نام و کد درسکدگذاری بیماریها 3
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات24 جلسه
پیش نیازکدگذاری 2
استاد درسعصمت مشعوف
پست الکترونیک استادMashoofE@varastegan.ac.ir

اهداف درس

اشنایی دانشجو با قوانین و دستورالعملهای اخرین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD
1. دستورالعملهای طبقه بندی بیماریهای عفونی و انگلی و کدگذاری شرح تشخیص های مرتبط مانند کدگذاری ایدز، و….
2. دستورالعملهای طبقه بندی دیابت و کدگذاری شرح تشخیصهای مرتبط
3. دستورالعملهای طبقه بندی سیستم عصبی و کدگذاری شرح تشخیص های مرتبط
4. دستورالعملهای طبقه بندی بیماریهای سیستم گردش خون و…..
5. دستورالعملهای طبقه بندی بیماریهای دوره پریناتال و کدگذاری شرح تشخیصهای مرتبط

اهمیت و ضرورت درس

متخصصین فناوری اطلاعات سلامت باید بتوانند طبقه بندی بیماریها را با هدف تجزیه و تحلیل اطلاعات بیماریها و انجام تحقیقات پزشکی انجام دهند. بناربراین ضروری است تا با دستورالعملهای اختصاصی طبقه بندی بین المللی بیماریها اشنا باشند.
این درس دستورالعملهای اختصاصی مورد استفاده در کتب ICD را معرفی میکند و توانایی تشخیص طبقه مناسب برای اختصاص هر بیماری را فراهم مینماید.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: فصل یک بیماریهای عفونی و انگلی

• با کدها در جلد یک اشنا گردد.
• استثنائات را بشناسد
• بلوکها و رده های مهم در هر بلوک را بشناسد
• با دستورالعمل کدگذاری سل و سپتی سمی اشنا گردد.

جلسه دوم: ادامه دستورالعملهای بیماریهای عفونی و انگلی

• قواعد و دستورالعملها ی کدگذاری ایدز را بشناسید.
• قواعد کدگذاری عوارض ناشی از بیماری عفونی را بشناسد.

جلسه سوم: کار عملی

انجام کیسهای آموزشی مرتبط با دستورالعملها

جلسه چهارم: ادامه دستورالعملهای فصل یک

انواع عفونتها

جلسه پنجم: حل تمرین مرتبط با قواعد فصل یک

انجام تمرین مرتبط با جلسات یک تا سه

جلسه ششم: کدگذاری انلاین جلسات قبل

انجام کیسهای عملی مرتبط با دستورالعملها

جلسه هفتم: فصل چهارم غدد

• معرفی فصل
• استثنائات، بلوکها، رده های ستاره دار
• انواع دیابت(تعریف، طبقه بندی)

جلسه هشتم: فصل چهارم غدد

• اشنایی با جدول عوارض
• اشنایی با دستورالعمل کدگذاری

جلسه نهم: کارعملی

• انجام کیسهای عملی مرتبط با دستورالعملها

جلسه دهم: ادامه فصل چهارم و مرور دستورالعملها

انجام کدگذاری انلاین

جلسه یازدهم: ازمون میان ترم

جلسه دوازدهم: فصل ششم بیماریهای سیستم عصبی

• معرفی فصل
• استثنائات، بلوکها
• دستورالعملها

جلسه سیزدهم: ادامه بیماریهای سیستم عصبی- کار عملی

انجام کیسهای اموزشی

جلسه چهاردهم: فصل ششم بیماریهای سیستم عصبی

• ادامه دستورالعملهای کدگذاری

جلسه پانزدهم: کار عملی

• انجام کیسهای عملی مرتبط با دستورالعملها

جلسه شانزدهم: فصل نهم بیماریهای سیستم گردش خون

• معرفی فصل
• استثنائات، بلوکها
• دستورالعملها

جلسه هفدهم: فصل ششم بیماریهای سیستم عصبی

• ادامه دستورالعملهای کدگذاری

جلسه هجدهم: کار عملی

انجام کیسهای عملی مرتبط با دستورالعملها

جلسه نوزدهم: فصل شانزدهم بیماریهای دوره پریناتال

• معرفی فصل، بلوکها، استثنائات
• دستورالعملها

جلسه بیستم: ادامه دستورالعملهای فصل شانزدهم

کدگذاری کیس اموزشی با استفاده از کتاب ICD

جلسه بیست و یکم: کار عملی

انجام کیسهای عملی مرتبط با دستورالعملها

جلسه بیست و دوم: ادامه دستورالعملهای فصل شانزدهم

جلسه بیست و سوم: امتحان پایان ترم

منابع

اخرین ویرایش ICD

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!