ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع فوق لیسانس(رشته های مجاز) برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی طی سالهای 95-85

ردیف نام رشته 90-89 91-90 92-91 93-92 94-93 95-94 95-96
تعداد کل شرکت کننده تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعداد پذیرش
1 آمار زيستي 1151 62 80 125 116 77 107 84
2 اپيدميولوژي 1054 37 48 80 84 63 84 54
3 انگل شناسي 461 51 90 136 138 91 119 83
4 ايمني شناسی 1276 75 95 156 129 85 98 71
5 بيوشيمي باليني آزاد 1633 85 119 173 186 125 165 119
5
6 حشره شناسي پزشكي مبارزه باناقلين 109 24 35 47 50 39 49 37
7 ژنتيك انساني 1860 42 65 94 80 47 75 65
8 علوم تشريحی (آناتومی) 385 78 100 113 125 112 134 97
9 علوم تغذيه آزاد 1431 61 76 104 104 66 79 62
10
10 فيزيک پزشکی 1084 44 62 81 82 60 56 66
11 فيزيولوژي 972 88 101 127 134 114 127 95
12 قارچ شناسی پزشكي 192 24 33 50 46 36 43 36
13 کتابداری و اطلاع رسانی 447 21 41 70 64 62 74 65
14 ميكروب شناسي 1472 95 135 190 199 123 172 140
15 مديريت خدمات بهداشتي دانشگاه آزاد 1087 48
16
61
18
104 96
15
72
35
89
20
79
25
16 ويروس شناسی 243 20 36 58 53 32 43 38
17 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی) 651 25 30 60 53 39 48 38
18 مهندسی پزشکی 805 31 34 44 36 27 36 44
19 سم شناسی
سم شناسی آزاد
397 25
10
33
35
63
30
45
90
21
28
36
35
25
15
20 زيست فناوري پزشكي 1015 39 49 80 65 54 87 81
21 رفاه اجتماعی

15 10 12 13 9
22 نانوتکنولوژی پزشكي (نانو فناوری پزشکی) تهران واحد علوم دارویی 232 12 19
15
25
30
22 29 27
15
33
15
23 انفورماتيك پزشكي 437 18 36 50 45 28 33 27
24 بهداشت و ايمني موادغذايي آزاد 134 10 28 36 36 21 47 35
6
25 ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 4 8 16 21 17 9 12
26 تاریخ علوم پزشکی 31 31 24
27 ژورناليسم پزشکی
28 میکروب شناسی مواد غذایی 6 8 12 9 10 6
29 فناوري اطلاعات سلامت 44 64 60 29 34 30
30 برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی 35 35
31 علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه 12 21 14
32 شيمي دارويي آزاد 11
10
9
15
12
15
33 كنترل مواد خوراكي و آشاميدني 9 8 8
34 تركيبات طبيعي و دارويي دريايي 6 7

علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!