ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع فوق لیسانس(رشته های مجاز) برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی طی سالهای 95-85

ردیف نام رشته 90-89 91-90 92-91 93-92 94-93 95-94 95-96
تعداد کل شرکت کننده تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش
1 آمار زیستی 1151 62 80 125 116 77 107 84
2 اپیدمیولوژی 1054 37 48 80 84 63 84 54
3 انگل شناسی 461 51 90 136 138 91 119 83
4 ایمنی شناسی 1276 75 95 156 129 85 98 71
5 بیوشیمی بالینی آزاد 1633 85 119 173 186 125 165 119
5
6 حشره شناسی پزشکی مبارزه باناقلین 109 24 35 47 50 39 49 37
7 ژنتیک انسانی 1860 42 65 94 80 47 75 65
8 علوم تشریحی (آناتومی) 385 78 100 113 125 112 134 97
9 علوم تغذیه آزاد 1431 61 76 104 104 66 79 62
10
10 فیزیک پزشکی 1084 44 62 81 82 60 56 66
11 فیزیولوژی 972 88 101 127 134 114 127 95
12 قارچ شناسی پزشکی 192 24 33 50 46 36 43 36
13 کتابداری و اطلاع رسانی 447 21 41 70 64 62 74 65
14 میکروب شناسی 1472 95 135 190 199 123 172 140
15 مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه آزاد 1087 48
16
61
18
104 96
15
72
35
89
20
79
25
16 ویروس شناسی 243 20 36 58 53 32 43 38
17 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) 651 25 30 60 53 39 48 38
18 مهندسی پزشکی 805 31 34 44 36 27 36 44
19 سم شناسی
سم شناسی آزاد
397 25
10
33
35
63
30
45
90
21
28
36
35
25
15
20 زیست فناوری پزشکی 1015 39 49 80 65 54 87 81
21 رفاه اجتماعی

15 10 12 13 9
22 نانوتکنولوژی پزشکی (نانو فناوری پزشکی) تهران واحد علوم دارویی 232 12 19
15
25
30
22 29 27
15
33
15
23 انفورماتیک پزشکی 437 18 36 50 45 28 33 27
24 بهداشت و ایمنی موادغذایی آزاد 134 10 28 36 36 21 47 35
6
25 ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 4 8 16 21 17 9 12
26 تاریخ علوم پزشکی 31 31 24
27 ژورنالیسم پزشکی
28 میکروب شناسی مواد غذایی 6 8 12 9 10 6
29 فناوری اطلاعات سلامت 44 64 60 29 34 30
30 برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 35 35
31 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 12 21 14
32 شیمی دارویی آزاد 11
10
9
15
12
15
33 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 9 8 8
34 ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی 6 7

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!