نام و کد درسزبان اختصاصی HIT
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات24 جلسه
پیش نیاززبان انگلیسی عمومی
استاد درسدکتر فاطمه مقبلی
پست الکترونیک استادMoghbelif@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آموزش مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی شامل Reading- Writing- Speaking – Listening
ارتقاء سطحی کیفی دانشجویان در درک مطلب متون تخصصی رشته HIT
ترجمه متون از فارسی به انگلیسی و برعکس

اهمیت و ضرورت درس

     در این درس دانشجو قادر خواهد بود تا متون تخصصی رشته HIT را درک کند و بتواند سخنرانی کوتاهی در این حوزه به انگلیسی ارائه نماید و همچنین می تواند متون انگلیسی تخصصی را خلاصه نماید.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: توصیف چهار مهارت و بررسی یک مقاله مرتبط

توانایی بررسی مقاله

جلسه دوم: ارائه 20 کلمه جدید و بررسی یک مقاله از بعد گرامری و درک مطلب

توانایی بررسی مقاله

جلسه سوم: ارائه 20 کلمه جدید و بررسی یک مقاله از بعد گرامری و درک مطلب

توانایی بررسی مقاله

جلسه چهارم: ارائه 20 کلمه جدید و بررسی یک مقاله از بعد گرامری و درک مطلب

توانایی بررسی مقاله

جلسه پنجم: آموزش خلاصه نویسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی خلاصه نویسی مقاله

جلسه ششم: آموزش خلاصه نویسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی خلاصه نویسی مقاله

جلسه هفتم: آموزش خلاصه نویسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی خلاصه نویسی مقاله

جلسه هشتم: آموزش خلاصه نویسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی خلاصه نویسی مقاله

جلسه نهم: آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی سخنرانی مقاله به انگلیسی

جلسه دهم: آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی سخنرانی مقاله به انگلیسی

جلسه یازدهم: آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی سخنرانی مقاله به انگلیسی

جلسه دوازدهم: آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقالات تخصصی

توانایی سخنرانی مقاله به انگلیسی

جلسه سیزدهم: آموزش نوشتاری مقاله

توانایی نوشتن مقاله

جلسه چهاردهم: آموزش نوشتاری مقاله

توانایی نوشتن مقاله

جلسه پانزدهم: آموزش نوشتاری مقاله

توانایی نوشتن مقاله

جلسه شانزدهم: آموزش نوشتاری مقاله

توانایی نوشتن مقاله

جلسه هفدهم: آموزش نوشتاری مقاله

توانایی نوشتن مقاله

جلسه هجدهم: آموزش نوشتاری مقاله

توانایی نوشتن مقاله

جلسه نوزدهم: آموزش ویرایش مقالات انگلیسی

توانایی  ویرایش مقالات انگلیسی

جلسه بیستم: آموزش ویرایش مقالات انگلیسی

توانایی  ویرایش مقالات انگلیسی

جلسه بیست و یکم: آموزش ویرایش مقالات انگلیسی

توانایی  ویرایش مقالات انگلیسی

جلسه بیست و دوم: آموزش ویرایش مقالات انگلیسی

توانایی  ویرایش مقالات انگلیسی

جلسه بیست و سوم: آموزش ویرایش مقالات انگلیسی

توانایی  ویرایش مقالات انگلیسی

جلسه بیست و چهارم: آموزش ویرایش مقالات انگلیسی

توانایی  ویرایش مقالات انگلیسی

منابع

منابع:
1-مقالات موجود در ژورنال های معتبر خارجی
2-انگلیسی برای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت، افسانه دهناد، انتشارات حیدری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!