نام و کد درساصطلاحات پزشکی (1)
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازاصطلاحات پزشکی (1)
استاد درسخانم فهیمه محمدآبادی
پست الکترونیک استادfahimehmohammadabadi80[at]gmail.com

اهداف درس

آشنایی دانشجو با ساختار اصطلاحات پزشکی و نحوه تلفظ صحیح آنها
آشنایی دانشجو با سیستم های بدن و شناخت بیماری ها و روش های درمان بیماری های آن

اهمیت و ضرورت درس

مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند ها، پسوند ها) بیماری ها ( تشخیص و درمان)، دارو شناسی و اصطلاحات آن، اصطلاحات پزشکی در سیستم های مختلف شامل قلب و عروق، ایمنی ، تنفس شرح داده می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند و پسوند ها)

مفاهیم اصطلاحات پزشکی را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی را فهرست کند.
یک اصطلاح پزشکی را تجزیه و تحلیل نماید.

جلسه دوم: آشنایی با مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند و پسوند ها)

تعریف پیشوند را ذکر نماید.
تعدادی پیشوند فهرست نماید.
انواع پیشوند ها را مثال بزند.

جلسه سوم: آشنایی با مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند و پسوند ها)

تعریف پسوند را ذکر نماید.
تعدادی پسوند را فهرست نماید.

جلسه چهارم: آزمون کلاسی و تدریس مبحث جدید (جلسه پنجم: آشنایی با ساختمان بدن)

تعریف اجزا سازنده بدن را دکر نماید.
اصطلاحات پزشکی مرتبط با ساختار بدن را فهرست نماید.

جلسه پنجم: آشنایی با ساختمان بدن و جهت های آناتومیک

انواع جهت های آناتومیک بدن را تعریف نماید.
اصطلاحات مرتبط با جهت های آناتومیک بدن را فهرست نماید.

جلسه ششم: تعریف بیماری و روش های تشخیص بیماری ، آشنایی با اصطلاحات پزشکی مرتبط

تعریف بیماری و درمان را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید.

جلسه هفتم: آشنایی با اصطلاحات پزشکی مرتبط با تشخیص و درمان +آزمون کلاسی

تعدادی از روش های درمانی و تشخیص بیماری را ذکر کند
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط با درمان را فهرست نماید.

جلسه هشتم: داروشناسی و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با دارو

مفاهیم کلی دارو شناسی را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط با دارو شناسی را فهرست نماید.

جلسه نهم: آزمون میان ترم

آزمون میان ترم

جلسه دهم: آشنایی با سیستم قلبی و عروقی و اصلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم قلبی و عروقی و وظیفه های آن را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید.

جلسه یازدهم: آشنایی با سیستم خون و لنف و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم خون و لنف را ذکر نماید.
وظیفه های سیستم خون و لنف را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید.

جلسه دوازدهم: ارائه قسمتی از سیستم ایمنی

جلسه سیزدهم: آشنایی با سیستم تنفسی و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم تنفسی را ذکر نماید.
وظایف سیستم تنفسی را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید.

جلسه چهاردهم: آزمون کلاسی و ارائه قسمتی از سیستم گوارش

جلسه پانزدهم: آشنایی با سیستم گوارشی و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم گوارشی را ذکر نماید.
وظایف سیستم گوارشی را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید.

جلسه شانزدهم: آشنایی با سیستم ادراری و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم ادراری را ذکر نماید.
وظایف سیستم ادراری را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید

منابع

– Medical Terminology: A Systems Approach, Publisher F.A.Davis .
– Medical Terminology, Barbara Janson Cohen, Ann DePetris. Edition: Seventh. Lippincott Williams & Wilkins.
-Medical Terminology Simplified 3RD EDITION by Barbara A. Gylys and Regina M. Masters. F. A. Davis

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!