آشنایی با ساختار یک فایل HTML و نصب و راه اندازی Bootstrap5

جلسه سوم: Containers و Grid در Bootstrap5

کار با فرمت های قالب بندی صفحات Containers و Grid

جلسه چهارم: Utilities در Bootstrap5

انجام تنظیمات Marginو Padding و …

جلسه پنجم: Text و Color در Bootstrap5

کار با متن و رنگ

جلسه ششم: Table و Image در Bootstrap5

کار با جدول و تصویر

جلسه هفتم: Alertsو Buttons در Bootstrap5

طراحی دکمه ها و پیام های هشدار

جلسه هشتم: Badges و Progress Bars در Bootstrap5

طراحی Badge و نوار پیشرفت

جلسه نهم: Spinners و Pagination در Bootstrap5

طراحی اسپینر و صفحه بندی

جلسه دهم: List Groupsو Cards در Bootstrap5

طراحی لیست و کارت

جلسه یازدهم: Dropdownsو Collapse در Bootstrap5

طراحی نوار کشویی

جلسه دوازدهم: Navsو Navbars در Bootstrap5

طراحی منو

جلسه سیزدهم: Forms و Form Inputs در Bootstrap5

طراحی فرم

جلسه چهاردهم: Carousel و Modal در Bootstrap5

طراحی اسلایدر و صفحات پاپ آپ

جلسه پانزدهم: Tooltipو Popover در Bootstrap5

طراحی Tooltipو Popover

جلسه شانزدهم: Toastو Icons در Bootstrap5

طراحی Toastو Icons

جلسه هفدهم: مقدمه ای بر PHP و نصب و راه اندازی آن

نصب و راه اندازی PHP

جلسه هجدهم: Variables و Arrays در PHP

تعریف انواع متغیر و آرایه

جلسه نوزدهم: دستورات شرطی if و switch در PHP

استفاده از دستورات شرطی

جلسه بیستم: حلقه های تکرار for و while در PHP

استفاده از حلقه های تکرار

جلسه بیست و یکم: Functions در PHP

طراحی Toastو Icons

جلسه بیست و دوم: File در PHP

کار با فایل

جلسه بیست و سوم: برنامه نویسی شی گرا در PHP

برنامه نویسی با روش شی گرا

جلسه بیست و چهارم: برنامه نویسی شی گرا در PHP

برنامه نویسی با روش شی گرا

منابع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!