نام و کد درسروش تحقیق
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات24 جلسه
پیش نیازآمار حیاتی استنباطی
استاد درسدکتر محمدرضا مظاهری
پست الکترونیک استادMazaherim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با مبانی نظری تحقیق در زمینه فناوری اطلاعات سلامت
آشنایی با شیوه نگارش پروپوزال در زمینه فناوری اطلاعات سلامت
آشنایی با شیوه نگارش مقاله پژوهشی در زمینه فناوری اطلاعات سلامت

اهمیت و ضرورت درس

این درس به معرفی روش تحقیق در علوم پزشکی و ساختار پروپوزال و مقالات پژوهشی می پردازد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: معرفی مشکلات در حوزه پزشکی و نیاز به انجام پروژه های تحقیقاتی، تعیین اهداف، مباحث و منابع

• ضرورت انجام تحقیق در علوم پزشکی را بشناسد
• اهداف درس روش تحقیق در طول ترم را بشناسد

جلسه دوم: تعریف پژوهش و کاوش علمی، بررسی ساختار مقاله و اجزای آن

• مفهوم پژوهش و تحقیق را بداند
• روش های انجام تحقیق را بشناسد

جلسه سوم: معرفی روش های تعیین اولویت های تحقیقاتی

• نیازهای کشور برای انجام پژوهش را بشناسد
• بتواند اولویت های پژوهشی را تعیین کند

جلسه چهارم: انتخاب موضوع پژوهش، منابع انتخاب موضوع

• معیارهای انتخاب موضوع پژوهش را بشناسد
• منابع علمی انتخاب موضوع پژوهش را بشناسد

جلسه پنجم: بیان مساله، اهداف پژوهش

• با بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق در پژوهش آشنا شود
• مفهوم اهداف پژوهش را بداند
• انواع اهداف پژوهشی را بشناسد

جلسه ششم: سوالات و فرضیات پژوهش، اهمیت پژوهش

• مفهوم سوالات پژوهش را بداند
• انواع فرضیات پژوهش را بشناسد
• اهمیت پژوهش در حوزه علوم پزشکی را درک کند

جلسه هفتم: اخلاق در پژوهش

• مفهوم اخلاق در تحقیق و پژوهش را بداند
• با مفهوم اخلاق در نشر آشنا شود

جلسه هشتم: تعریف واژه های کلیدی، بررسی متون

• با مفهوم بررسی متون در پژوهش آشنا شود
• نحوه انجام بررسی متون را بداند
• چگونگی استخراج واژه های کلیدی را بشناسد

جلسه نهم: منبع نویسی در متن، نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم

• نحوه رفرنس نویسی در پروپوزال را بشناسد
• انواع بیان نقل قول را بداند

جلسه دهم: معرفی منابع در علوم پزشکی و اعتبار سنجی آن

• انواع منابع در علوم پزشکی را بشناسد
• با نحوه اعتبارسنجی منابع آشنا شود

جلسه یازدهم: معرفی نشریات علوم پزشکی ایران و جهان

• انواع نشریات علوم پزشکی ایران و جهان را بشناسد
• با نحوه مقایسه نشریات از دیدگاه های مختلف آشنا شود

جلسه دوازدهم: معرفی انواع مطالعات، انواع متغیرها

• انواع مطالعات در علوم پزشکی را بشناسد
• با انواع متغیرها آشنا شود

جلسه سیزدهم: معرفی روش های جمع آوری اطلاعات

• مفهوم داده، اطلاعات و جمع آوری اطلاعات را بداند
• با انواع روش های گردآوری اطلاعات آشنا شود

جلسه چهاردهم: تعریف نمونه، حجم نمونه و روش های نمونه گیری

• مفهوم نمونه، جامعه و جامعه آماری را بشناسد
• با انواع روش های نمونه گیری آشنا شود
• روش های تعیین حجم نمونه را بداند

جلسه پانزدهم: تدوین پرسشنامه

• انواع پرسشنامه ها را بشناسد
• چگونگی ایجاد پرسشنامه را بداند

جلسه شانزدهم: تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

• با مفهوم روایی و پایایی آشنا شود
• روش های بررسی روایی پرسشنامه را بشناسد
• روش های بررسی پایایی پرسشنامه را بشناسد

جلسه هفدهم: کارگیری تکنیک های آماری جهت تحلیل داده ها

• با آزمون های آماری و انواع آن آشنا شود
• بتواند از آزمون های آماری برای تحلیل استفاده کند

جلسه هجدهم: چگونگی گزارش یافته های پژوهش 1

• با مفهوم یافته های پژوهش آشنا شود
• نحوه گزارش یافته ها در پروپوزال را بداند

جلسه نوزدهم: چگونگی گزارش یافته های پژوهش 2

• با شیوه های گزارش یافته ها آشنا شود
• نحوه گزارش یافته ها در مقاله پژوهشی را بداند

جلسه بیستم: ارائه خلاصه، نتیجه گیری و بحث پژوهش

• با مفهوم چکیده، نتیجه گیری و بحث در پژوهش آشنا شود
• اجزای تشکیل دهنده هر کدام را بداند
• نحوه گزارش هر کدام را بداند

جلسه بیست و یکم: محدودیت های پژوهش، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات برای پژوهش های آتی

• با محدودیت های پژوهش آشنا شود
• نحوه گزارش محدودیت ها و پیشنهادات برای کار آینده را بداند

جلسه بیست و دوم: ساختارهای گزارش پژوهش

• با انواع ساختارهای گزارش پژوهش آشنا شود
• بتواند پژوهش انجام داده را گزارش کند

جلسه بیست و سوم: کار عملی در حیطه پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت

• با انواع ژورنال ها آشنا شود
• بتواند ژورنال مرتبط با موضوع پژوهش را شناسایی کند

جلسه بیست و چهارم: کار عملی در حیطه پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت

نحوه ارسال مقاله برای یک ژورنال را بشناسد

منابع

1- روش تحقیق در علوم پزشکی: مبانی پژوهش در علوم پزشکی، دکتر اکبر فتوحی و دکتر نسرین کمانگر
2- پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت، دکتر محمدرضا زالی
3- اصول طراحی پرسشنامه در مطالعات علوم پزشکی، سرور اسیوند
4- روش تحقیق در علوم پزشکی، فاطمه رخشانی
5- روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت، دکتر ژیلا عابد سعیدی و امیرعلی اکبری
6- تحقیق در سیستم های بهداشتی، سازمان جهانی بهداشت
7- اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی، مسعود احمدزاده اصل، سمیرا آریا سپهر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!