نام و کد درسمبانی اپیدمیولوژی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر محمدرضا مظاهری
پست الکترونیک استادMazaherim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با تعریف اپیدمیولوژی و شناخت عوامل موثر وضع بیمار در جامعه، فاکتورهای اپیدمیولوژیک و همچنین آشنایی با اپیدمیولوژی مراقبت های بهداشتی و درمانی

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی دانشجویان با اصول، مفاهیم و روش های تحقیق و بررسی به نحوی که دانشجو با انواع مطالعات در حوزه علوم بهداشتی آشنا شده و بتواند برای موضوع پروژه های تحقیقاتی، پروپوزال مربوطه را تنظیم نماید.دانشجو با تعاریف و مفاهیم ترازنامه، صورت سود و زیان، بدهکار و بستانکار و اصلاح حسابها، صورت مالی و مفاهیم پایه اقتصاد سلامت آشنا می شود و در این راستا نرم افزارهای مرتبط معرفی می گردد و کار با آنها توصیف می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تعیین اهداف، سرفصل ها و منابع

کاربرد و اهمیت این شاخه از علم را بشناسد

جلسه دوم: مبانی اپیدمیولوژی

• تعاریف اپیدمیولوژی را بداند
• با اهداف اپیدمیولوژی آشنا شود

جلسه سوم: سنجش تندرستی و بیماری

• با سطوح پیشگیری از بیماری ها آشنا شود

جلسه چهارم: روش های انتقال بیماری ها (بخش اول)

• با طیف بیماری های مختلف آشنا شود
• روش های انتقال بیماری ها را بداند

جلسه پنجم: روش های انتقال بیماری ها (بخش دوم)

• با عوامل افزایش خطر ابتلا به بیماری ها آشنا شود
• مراحل مختلف بررسی اپیدمی یک بیماری را بداند

جلسه ششم: اندازه گیری وقوع بیماری (بخش اول)

• با اصطلاحاتی مانند نسبت، تناسب و میزان آشنا شود
• با نشانگرهای ابتلا به بیماری آشنا شود

جلسه هفتم: اندازه گیری وقوع بیماری (بخش دوم)

• ارتباط بین شیوع، بروز و طول مدت بیماری را بداند
• با روش های اندازه گیری مرگ و میر آشنا شود

جلسه هشتم: اپیدمیولوژی مراقبت بهداشتی و درمانی و سیاست بهداشتی

• با انواع مراقبت های بهداشتی آشنا شود
• سیاست های بهداشتی را بشناسد

جلسه نهم: ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان آزمون های تشخیصی و غربالگری (بخش اول)

با  اعتبار و قابلیت اطمینان آزمون های تشخیصی و غربالگری آشنا شود

جلسه دهم: ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان آزمون های تشخیصی و غربالگری (بخش دوم)

بتواند آزمون های تشخیصی و غربالگری را از نظر اعتبار و قابلیت اطمینان ارزیابی کند

جلسه یازدهم: راه های تعیین پیش آگهی (بخش اول)

• مفاهیم زمان بقا و روش کاپلان را بداند

جلسه دوازدهم: راه های تعیین پیش آگهی (بخش دوم)

• مفهوم جدول طول عمر را بداند
• تاثیر بهبود روشهای تشخیصی بیماری در پیش آگهی را بشناسد

جلسه سیزدهم: استنتاج نتیجه از پژوهش های اپیدمیولوژی

• انواع ارتباط را بشناسد
• انواع روابط علیتی را بشناسد
• بتواند رابطه علیت را استنتاج کند

جلسه چهاردهم: تورش، مخدوش شدن و هم افزایی

• انواع تورش (سوگیری) را بشناسد
• متغیرهای مخدوش کننده را بشناسد
• هم افزایی یا برهمکنش را بشناسد

جلسه پانزدهم: استفاده از اپیدمیولوژی برای ارزشیابی خدمات سلامت

• مفاهیم کارایی، کارسازی و کارآمدی را بشناسد
• اندازه گیری پیامد را بشناسد
• بتواند ارزشیابی خدمات سلامت (داده های جمعی و اطلاعات فردی) را انجام دهد

جلسه شانزدهم: نکات اخلاقی و حرفه ای در اپیدمیولوژی

• محرمانگی و دسترسی به اطلاعات را بشناسد
• تعارض منافع را بداند
• بتواند تفسیر یافته ها را انجام دهد

منابع

• اصول اپیدمیولوژی مازنر
• اصول اپیدمیولوژی مک ماهان
• اپیدمیولوژی لئون گوردیس (ترجمه دکتر صباغیان-دکتر هلاکوئی)
• درسنامه پزشکی اجتماعی پارک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!